Page 8 -
P. 8

8 - RONSANA                                      d e e d a d , v e c i n o d e L l i s s á d e M u n t , C / . V i r g e n d e ivion'
                                            serrât, 195.
 S o bire e
                                              1." R E S U L T A N D O : Q u e s e i n i c i ó e s t e p r o c e s o en virtud
segrestament                                      d e d e n u n c i a r e f e r e n t e a falta d e e x p r e s i ó n e n prensa
                                            c o n t e n i é n d o s e en las d i l i g e n c i a s p r e l i m i n a r e s practicadas
de «Ronsana»                                      d e c l a r a c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s , c o n v i s t a d e t o d o lo cual
                                            s e c e l e b r ó el j u i c i o el d í a v e i n t i s é i s d e l m e s en curso
               El novembre del p a s s a t any 1973, era se-
             grestat el número de «Ronsana» corresponent            2.' R E S U L T A N D O : O u e s e h a l l a p r o b a d o , y a s i se de-
             al m e s d'octubre. El motiu del segrestament         c l a r a , q u e e n el n.° 5 4 d e la R e v i s t a « R o n s a n a » , edición
             es devia a unes defínicions del ja conegut i         en catalán, d e la p a r r o q u i a d e S a n t a Eulalia d e Ronsana
             popular espaí «DIccionarI de Butxacó», de           J a i m e F a r r i o l M o n t s e r r a t p u b l i c ó u n d i c c i o n a r i o humorís-
             Jaume Farrlol.                        t i c o , e n c u y a letra L s e d e c í a « L a c i n i a : e s p o s a d e Lacinio
                                            d e la F u e n t e . — L a c t o n a : El S r . L ó p e z d e L a c t o n a ha sido
               Tot segult es posà en marxa el mecanisme         m u y a p r e c i a d o » , h a b i é n d o s e c o n s t a t a d o a u s e n c i a de todâ
             judicial: retirada deis exemplars en venda,          finalidad política.
             declaracions del director, coHaborador i im-
             pressor de la revista, etc.                    3.° R E S U L T A N D O : Q u e e n el a c t o d e l j u i c i o Jaime
                                            F a r r i o l s e a f i r m ó y ratificó e n s u s d e c l a r a c i o n e s , y el Mj.
               El s e g ü e n t p a s fou el Judici, célébrât al     n i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t ó la a b s o l u c i ó n del i n c u l p a d o , a ¡a
             Jutjat comarcal de Granollers. La sentencia,         que éste se adhirió.
             afortunadament, fou absolutoria. A continua-
             ció tenim la satisfaccio de publicar-la, per a          1." C O N S I D E R A N D O : Q u e l o s h e c h o s , q u e s e han de-
             coneixement deis nostres lectors, que, supo*         c l a r a d o p r o b a d o s , n o b a s t a n a e s t i m a r l o s c o n s t i t u t i v o s de
             sem, celebraran amb nosaltres que el final          i n f r a c c i ó n p e n a l a l g u n a p o r f a l t a d e t i p i f i c a c i ó n , ya que
             del procès hagi estât satisfactori.             s u a u t o r l o s p r o d u j o s i n f i n a l i d a d p o l í t i c a a l g u n a y sin
                                           á n i m o d e m o l e s t a r , s i n o s ó l o h u m o r í s t i c o , y, dentro de
                    SENTENCIA                   éste, la b r o m a no tiene contenido m o l e s t o o vejatorio,

  En Granollers a treinta de abril de mil novecientos se-                2 . ' C O N S I D E R A N D O : Q u e . n o e x i s t i e n d o infracción pe-
tenta y cuatro.                                    nal. n o p u e d e h a b e r r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , d e aquélla, en
                                           c u a n t o tal, d e r i v a d a ; y q u e . s e g ú n el a r t í c u l o 109 del Có-
  El Sr. D o n J a i m e J u h e r A l e i x a n d r e , Juez M u n i c i p a l da d i g o P e n a l , l a s c o s t a s s e e n t i e n d e n i m p u e s t a s p o r la Ley
esta ciudad, habiendo visto los presentes autos de juicio               a l o s r e s p o n s a b l e s c r i m i n a l m e n t e d e l d e l i t o o falta, por lo
verbal de faltas por la s u p u e s t a de falta de e x p r e s i ó n en       q u e , e n el c a s o d e a u t o s , p r o c e d e h a c e r el pronuncia-
prensa, s e g u i d o s con intervención del I\/linisterio Fiscal,          m i e n t o d e l n ú m e r o 1." del a r t í c u l o 2 4 0 d e la Ley de En-
por denuncia del Exorno. Sr. Fiscal General de Barcelona,               juiciamiento Criminal.
contra, como inculpado, Jaime Farriol Montserrat, mayor
                                             V i s t o s l o s p r e c e p t o s c i t a d o s y d e m á s d e g e n e r a l y per-
Salón de Belleza                                   tinente aplicación.

    Anaela                                       F A L L O : Q u e d e b o a b s o l v e r y a b s u e l v o , d e l hecho de
                                           a u t o s , al i n c u l p a d o J a i m e F a r r i o l M o n t s e r r a t , y declarar,
                                           c o m o declaro, de oficio las c o s t a s del p r e s e n t e juicio.

                                             A s í , p o r é s t a m i s e n t e n c i a , d e f i n i t i v a m e n t e juzgando, lo
                                           pronuncio, mando y firmo.

                                           P U B L I C A C I O N . — L e í d a y p u b l i c a d a h a s i d o la anterior
                                           s e n t e n c i a p o r el S e ñ o r J u e z q u e la d i c t a , e n el día de su
                                           f e c h a , h a l l á n d o s e c e l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a ; doy fe.

                                                        Le ofrece s u s servicios de
                                                    E S T E T I C I S T A D I P L O M A.D.A

                                                                 en

                                                   Belleza Facial - Depilación y

                                                            Estética corporal

«Casa Xicola» Teléfono 158                              LLISSA DE M U N T (BarnaJ
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13