Page 2 -
P. 2

2 - RONSANA

SUMARI           TALLER DE LAMPISTERIA                           Vendedor oficial
              Y ELECTRICIDAD

Editorial . . . . .   1
Pobre Vallès! . . .   3
J. J. Valiicrosa    3  Isidro Casals
Hem llegit . . . . .  5
Confessió de clérica-  6   Exposición y venta de toda clase de
lisme          8      aparatos electrodomésticos
Liuís Ferret      9       Neveras Lavadoras Cocinas
I tal dia farà un any
J. Farrìol       25     Objetos regalo Listas de boda
Sobre el segrestament  26
de «Ronsana» . .
Esicoles... fnseinyan- 27
ça... Cultura . . .   29
J. Danti        29
Punt de vista:     31                              sol-lherm¡Csa
Festa Major . . .    31
Anna                                         calefacción eléctrica
Escrits de Mallorca .
LI. Galobart
Opinions
Des del meu portai .
J. Brustenga
Comissió de Pestes ..
Dlccionari de butxacó    El Rieral - Teléfono 45
J. FarrioI         SANTA EULALIA DE RONSANA                 Como el calor del Sol

un vlu ¡ fora errades
M. .
Noticies:-
Ayuntamiento . ..
Parroquia
Asociación de Ca-      Revista Ronssna: Edlcló Parroquia de Santa Eulalia de Ronsana
bezas de Familia      Director: Joan Vallicrosa, pvre. Amb censura eclesiástica
Junta Pro Subnor-      Dipòsit Lega!: B-39837-1968 Impressió: 1. G. Santa F.ulàlìa
males . . . .
A. V. Zona S. Isidro    Preu: 15 pessetes
A. P. Zona Primavera
Not. de cada barrí
Agrup. Folklórica .
Curset de català .
Dia de la Bandereta
Lucha contra el
Cáncer . . . .
Del Sector:         Es r h o r a d e fer n ú m e r o s i d e f e r - l o s b e n fets...
Bigues                     Es r h o r a d e s a p i g u e r q u e
M. Mas
L'AmetlIa . . . .
Jaume
Pàgina vlscuda . . .
E. Condis
Noticies de l'India i
comentaris . . .
M. Travesa
Esports
Fútbol
Soc. de Cagadors
Natació
Ciclisme:    ....
Dláleg amb En Pere
Vilardebó
Sección agrícola y
Ganadera . . . .      aju da a fer més rendable la vostra explotació ramadera
J. Reig
Serval Meteorológlc .
J. Batlie
J. Cabot          Représentant a Santa Eulalia de Ronsana

Humor                       J O A N BONET
   I. Bonet
                                                         Telefon 21
Golgs de la bona vida
   Angel

     S'ha iniciat el cobrament de les suscripclons 1 anuncis a -RONSANA» d'enguany. Degut a ' ' a u g ^ ^ ^
nrpu HpI L o e r i má d ' X r i a les mlllores que s'han anat introdulnt a la revista, com son mes pagines, nforma

 " V t f o'a^'eTc e"ns v e t m ' i b l l a?s"a incrementar també els preus de subscripció i P^bllcitat c o . ja es va fer en el
preu de venda des de primer d'any. Les tarifes anteriors es manten.en des de fa mes de quatre anys.

       Eis preus de suscripció serán:       al poblé:      correu: 140 ptes. I any
                             poblé, envlats per      160 »
                       Repartits
                       Fora del

     Esperem que tothom sabrá comprendre la necessltat d'aquest augment 1 que           «RONSANA» continuara
rebent, com fins ara la. collaboracló 1 simpatia de tots. Moites gracies.
   1   2   3   4   5   6   7