Page 1 -
P. 1

I                       Ié

        REVISTA D'INFORMACIO               À

                               FORMÄCIO LOCA

SETEMßRE 1974 SANTA EULALIA DE RONSANA           ANY VII                              62
editor i a l

J2es coses clares                      — S'ha ¡niciat el curs escolar i, pe! que sembla, hi ha ganes de
                                 traballar. Que duri!
 Com tothom ja deu saber, la premsa, la rádío i àdhuc
la T.V., han escampat per tot el país, aquests últims dies, — La banda infantil de la Creu Roja durant el «pasacalle» pel
noticies i rumors sobre fa nostra població que han estât     nostre poblé el «Dia de la Bandereta».
tema de comentaris apassionats, suposicions, preocupa-
cions i previsions de tots colors i per a tots els gustos  — Una demostració deis infants que van assistir al curset de
i parers. Transcrivim a la pàg. 3 la primera d'aquestës      natació, el día de la clausura.
noticies, que es va publicar a «La Vanguardia» el dia 15
de setembre, i que va ser, podríem dir, la que va encen-
dre el foc.

 Es refereixen a possibles irregularltats sobre l'admi-
nistracló i l'urbanisme local, a una carta demanant la
investigació que el Procurador Sr. Tarragona ha enviat
al Gcvernador Civil de la provincia, a un escrit deis veins
d'un bloc de pisos de la Urbanització Torras, réclamant
contra eis promoters de les seves vivendes, i a un altre
escrit dels que es consideren perjudicats pel tancament
d'un cami públic a la finca del Sr. Tarragona.

 Aqüestes notes, junt amb les moites que diàriament es
liegeixen a la premsa en aquests últims temps sobre
fets similars, fan suposar que potser és veritat que ha
arribat l'hora de l'obertura, del contrast de parers, de
l'opínió pública i d'aclarir coses. Ho celebraríem extraor-
dinàriament.

 Referent a la cosa local, que és el que ens interessa,
i als comentaris que ha provocat, sembla que per part de
tots hi ha ganes d'aclarir-ho.

 Uns diuen:
 ~Ja era hora que es planteqés I'assumpte seriosament.
 —Será bo de saber-ne els résultats.
 —No passarà res, el nostre cas es el de tot arreu.
 —Etc., etc.
 Altres contraataquen:
 —Precisament d'aqui havia de venir la denuncia.
 —Roques coses positives ha fet per al nostre poblé.
 —Protesta perqué es creu perjudicat en eis interessos
particulars.
 —1ambé ha fet obres en la seva finca sense permisos
ínunicipals, i ha tancat camins publics.
 —Etc., etc.
 Eis comentaris del poblé son ben diferenciats. Uns
denuncien i ataquen. Altres es defensen i contraataquen.
La majoria silenciosa i pacient, espera que es faci Hum
' s'aclareixi el que es rumoreja.
 Nosaltres creiem que aquesta és una bona ocasió per
'er callar eis insistents rumors que des de fa temps cir-
culen sobre les irregularitats esmentades o per saber

  hi ha de veritat.
 Eis mateixos i més directes afectats per aqüestes in-
ormacions son eis qui més interés han de tenir en deixar
'es coses clares.
 Seria un bon servei a la veritat i a la comunitat. I
oeixaria un camí molt més fácil i planer a Tactual admi-
"istració local.

 Esperem 1 desitgem que unes suposicions no es tapín
amb unes altres suposicions.

 I-es coses clares.
   1   2   3   4   5   6