Page 1 -
P. 1

REVISTA D'INFORMACIO I FORMACIO LOCA

MAIG 1974 SANTA EULALIA DE RONSANA                           ANY VII     ì^." 60

editorial

Hem fet la
FESTA DELS VELLS

     El seu origen i els seus fundadors eren     ACTÍVITATS I PESTES AL POBLE
   com un ressò de l'època del romanticis-
   me, Els seus oradora encara en fan servir      Un moment del refresc que es va oferir als avis el dia de la seva
   els topics: «cabeils blancs»...           festa.

     Però... seiem una estona i pensem tocant     L'actuació d'un dels esbarts en el «Festival de la Dansa» celebrai
   de peus a terra. L'era de l'ooi i de la jubi-    al camp de fútbol el passat dia 2 de juny.
   lació és aci. Els no veils, no maten de ge-
   nerositat, atenció i afecte ais més grans.     Una de les ultimes formacions del primer equip del C. D Santa
    (Un exemple slmptomàtic: Els més joves       Eulàlia, que aquest any, després de sis temporades de militar a Pri-
   amb cotxe; els més grans, massa sovint       mera Categoria Regional, ha baixat a Segona.
   a peu.]                       (IVIés informació a les pagines interiors)
                                                    (Fot. J. Danti i J. Cabot)
    Abans dividien el món entre socialistes
   i capitalistes.

    Avui, entre els que s'atipen i els que
   passeri gana.

    Demà tal volta i per falta de principis,
   entre els poderosos joves i els madurs, i
   els Impotents I desgraclats veils.

    No es tracta, dones d'ensenyar-los com
   en un aparador, ni de fer una festa. Creiem
   que val la pena aprofitar la realitat minsa
   deis nostres homenatges, i, treíent-li el que
   pot estar passat de moda, fer reeixir els
   seus valors pedagogics i lavlnentesa que
   representa de cara a unes perspectives de
   fUtur i a una reflexió de present.

    Els grans tenen els mateixos drets que
   els joves: Tenen dret a vlure, a ser fellços
   I a ser estimats. Els grans haurien de tenir
   els seus centres d'espiai, on poden rela-
   cionar-se amb els del seu rpón, en contra
   cdaeslaa. necessitai de viure a'íllats i tancats a

     La nostra atenció ais més grans els
   "aurla d'empènyer a ser més alegres I com-
   Prensius entre ells i els més joves.

    No els hauria de mancar mai l'assistèn-
     religiosa...

A
   1   2   3   4   5   6