Page 1 -
P. 1

ronsana
                 •REVISTA D'INFORMACÍO^I FORMACIO LOCAL

NOVEMBRE - D E S E M B R E 1973            SANTA EULALIA DE R O N S A N A 56

EDITORIAL

Nadal 73

 Aquest any també celebrarem Nadal. Po
hi haurà alguna r e s t r i c c ì ó llumínosa comp
sada per Taparíció d'un cometa a l ü r m a m
amb cua i tot. Els homes, per
com sempre i durant a q u e s t s di
gestionaran creient-se homes de
tat ¡ una mica millors que e l s alt
els que no els importa m a s s a el
xim, la justicia, l'amor i la pau.

 Els nostres temps están plagats
tataris, i aquest virus s'ha e n c o m a n a f f
ais sacerdots, i per Nadal ens aiguale^
festa amb els s e u s s e r m o n s una mique
volslus. Aquesta M i s s a del Gali tan «bonlcS»
i tan tradicional... perilla... i 4ÈS torna peri-
llosa.

                    c

 Dones sí, encara que no ens^plagui, e l s
mes contlnuem e s s e n t p e c a d o í s , per tant
justos, egoistes i e s c l a u s d
Per ser Nadal no s o m pas meá^
és l'error. Per Nadal no c e l ^
bondat sinó la de Déu que ens surt al c
i es carrega la nostra misèria en fer-se home.
Ens fa una mostra de la bondat de Déu-amor-
salvador. C r i s t el realitza i {'anuncia amb la
seva paraula. Ens convida a la conversió que
és indispensable perqué la pau d a m i l i ais ho-
mes que Déu estima.
   1   2   3   4   5   6