Page 1 -
P. 1

A DINFORMACIO I FORMACIO LOCAL

GENER 1973             S A N T A EULALIA DE R O N S A N A    N ; 47

EDITORIAL

      Un gran document dels bisbes

  A la Marga lletania de la men tac ions sobre el programa de T.V.E.
ccEl octavo día», no sabem si també hi iiaurà correspost una també Mar-
ga lletania de lectors, inquiets, no superficials i activament interessats
pel document dels bisbes sobre l'apostoiat deis laics, i que va servir
«Hoja dominical» el diumenge -^l^jdels cnrronts.

  Més endavant parlarem di I daitor ducnment sobre itís rfsKicions
Església - Comunitat civil. El document. cil quat fcm referencia, son
orientacions pastorals de repij»copat esp^nyol sobro l'apostoiat se-
glar.

  El trist viratge i la consegü
iniciat amb el dimitit consiliar
feréncia episcopal, ha arribat
cador i realista. Si el traduim

Els bisbes demanen humil
que molts s'han cremat, reco
participació deis laics en l'Esg
en la vida. Posen de relleu la
i fent-ne revisió, amb gran se
tat d'una consciència d'Esglésià  ^ ^^
i la preocupado renovadora, his bislies accentuen molt, de cara
cristià, la necessitat d'una consciència social i d'un ferm comprómís
político-social ben Miure, a la vegada que demanen una seriosa refie-
xió religiosa, vida de pregària, actitud catequètica i de comunió amb
el bisbe.
                                          A ú l t i ma hora ens arriba una
  El document no és autoritari, però té autoritat. És pluralista i anti- grata noticia: El Sant Pare ha no-
anarquic. Certament és una defensa de la Ilibertat i de la independèn-   menat 3 0 nous cardenals, entre ells
cia enfront de les injustes intromissions.                 el nostre arquebisbe Dr. Narcís
                                      Jubany. La Revista «Ronsana» fio
  «Corresponde al Obispo, y no a las autoridades civiles ni a ningún   anuncia amb entranyable satisfaccio
grupo particular cristiano, juzgar con fuerza vinculante cuándo una
actividad programada o realizada... responde o no a la misión propia
de la Iglesia, y cuándo es o no conforme con las enseñanzas del Ma-
gisterio Eclesiástico».

                                      _—.

         Per a commemorar degudament el número 50 de RONSANA, que apareixerà el mes d'abril,         H
      es prepara un Concurs Literari Infantil i Juvenil de caire local i comarcal amb interessantKe«5 pnrfei-
      mia, que esperem assoleixl un destacat èxit d'acceptacló i participació. En el proper número es
      publicaran les Bases.
   1   2   3   4   5   6