Page 1 -
P. 1

REVISTA D'INFORMACIOJ FORMACIO LOCAL

OCTUBRE 1972 S A N T A E U L A L I A DE R O N S A N A N.'' 45

    sád vent                     Ci/Aö^oi da éia^danaá

  Acabem l'any liturgie i el comencem amb el ma-     Amb tota regularitat i mantenint-se sem-
teix to d'esperança. El Senyor és més aprop nos-    pre el mateix nombre d'assistents, ja fa
tre que quan vam començar a creure, ens dirà St.    quasi dos meaos que rutila. És d'admirar
Pau per a recordar-nos que el Regne de Déu és ja    —val la pena dir-ho— la constàncla dels
enmig de nosaltres. Alegrem-nos perqué el Senyor    cursetistes I, sobretot en el cas deis petits,
ve. La seva claror illumina la nostra vida. Deci-    dels pares dels cursetistes.
dim-nos d'una vegada a fer les obres de la llum, a
actuar honradament com correspon a pie dia.         La s e t m a n a del 13 al 19 de novembre, a
                            petició d'algunes persones, ja es va anun-
  El profeta Isaias canta les grandeses de l'època   ciar el final del Curset. Sera la segona set-
messiànica: aleshores eis cecs hi veuran i eis coi-   mana de desembre, la del 4 al 10. -
xos saltaran com eis cèrvols, eis Iléons menjaran
herba i un infant jugará amb el eau d'un escorçô      I ja que el Curset ha estât per aprendre
i no li passarà res. Perqué el Senyor ve a portar la  a bailar sardanes, els professors van pro-
pau a les persones i a les nacions. Aquell dia es    posar, acabar el Curset amb una audició de
realitzarà el do de Déu sobre nosaltres.        sardanes. Per això el diumenge, 10 de de-
                            sembre (que coincideix amb la festa de
  Si, amies, el Senyor és aprop nostre, és enmig    Sta. Eulàlia], a la 1 del migdia, als patis
de nosaltres. Però el do de Déu, tot i essent gratuit, del Restaurant «Sta. Eulàlia» (a la Gasoli-
no es realitzarà sense la participació nostra, per-   nera), hi haurà sardanes per als cursetistes
qué Déu ha fet l'home hábil i intelíigent no només   i per a tots els santaeulaliencs.
perqué se sàpiga distreure sol. Déu ens ha fet
amos de nosaltres mateixos perqué collaborem        Amb motiu d'aquest curset es pensa
lliurement en la seva obra de salvació de la hu-    crear en el nostre pöble r«AGRUPAClÓ
manitat. Perqué eis cecs hi vegin i eis coixos carni-  SARDANISTA STA. EULÀLIA». D'aquesta
nin és necessària la nostra aportació, cal que nos-   manera. Sta. Eulàlia entra a formar part de
altres eis hi prestem eis nostres uUs i les nostres   r«ANELLA» d'agrupacions sardanistes del
cames. L'armonia de la naturalesa no pot ser fruit   Valles. Per aquest motiu es constituirá una
d'altra cosa que de l'amor entre eis homes, també    junta local i es demanarà la inscripció de
del nostre.                       socis de l'entitat. Ja es pot dir des d'ara
                            que,com més socis tìngui r«AGRUPACIÓ
  Isaias quan anunciava l'època del Mesías, des-    S A R D A N I S T A S T A . E U L À L I A » , m é s es no-
prés de fer-ho simbòlicament, tocava la realitat    tará la seva existència.
concreta perqué calia que el seu missatge fos ben
entenedor i ningú pogués escapar-se de la seva       Si, amies, el Regne de Déu és entre nosaltres. El
força comprometedora: Aquell dia eis pobres, eis    judici del Crist ja és un fet, com també el seu
desvalguts, eis oprimits, rebran l'anunci de la sal-  triomf. Som llum o tapem la.llum als altres?
vació, la bona noticia de que hem estât redimits,
de que el Crist ha satisfet per les nostres culpes,     Advent! Una nova etapa de la nostra historia
de que j a no hi haurà més divisió entre nació i na-  personal, una nova oportunitat per a decidir el
ció, entre pobres i ríes, entre savis i ignorants.   nostre judici: per a comengar a ser llum o per-a
Aquell dia es veurà eis qui obren la justicia i eis   continuar tapant-la.
qui obren la Iniquität perqué la mort del Crist ha
estât el judici del món.                                              Lluis Ferret

  Seguir el cami del Crist és donar ulls als qui no
en tenen i cames a aquells qui les han perdudes,
pa als qui passen gana, casa als qui viuen a la fres-
ca, treball als qui no poden mantenir la seva fami-
lia, consol als qui están sols i oblidats deis amies
i als que sofreixen, raó als qui diuen la Verität;
encara que no ens entenguin, que ens despreeiïn,
que no ens ho agraeixin, que ens tanquin a la pre-
so. Aleshores la nostra ilum serà com la de la
resurrecció del Crist.
   1   2   3   4   5   6