Page 9 -
P. 9

RONSANA • 9

Qurset de Óarcla nés

  L'AGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANQLLERS s'ha ofert desinteressada-                   Qui sap si en Vorigen més remot de
ment per a organitzar al nostre pöble unes trobades per a aprendre a ballar             la sardana —he dit sovint— ja hi ha
sardanes.                                              UV. signe d'Universalität.

  Aqüestes trobades — o c u r s e t — començaran la primera setmana del mes              Hi ha gestos humans bàsics que es
d'octubre i es faran dues vegades a la setmana, el dimarts i el dijous, de              repeteixen en totes les époques i pertot
g a 10 del vespre. Uns joves de l'AGRUPACIÔ ensenyaran a bailar sardanes a              arreu. Gestos i expressions que están
aquells que no en saben i a perfeccionar-se a aquells que ja en tenen al-              pei damunt dels temps i de les races.
guns coneixements. No es tracta, per t a n t — i això cal aclarir-ho— de crear            L'home, modem o primitiu, blanc o
una «colla» sardanística a Santa Eulalia, sino de f e r arribar a t o t h o m eis co-        negre, crida i sospira, riu i plora, se-
neixements i l'afició a la dansa f o l k l ó r i c a de Catalunya. El Hoc de les trobades      gurament des que fou creai. I quan
será un local del restaurant «Santa Eulalia», al costat de la gasolinera.              al calor d'una gran joia, d'una exulta-
                                                   do interior, eis homes senten vivament
  Aquest curset resta obert, com es pot suposar, a tothom —infants, joves             l'impuls d'esplaiar-se, un de Uurs ges-
¡ grans— sense cap restricció. Es faran eis grups que convinguin segons les             tos instintius, primaris, és, sovint, do-
persones i llurs coneixements, i es donaran tota mena de facilitats perqué              narse les mans i saltar fent la rotllana.
siguin molts, quants més millor, eis qui es puguin beneficiar d'aquesta ocasió.           «Fer la sardana», potser, molt en prin-
                                                   cipi, va ser això: donar voltes i saltar
  Deu anys enrera t o t sovint ressonava a Santa Eulalia el ritme de la sarda-           anib les mans agafades.
na, i hl havia certa afició a aquesta dansa; ara, en canvi, quasi no se'n parla,
¡ no hi ha cap festa del poblé en la qual se'n baílin. A p r o f i t e m l'ocasió que          Aquesta dansa primigènia, aquesta
ens ofereix l'AGRUPACIÓ SARDANISTA DE GRANOLLERS, i a u g m e n t e m l'afi-             forma elemental d'expansió humana,
ció i l'estimació a un deis valors del n o s t r e país: la S A R D A N A .             que no tindria, és ciar, cap altra ana-
                                                   logia amb el nostre ball que la unió
                                     Joan Espuña ¡ Jaume Abril en rodona, es pot concebre a Vedat de
                                                   pedra i en eis nostres dies. Un se la
NOTES:                                                pot afigurar en terra de negres i en
                                                   terres d'Orient. Hem vist fer la rot-
— Hi haurà una rigorosa puntualitat en l'horari de les trobades, per al bé de            llana en vasos grecs i en un tapis de
  tothom.                                             Goya. Eis suecs roden entorn d'una
                                                   creu rústica, guarnida amb fulles de
— Eis interessats poden comunicar-ho a qualsevol deis f i r m a n t s d'aquests           bedoll, per festejar l'adveniment de
  articles.                                            l'estiu; en les pellicules de Walt Disney,
                                                   a vegades fan l'anella les bestioles: en
  ^3all de gitanes                                         eis contes per a infants la fan eis
                                                   gnoms.
   En començar el curs i abans que arribi l'hivern, es començarà l'assaig de
les Gitanes, en p r e p a r a d o de la propera temporada.                        La sardana seria, dones, agafada molt
                                                   per Varrel, un impuis de Vespècie hu-
   Eis assaigs començaran la mateixa setmana que comença el Curset de                mana, una força natural. No obstant,
Sardanes, la primera d ' o c t u b r e . Es faran el d i m a r t s i el dijous, de 8 a 9 del     «les grans forces que formen la huma-
vespre, al local que ha cedit gentilment el restaurant «Santa Eulalia», el ma-            nitat son obrer s insuficients: —escriu
teix que es farà servir per a les sardanes.                             Hipòlit Taine— només fan la feina a
                                                   mitges; només produeixen esbossos,
   Es farà aquest horari, i hi ha aqüestes coincidències, p r e c i s a m e n t per fa-      però allò que aqüestes forces han es-
cilitar ais joves i infants de les Gitanes l'assistència al Curset. Això no vol            bossat Vart ho acaba». En el nostre
dir. en absolut, que sigui obligatoria l'assistència al Curset de Sardanes, és            cas, aquesta fundó d'acabar Vesbós,
simplement donar facilitats.                                     de modular Vona originària, de «con-
                                                   vertir el caos en estil», va correspondre
   D anses i Pallets                                        per la gràcia de Déu, al pöble català.

   Des del curs passat la Sra. Maria Rubio, esposa del mestre de la Sagrera,              Potser no és exagerat dir que el po-
i la Sra. Carme Roca, esposa del carter, es van o f e r i r a ensenyar als nens i           ble català, Uric i raonador alhora, «pö-
nenes que ho vulguessin, a bailar danses i ballets t i p i e s ; la primera a la Sa-         ble que canta i que compta», va posar
grera i la segona al Rieral.                                     ordre a Vinstint, va ordenar un gest
                                                   universal, li va infondre les seves ca-
   Ara que comença el curs i hi ha aquest ambient de danses i balls, és l'hora           racterísticas racials i n'ha fet la seva
de fer-ho públic i de f e r les gestions necessaries per realitzar-ho quan sigui           propia dansa. Podríem dir que el pöble
possible, per exemple, passat el Curset de les Sardanes.                       català ens ha posât aixi, literalment, a
                                                   tots, «eis peus a rotilo» i ha créât sen-
   Aquest seguit d'anuncis, a primera vista, sembla un enfarfec de coses,              se proposar-s'ho —aqui està el merit—
com si ara ho volguéssim fer t o t de cop; però mirât més detingudament, no              sense gairebé adonar-se'n, fins fa rela-
 és tant aixi, perqué hi ha coses velles i Ies noves no coincideixen pas del t o t .         tivament poc, una dansa única. «La sar-
                                                   dana té una fundó simbòlica profun-
   Més aviat nosaltres ens ho mirem com una manifestado pública del valor              dament representativa; un encert expli-
 i la riquesa que t é per la persona i per t o t un poblé la saviesa i l'estimació a         cit del que podríem dir-ne maduresa
 la dansa. Saber bailar una dansa o un ball no és solament saber f e r aquells            de la nostra psicologia coliectiva», —di-
 punts i aquells passos assenyaiats. sino, i sobretot, és manifestar d'una              gué Viliustre pregoner del pubillatge
 manera ordenada i conjuntament amb eis altres l'esperit de joia i entusiasme             lloretenc i admirat poeta Octavi Sal-
 que hom porta a dins. Oue eis joves i eis infants aprenguin a bailar és una             tor—. Ben segur que quan eis astro-
 cosa que no solament no eis fa cap mal, sino que eis fa més persones i més              nautes vulguin mostrar a les gents de
 importants.                                             Venus o de Mart com son les flors aquí
                                                   a la Terra, eis duran la rosa; per fer-
                 Josep Solé • Joan Espuña - Jaume Abril - Jaume Duran        los veiire com és Valiment de l'home
                            Maria Rubio - Carme Roca            eis mostraran el pa, i, per model de
                                                   danses i sintesi de valors estètics i hu-
                                                   mans, els pujaran eel amunt la Sar-
                                                   dana.

                                                              Esteve Fàbregas i Barri
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14