Page 5 -
P. 5

RONSANA r 5

           >Ì€iKiaMMHÌ                           Conduir: Per conduir un cotxe i per
             BUTXACtí                            conduir un pais- es necessita mól-
                 (confmuadé)                      ta mà esquerra. Sobretot si es va
                                             per la dreta i n'hi ha que volen
                                             adelantar.

                                           Conferencia: Les conferències menys
                                             entretingudes són les de Sant Vi-
                                             cenç de Paul.

                                           Confessar: Declarar-se culpable a un
                                             capellà 0 a un comissari. En el pri-
                                             mer cas solen ser tres avemaries.
                                             En el segon, tres anys a Sibèria.

Centpífug: Que tendeix a llançar-se del  Cola: Sufix que designa el que habita   Confidencial: Papers que publiquen
  centre. I per tant està prohïbit.     o creix en un Hoc.            eis diaris americans.
                        Exemples: Terrícola, que viu a la
Centrípet: Que tendeix cap al centre.     terra; arborícola, que viu ais ar-  Congelar: Eis preus congelats, no
  I per tant està beneït.          bres; cocacola, que viu a la cola.    aguanten la calor de l'estiu.

Cistel!: Qui fa un cove fa un cistell,  Cólera: (Veure «Diarreas estivales»).   Ccnjunt: Reunió de persones o coses
  diu ['adagi. És a dir, qui firma una Culet: Estât del que es pensa que té      (amb permis del govern civil).
  lletra en firma cent.                                El «Plan de Desarrollo» no ha pre-
                        colera.                  vist un conjunt musical per cada
Civil: Guàrdia.              Colom: Si Colom • hagués descobert       mil espanyols. S'hi ha arribat per
Civilitzar: Omplir-ho de guàrdies.                            iniciativa privada.
Claca: Cent que cobra per aplaudir.      América ara, no hauria mort tan
                        pobre. S'hauria dedicat a anunciar  Conquista: No totes les conquistes
  Les claques més distingides son      camises.                  del Gran Capitán eren de valor es-
  tes que cobren per meses.                              tratégic. També es va casar.
Clamar: Exclamar-se enmig de la in-      Diuen que Colom era mal educat
  diferència, demanar associacions      perqué sempre assenyalava amb el   Conseil: El millor conseil que poden
  politiques...               dit.                   donar-vos és un conseil d'adminís-
Clandestí: Ocult. Fet secretament.    Commutar: Canviar la pena de morir       tració.
  Els papera impresos clandestina-      per la de viure.
  ment que donen més résultat son    Comoditat: La comoditat és mitja vi-    Conserva: Envasat normalment en
  ais de mil.                da. Conseguir-la, és l'altra meitat.   llauna.
                     Comparació: Totes les comparacions
Clàudia: Pruna. Son molt apreciades      són odioses. Sobretot pel que en   Conservador: Que conserva. Que dona
  les Claudies Cardinales.          surt perjudicat.              la [launa.
                     Complir: Complir anys de vida és una
Clausura: Ais convents de la Trapa       alegría. Complir anys de mort és   Conspiració: Les conspiracions sense
  tots els discursos són de clausura.    un funeral.                permis están totalment prohïbides.
  Però sense vi i galetes.
                     Comprar: Ajudar a viure els botiguers.   Contractista: No tots els responsables
Climatèric: Edat critica de la dona. I  Ccmprensiu: Que comprén que els        de l'obra són contractistes.
  per tant del marit.
                        botiguers també han de viure.     Coral: Totes les masses piquen, ex-
Clínica: Les bones cliniques no tenen   Comprovacíó: Comprovar que alguns       cepte les corals.
  prçu. Sobretot un preu raonable.
  A' les cliniques hi ha dues menes     botiguers viuen molt bé.       Cosmopolita: Que considera   tot el
  importants de morts: els de frac-   Ccmptar: Calcular el que guanyen els      món com a pàtria seva.   cosmo-
  tura i els de factura.                                Eis Estats Units són molt
                        botiguers.                polites.
Cioroses: Que conté clor. Que és ai-   Al comptât: Pagar de seguida ais bo-
  gua potable.                                   Cromàtic: IVlaniàtic dels cromos.
  Hi ha països que practiquen el ren-    tiguers,
  tat massiu de cervells i d'altres   Compte: Anar amb compte amb els      Cul: Part inferoposterior del tronc, so-
  el d'estomac.                                    bre el quai descansa el cos quan
                        botiguers.                hom seu.
Coadjutor: Que a més de no ser rec-    Comú: Els països del iVlercat Comú       Encara que no seguin, els bidons
  tor, té l'obligació d'aguantar-lo.                          tenen cul.
                        no tenen ni sol ni taronges, Cazi
Club: Els clubs de natació va bé que      nal                  Cul-de-sac: Carrero sense sortida, cré-
  ensenyin a nedar. Però seria molt                          dit bancari.
  intéressant que, també, ensenyes-   Comunista: Que practica el comunis-
  sin a guardar la roba.           me, a més del tenis.         Curs: Una cosa que comença aproxi-
                                             madament a ("octubre, que acaba
Cocktail: Berenades de gent molt dis-   Comunitat: Les comunitats de base       aproximadament el juny i que dona
  tingida que per comptes de sortir      son més discutides que les de      temps a fer, aproximadament, mitja
  a passeig surt a l'Hola.                               dotzena de vagues.
                       veïns, que ja és dir.
Clima: Evidentment, per desenvolupar                         Cursa: Això que guanya l'Eddye
  un pais, a més de tenir una bona   Concili: Del Pre-concili al Post-concili    Merckx.
  planificació s'ha de tenir un bon     han passat un piló de setmanes i
  clima.                  de sotanes.              Cursilería: Oualitat de cursi, de casa-
                                             ment de Raphael.
Coexìstència; Viure procurant que l'al-  Concordat: Allò que està acordat en-
  tre no es passi de viu.          tre dos o més. Hi ha Nuncis espe-   Curaçao: Capellà a l'ast.
                        cialitzats en concordats i d'altres
                       en descordats.             Curar: Eis metges curen o maten. Pe-
                                             rò, sempre, sempre, cobren.

                                           Jaume FarrioI

           Pinsos Bolais

Telefons 11 i 1 2 8                                 LUSSA DE MUNT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10