Page 4 -
P. 4

4 - RONSANA                      U N LLIBRE                     Algunes vegades hem vist la parau-
                                                    la assemblea escrita incorrectament, t
 Opinions                       LA FEDERACIÓ DE JOVES CRISTIANS         siguí, assamblea.

TELEFONOS                                DE CATALUNYA           Aprofitarem, dones, aquesta errada
                                                    per a recordar que, generalment, una
  Ultimamente en Santa Eulalia se han        CONTRIBUCIÓ A LA SEVA HISTÒRIA         vocal neutra inicial o medial és escri-
Instalado nuevos teléfonos y también                                  ta amb la mateixa vocal que porta el
se ha inaugurado una nueva central.                     EDITORIAL NOVA TERRA   mot corresponent castella del mateix
Pero ahora resulta que existe un pe-                                  origen. Exemples: jardí, assot, feliç,
queño problema, que creemos se po-                      Barcelona, abril de 1972 espòs.
dría resolver fácilmente.
                             És un reculi de testímonis vlscuts       Hi ha, no obstant, un cert nombre
  Los nuevos abonados, y los antiguos,        per membres de la Federado de Joves       de mots en els quais a una «A» cas-
no saben el número que corresponde           Cristians de Catalunya, per tal de do-     tellana correspon una «E» catalana. Ci-
a cada uno, y los encargados de la           nar-nos a coneixer aquella institució      tem, entre d'altres, alcàsser, ametista,
nueva central, por ser nuevos en el          que fou gloria —sense triomfalisme—       ànec, assemblea, cànem, ebenista, efe-
pueblo, les es difícil atender llamadas        de l'Església a la nostra terra. No és     minat, emparar, enyorança, ermini, es-
en que sólo se pide la casa tal o el          el record o l'enyorament trist d'una      pàrrec, espitllera, estella, estendard,
señor cual, por desconocer el número          gent que s'ha fet gran, o una simple      Esteve, Llàtzer, meravella, monestir,
de su teléfono. Esto ocasiona pérdidas         nota histórica. Es un missatge al jo-      orfe, orgue, ràfega, rave, resplendir,
de tiempo y demoras, a pesar del inte-         vent d'avui, d'uns que van començar-      sergent, seti, sever, sometent, tàlem,
rés y la buena voluntad que están de-         ho a ser fa quaranta anys i que, cons-     trafec, treball i vernis.
mostrando las nuevas telefonistas, que         cients del moment historio que vivíen
deberían evitarse.                   i de llur responsabilitat ciutadana i       I viceversa. En tenim d'altres ais
                            cristiana, van saber trobar eis mitjans     quais a una «E» castellana correspon
  Creo que la revista «Ronsana« po-          convenients per a donar una resposta      una «A» catalana. Els principals són:
dría ofrecer una página para publicar         adequada en el seu moment concret.       ambaixada, arravatar, assassi, avaria,
la relación de todos los teléfonos ac-                                 banús, latrina, maragda, rancor, sanefa
tualmente en funcionamiento, y así ser-          Els qui no hem estât a temps de for-     i Sardenya.
vir provisionalmente de guía mientras         mar part de la F.J.C. de C., però que
no esté editada la oficial. Sería de gran       d'alguna manera hem estât formats so-       Heus ací una altra paraula que hem
utilidad para los abonados y ahorraría         ta l'influx d'aqueli esperit fejocista a    observât al nostre setmanari darrera-
mucho trabajo a las telefonistas.           través de persones, institucions i cir-     ment, i que cal remarcar com a barba-
                            cumstàncies, trobem en aquest llibre      risme: atontar.
                       J. Deupí un nou impuis per a renovellar el nos-
                            tre afany missioner de fer arribar el       Com ja es pot veure, deriva del cas-
Nota de la Redacción: Se han hecho           Crist a tots els racons de la nostra      tellà tonto, mot que, en català, podem
  gestiones acerca de los encargados         societal. Els joves, que potser ni tant     traduir, per cert, per una bella pila de
  de la Central, a fin de publicar la         sols Than coneguda, hi trobaran el tes-     noms. Entre d'altres, baboia, bajá, be-
  relación de abonados al teléfono en         timoni d'uns altres joves com ells que,     neit, capsigrany, ceballot, clatellut, es-
  nuestra población, como muy acerta-         vivint una circumstància de l'Església     tòlid, estult, enze, imbécil, llró, llonze,
  damente se solicita en el escrito an-        tant difícil com la nostra, van saber      met (no mec, com diu molta gent; la
  terior, pero se nos ha contestado que        portar l'Evangeli de Jesucrist al carrer,    paraula «mec» és sinónima de barba-
  todavía quedan muchos teléfonos           al treball, a I'esport, a la Universität,    mec, o sigui, home adult que no té pel
  pendientes de instalación, y que          i defensar-io amb els punys quan eren      a la cara), neci, pallús, pampana, pas-
  mientras no estén todas las solici-         agredits pels qui volien imposar la dic-    tanaga, pec, ruc, sabatasses, taboll,
  tudes atendidas, lo que seguramente         tadura de les seves pròples idees. I      totxo, tou i xlmplet.
  será a finales de año, no puede pu-         tot això amb l'alegria al cor perqué
  blicarse ninguna lista.               creien fermament en l'esperança d'una       El verb atontar, per tant, cal bande-
                            pàtria renovada, a través d'ells, per la    jar-lo i substituir-lo per atordlr, ataba-
INUNDACIONS                      força de l'Evangeli de Jesucrist.        lar, estabornir, estordir o bé estor-
                                                    maiar.
  Sembla que enguany la tradicional,           La F.J.C. de C. començava la seva
esperada i coneguda època de les inun-         existència el 22 de novembre de 1931.       La paraula tontería la traduirem per
dacions se'ns anticipa. Així eis mitjans        Acabava la seva vida institucional el      estulticia, blederia, tabolleria, niciesa,
informatius sabran una vegada més           1939, després de cinc anys d'una acti-     peguesa, ruqueria, bajaneria, etc., quan
amb qué distreure la gent.               vitat incansable, que arriba a acollîr     vulguem referir-nos a la qualitat de
                            18>000 ¡oves associats de tot Cata-       bajà 0 estult, etc. i usarem bajanada,
  Generalment uns dies de dol nacio-         lunya, I tres anys de martiri i vida de     bertranada, neulada, rucada o sabatada
nal ens ocupen a tots, per unes morts         catacombes. El seu objecte era propor-     quan parlem de la dita o d'un fet d'un
i desgrácies que no crec pas del tot          cionar una formació netament cristiana     bajà, etc,
inevitables.                      i responsable a tota la joventut de la
                            nostra terra i ho aconseguí de bon         La frase castellana tonto de capirote,
  La Verität és que quan tot va bé nin-       tros durant eis cinc anys de vida plena     la traduirem per beneit del cabás, ¡.a
gú no es recorda de res. Ara bé, quan         i activa, fins esdevenir una veritable     de a tontas y a locas, per a la babala
les riuades pujen i eis carrers baixen         força malgrat l'oposició constant de      0 de sobtada.
amb aigua plens de gom a gom, tothom          l'ambient i deis partits politics d'aqueli
va de corcoll, arriben les autoritats de-       temps.                                            M.
mostrant el seu condol i fent infinitat
de promeses, projectes i planiflcacions          La F.J.C, de C. va produir militants    denal Vidal i Barraquer). «D'haver a-
per tal de poguer-ho arranjar tot. Però,        cristians disposât a jugar-s'ho tot       rribat la Federació de Joves Cristians
dissortadament, aixó gairebé sempre          per la fe en Jesucrist, com ho demos-      a la plenitud, a deu anys de vida... un
succeeix després d'haver passat les ca-        trà el nombre elevat de màrtirs, com      altre hauria estât el futur de la nostra
lamitats.                       ho fou —citem almenys un nom— el        terra» (J. M. Bailarín).
                            nostre estimât Dr. Pere Tarrés, com
       Josep Margenat i Escobairó        ho són molts que avul encara Iluiten.                          Lluis Ferret
                            Va rebre l'homenatge i l'encoratjament
                            de molts prohoms del país tant del
                            camp eclesiàstic com de! civil. Ser-
                            veixin de testimoni dos paràgrafs que
                            encapçalen el nostre llibre: «A Cata-
                            lunya hi haurà pau, el dia que hi hagi
                            un grup «fejocista» a cada pöble» (Car-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9