Page 3 -
P. 3

RONSANA - 3

      El nostre filòsoi Ortega i Gasset va tenir una    por de quedar-nos closos en una situació encarca-
     intuició interessant que, després, s'ha explotat     rada que ens impedeixi fer nous descobriments ó
     inolt en el nostre temps. EU delà: «yo soy yo      vagi esterilitzant la nostra capacitai de reacció
     y mi circunstancia». D'aquesta manera deixava      davant dels nous aconteixements. És que el com-
     ben ciar que es impossible definir una persona      promis de la fe està renyit amb l'obertura?
     sense tenir en compte el seu entorn, les circums-
     tàncies que l'envolten, el medi del quai ella s'ali-    Les circumstàncies d'avui, moites vegades, ens
     menta i en el quai ella s'expressa. 1 això avui es    menen vers un relativisme escèptic i esterilitzant.
     dona més que mai perqué la nostra cultura està      Els nous descobriments, no tan sols en el camp de
     molt influenciada pels mitjans de difusió i per la    la tècnica, sinó també en el de la investigació de
     publicitat. El. de fora no tant sols se'ns fica a casa, l'home i en el de la interpretacio dels seus fets,
     sino també dins de cadascú de nosaltres, i crea     ens fan pensar que si nosaltres veiem moites co-
     unes necessitats i unes formes de comportament      ses ben diferents de com eren considerades cin-
     de Jes quais ens costa molt desenganxar-nos i, a     quanta o cent anys enrera, també la nostra visió
     vegades, fins i tot és impossible.            actual será depassada pels que vinguin darrera
                                 nostre. Aquest fet ens deixa en una situació ines-
      La nostra reflexió, però, voldria anar una mica    table, de desconfiança vers tot el que ens envolta,
     més enllà. L'afirmació d'Ortega també ens ve a dir    àdhuc del que és més important en la nostra vida,
     que és impossible conèixer una persona a partir     com és la fe, capaç de donar-li sentit i orientació.
     només de les circumstàncies que l'envolten, sense    Aquesta inestabilitat i desconfiança l'acusen majo-
     tenir en compte qui és aquesta persona, el seu      ritàriament les generacions joves, perqué es miren
     temperament, la seva manera de pensar, la seva      la vida amb ulls més nets, ja que encara no han
     capacitai d'esforç, etc. És més, és impossible de-    sentit la temptació d'aferrar-se a qualsevol cosa
     terminar bé una circumstància sense tenir en       que ofereixi una certa seguretat. La nova visió
     compte el que pretenen les persones que la provo-    que, des d'una colla d'any cap aquí, l'Església
     quen. Així, dones, podríem dir que el jo i les cir-   va tenint del món, i que ha estât segellada
     cumstàncies determinen la manera de ser de les      pel Concili Vaticà II, afavoreix també la relativit-
     persones, fent abstracció de les diferents capaci-    zació de qüestions que fa uns anys no podien dis-
     tats de cadascú, més o menys en un cinquanta per     cutir-se.
     cent cada cosa.
                                   Si bé hem d'estar a punt per afrontar qualsevol
      És bo, dones, preocupar-se de que l'ambient que    canvi, el nostre jo cristià ha de mantenir-se ferm
     envolta una persona o un grup sigui favorable per    en el seu compromis personal amb Jesucrist. Ales-
     el seu pie desenvolupament personal, però també     hores els canvis, si son fruit d'un major coneixe-
     és important ensenyar i ajudar aqüestes persones     ment de les coses, es converteixen en nous ca-
     a fer front a l'ambient, a imposar-se quan aquest    mins, més autèntics, de creixement del nostre
     és desfavorable i fins i tot a transformar-lo. Cal    compromis. Recordem aquelles paraules de Sant
     anar clarificant, de mica en mica, un concepte, el    Pau als cristians de Galàcia: «Em sorprèn que
     més veritable, de la persona humana i, en el nos-    abandonen tant de pressa aquell qui us va cridar
     tre cas, també del cristià. Concepte que potser     en la gracia de Crist, per passar-vos a un altre
     mai tindrem ciar d'una manera absoluta, que cada     evangeli. No és que n'hi hagi cap altre; hi ha
     dia hi anirem descobrint noves facetes, però que     només alguns que us pertorben i volen capgirar
    ha de partir d'uns presupòsits ben determinats en     l'Evangeli de Crist». La força de la nostra fe no
     l'Evangeli i en la persona de Jesucrist. És cristià   rau en qué Ies circumstàncies que ens envolten
    aquell que s'ha compromès personalment amb        siguin més o menys favorables, sinó en l'adhesió
     Jesucrist i l'ha convertit en el centre de la seva    personal a Jesucrist, a la que Déu ens ha cridat
    vida. I això crec que pot fer-se a totes les edats, a   per un do gratuït del seu amor.
    partir del moment en que la persona fa us de la
    seva raó. És evident que el contingut d'aquest        «Res no ens pot apartar de l'amor de Crist» ens
    compromis variará segons la persona sigui infant,     dirà Sant Pau en la carta als Romans. Per tant el
    jove o adult, però a la mesura de cada edat la      ser cristià ha de restar profundament arrelat al
    persona ha de ser capaç de determinar-se. Dit       nostre jo per a viure el nostre compromis amb
    d'una altra manera: és impossible una vida plena-     valentia contra tota adversitat. Hem d'estar sem-
    ment humana i cristiana amb una actitud voluntà-     pre a punt per a manifestar la nostra fe i com és
    riament mantin^da en el dubte o amb una mena       aquesta la que ens porta a estimar eis homes, els
    de complexe d'incapacitat per entendre.          nostres germans, perqué ells també acceptin la
                                 crida de Déu i se salvin. Per això la nostra vida
      Avui el jove té moites dificultats per a creure o   de cristians ha de ser un testimoni d'amor. Será
    per a mantenir una fe mínimament segura. Des-       dura, però val la pena viure-la, perqué l'amor de
    cobrieix un món massa ampli per a poder fer una      Déu sobrepassa tota possibilitat humana. És Veri-
    sintesi de tot. Mes, ¿voleu dir que li és fàcil a l'a-  tät qe el jovent troba moites dificultats per a creu-
    dult mantenir-se ferm en els principis que ha anat    re, però no són ells precisament eis posseidoirs de
    adquirinfèn el transcurs de la seva vida? Per a      la generositat i la iliusió per a fer quelcom que
    mantenir-se i créixer en la fe es requereix un veri-   valgui la pena? La joventut i l'Evangeli units son
    table esforç que ens espanta, a I'ensems que tenim    una força irresistible.

á                                                            Lhiis Ferret

                                     Estación Servicio
                                    SANTA EULALIA

                                           mm. 7423

                                           Santa Eulalia de Ronsana
   1   2   3   4   5   6   7   8