Page 2 -
P. 2

SUMA                  RIO          Nuestros servicios
                               resolverán sus problemas
Editorial                   1       y le ayudarán en sus proyectos :
                        1
Els joves I la Festa Major                  CONSULTE A
             LI. Galobart     3
                                        Caja de Ahorros
Ser no és tancar-se              4               Provincia
             LI. Ferret      4               de la Diputación
                                       de Ba rcelona
Opinions                    4
                                   Sucursal de Santa Eulalia de Ronsana
Un llibre                                o en cualquiera de sus 101 oficinas

        Li. F.

UH viu i fora erradas
             R. Munné

Diccionari de butxacó             5
             J. FarrioI      7

La Ilei d'educació
             Josep Valls

El curset de s a r d a n e s          9
             J. Espuña * J. Abrii

Ln sardana primigènia             9
             E. Fàbregas

Plana jove               10-11

        J. Danti, J. l\/largenat

      R. Nadal, J. i V. Sampera

            E. Carreras

Noticies                12, 13 14

Noticies de cada barri             15

El silenci                   16

        Ginesta

La Ilei d'educació i el català         17

Esports                         19
      J. C a b o t - F. Brustenga

Plana agrària                 21

      J. Margenat • J. Reig

Servei meteorologie          21-22
             J. Batlle

Des del meu portai               23

        J. Brustenga Etxauri

                               Farmàcia

        Salvador Galcerán

                   Centre d'específics
                   Elaboració de formules magistrals
                   Ortopèdia
                   Perfumería

Pla^a de TAjuntament                           SANTA EULALIA DE RONSANA

Revista Ronsana: Edició Parroquia de Santa Eulalia de Ronsana       I m p r e s s i ó : I. G. Santa Eulàlla
        Director; Joan Vallicrosa, pvre. Amb censura eclesiástica                            Dipòsit Legal: B-39837-1968
   1   2   3   4   5   6   7