Page 10 -
P. 10

10 - R O N S A N A .                                                                   m

   PLANA                             J O VE
Estudiar de vespre, una oportunitat
     De cara a! nou curs, pensem que moltes persones —molts joves, sobretot— deuran teñir ganes d'es-
 tudiar i no podran fer-ho. Molts d'altres la possibilitat d'estudiar se la miren tan complicada que potser
 no gosaran ni a tenir-ne ganes. No obstant hi ha algunas possibilitats que potser es poden aprofitar.

     El problema més greu deu ser la necessitat de treballar. Si no fos per l'obligació —o les g a n e s -
 de cobrar una setmanada, molts joves estudiarien i es prepararien millor per a la vida. Com a resposta a
 aquesta dificultat hi ha la possibilitat —la solució d'emergéncia— deis estudis nocturns, potser por apro-
 fitada. Presentem un recull d'opinions de joves que estudien de vespre sobre aquest tema que ells co-
 nélxen bé. Potser amb aixo aigú s'animará a viure aquesta aventura que sempre representa el fet d'es-
 tudiar de vespres...

ESTUDIS PROFESSIONALS                        sistema d'ensenyament hi ha un plaç de temps fins a any
       Son bastants —però potser encara son molt pocs—     76 (tenínt en compte que l'Enginyeria dura tres anys, si
       eis joves del nostre poblé que han estudiat o es-    s'aproven tots).
       tudien de vespres a l'Escola del Treball de Grano-
       llers. L'Enric Polch és un d'ells, deis que encara hi  —Quins problèmes has trobat en eis estudis de vespres?
       estudia. Fa el tercer curs d'Oficilia de Delineant de   —Bastants. El més greu és el de compaginar l'estudi i
       Construcció.                      e! treball, A més cal dedicar un temps a repassar les lliçons
                                   (cosa que no es sol fer mai). Després, si el treball que
  —Estás content deis estudis nocturns?               fas és molt esgotador es. fa pesât. També falta temps: les
  —Realment n'estic molt satisfet, per diversos motius: em     hores les has de treure d'un Hoc o altre i a vegades es
proporcionen molta ajuda en tots sentits, augmenten el meu      resten de les classes i aleshores ja vas mig penjat.
nivell cultural i son, dintre del treball i de la monotonía de
la vida, un parentesi que et dona una gran ajuda moral.        —T'ha estât útil l'esforç qe representa tot això?
  —Hi ha' dificultats?                        — S í . Encara que a vegades ens trobem en eis estudis
  —Sí, moltes. Per exemple el fet d'haver d'anar a estudiar     laborals que moltes coses que eis Professors consideren
tres hores després d'un dia esgoîador de treball, arribar tard    importants les fèiem ja quan érem aprenents (i no exagero).
a casa, sopar i perdre hores de descans. També et priva d'un     Però també hi ha l'avantatge que moites coses de les que
temps que aprofitaries per a d'altres coses. Però quan es fa     t'ensenyen pots aplicar-les i viure-les en el treball, i això és
una cosa amb ganes les dificultats no ho impedeixen.         molt bo.
  —Creus que val la pena passar aqüestes dificultats?
  —Crec que sí. Quan es fa de gust, l'esforç que es rea-        —Creus que valdría la pena que eis joves que treballen
litza és esplèndidament correspost pels beneficis que pro-      es decidissin a estudiar de vespres?
porciona i que abans he dit.
  —Per qué creus que son tan pocs eis joves que aprofiten       —Home, això depén del que cadascú vulgui fer, però crec
aquesta oportunitat?                         que val la pena. No saps mai amb que et pots trobar.
 —És cert que n'hi ha pocs. Però hem de tenir en compte
que hi ha moltes dificultats, com he dit. La majoria de joves    BATXILLERAT
que treballen tenen molts problèmes, necesiten diners i
han de fer més hores; per tant ja no poden estudiar. També             La Josefina Danti ja ha acabat el Batxillerat. Ara
necessiten temps, molt important avui dia, i el dediquen a            farà el C.O.U. Ha fet dos cursos d'estudís nocturns
divertir-se. A molts no eis queda prou humor per, després             (i un curs l'ha fet lliure a l'estiu). Heus ací el que
de nou o deu hores de treball, tancar-se tres o quatre hores           ella ens diu.
més dintre una aula. Però eis pocs que aprofiten aquesta
oportunitat també tenen eis seus motius: que eis faci un       — És difícil parlar d'estudis nocturns a l'estiu, quan no s'hi
gran servei en el seu treball, o que aspirin a més del que        voi pensar fins a l'hora de començar el nou curs. De
son i també —és dar— a adquirir nous coneixements.            totes maneres miraré d'explicar com van eis estudis de
  —Aconsellaries ais joves de Santa Euláiía que es decidissin      batxillerat nocturn a l'Institut de Granollers,
a seguir aquests estudis.
  — S í , encara que eis representi un gran esforç, val la pena.  — Varen començar fa dos anys i només es feien el quart
Abans ja he dit perqué. Jo eis aconsellaria a tots ells que       i cinquè cursos. Quan es va instituir no se sabia gaire
aprofitessin aquest temps —que és or— i que més endavant         qué passarla, però aviat ens hi vàrem apuntar una bona
potser Ja no tindran.                          colla d'alumnes i el curs va anar bé. Jo personalment en
                                     vaig quedar molt contenta, dones era la primera vegada
       En Josep Turell fa bastants anys que estudia. Ha      que em trobava enmig d'una classe en què pràcticament
       fet rOficialia Industrial a Granollers i està acabant   tots tenien interés de veritat en l'estudi.
       la «Maestria Industrial« a l'Escola de Treball de
       Barcelona. Eli ens parla també deis seus estudis    — El primer any varen funcionar dues aules i el curs passat
       nocturns.                         ja n'han funcionat set. Com que hi havia alumnes que ho
  —Si puc acabaré l'Enginyeria Tècnica, cosa que ja és més       demaneven s'hi han afegit eis cursos de tercer i sisé.
difícil perqué tinc «la mili» pel míg i en establir-se el nou
                                   — Eis estudis nocturns, és ciar, son per ais alumnes que
                                     durant el dia tenen un treball a realitzar, Això vol dir que
                                     es necessita un gran esforç per la falta de temps i de
                                     concentració (cosa que alguns professors tenen en comp-
                                     te).

                                   — Tenir uns estudis és important i sempre s'hi és a temps.
                                     M'agradaria que tants joves del nostre pöble que no han
                                     pogut estudiar abans, fío fessin ara.
                                                                        J Sampera
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15