Page 8 -
P. 8

8 - RONSANA

 SOBKE LA NOVA LLEI EDUCACIO

             N. de R.— Per falta d'espai no va poder      se'ls hi dona el títol de Graduat Escolar i tenen pie dret de
                 publicar-se aquest article en el número  fer el Batxillerat; poden entrar també, si ho desitgen i no
                 del mes passat, tal com era la intenció  simultàniament al Batxillerat, a les escoles de Formacló Pro-
                 del seu autor.               fessional de primer grau. Eis segons reben el Certicat d'Es-
                                      colaritat, amb només el dret d'entrar als centres de Forma-
   En el «Ronsana» corresponent al mes de Febrer hi ha un         ció Professional de primer grau.
 comentan sobre la Nova Liei d'Educació. En lleg¡r-lo valg
 quedar bastant sorprès. Es parla d'ella com si fos un mite,         Després de l'E. G.B., no per a tothom, ve el B. U.P. (Bat-
 com una cosa tota grossa, com una Redempció.               xillerat Unificat i Polivalenti. Acabat el B.U.P. es concedirà
                                      el títol de Batxiller que habilitará per a entrar a la Formació
   Les paraules que es fan servir per a qualificar-la i definir-la,    Professional de segon grau i permetrà seguir el Curs d'Orien-
 en algún Hoc, les trobo un xic exagerades, i fins potser, un       tació Universitaria (C. O. U.). (Així com en finalitzar l'E. G.B
 xic errònies.                               la Liei diu de forma taxativa eis camins a seguir per a les
                                      dues possibilitats que es presentin. de l'acabament del
   És cert que aquesta Liei resta bastant ignorada de tots.        B. U.P., que és un fet paraHel, no en diu més que l'anterior]
 El nom galrebé tothom el sap i gairebé tothom n'ha sentit         Aquest nivell no és pas gratuit la quai cosa vol dir que no
 a parlar. Però el que no sap gairebé ningú és el que diu.         pas tothom el podra fer.
 I també hi ha qui l'ha criticada i jutjada sense conèixer-la.
                                       Només qui hagi superat el C. 0 . U. podrá entrar a la Uni-
  Tal como ens la mostra en M. E. i P., aquesta Ilei és d'una      versität. Aquests hi passen directament i només se'ls hi fa
 magnitud ¡ importancia extraordinàri es. Però el que no ens        un examen d'ingrés en el cas excepcional que aquella no
 mostra és tot l'enrenou que aquesta Ilei ha mogut aquí a         tingui prou places a disposició. I això passa sempre. També
 Espanya, principalment al sector estudiantil, i que, per con-       es fan uns tests una mica sospitosos Da tota manera hi ha
 tra del que diuen els diaris no fou acceptada amb un «cla-        una realitat imminent, i és que els que ara fem C. O. U. no
 moroso entusiasmo popular». Arreu hi ha hagut manifesta-         sabem pas qué ens faran fer. Un cop ja ets dins de la
 cions, vagues, protestes, etc., i tots aquells que l'han llegida     Universität et divideixen la carrera en tres parts o cicles.
 ¡ meditada una mica, han pogut veure que, efectivament, com        Al final de cada cicle es va quedant una quanta gent. Ei pri-
 veurem després, aquesta Ilei té quelcom de CLASSISTA i          mer cicle consta de tres anys (i segons a quines facultats
 DISCRIMINATORI.                              el primer curs és selectiu), i per a poder passar al segon
                                      cicle, actualment s'ha de treure un promig total minim de
  Jo no nego absolutament la validesa de la Nova Liei d'Edu-       set. Eis que no arriben a treure aquest promig, evidentment
 cació. Però crec que en una societat on s'hi donen certs         no passen al segon cicle, reben el títol de Diplomat amb
símptomes de classisme i de dlscriminacló, i hi ha voluntat        dret de donar classes només a l'E. G.B., i amb uns sous
per a arreglar-ho, no és pas dictant una Ilei com es soluciona       relativament baixos. Els qui són al segon cicle poden passar
el problema. Tots els esforços esmerçats es projecten en el        després al tercer cicle, que és el que se'n diu també Doc-
buit si no es plantegen els problèmes des de la base. S'ha        torat. Evidentment, els qui han acabat el tercer cicle, és a
d'anar, també, en conjunt.                        dir, eis qui ho han fet TOT, són una gent molt selecta: eis
                                     més bons minyons, eis més estudiosos, eis que al cap no-
  Tornant a la Nova Liei d'Educació: cronològicament, ais        més hi tenen l'estudi.
primers que afecta aquesta lie!, són aquells que están com-
presos en l'edat preescolar: és a dir, tots els que tenen          A tot això potser cai afegir-hi que en eis nivells inferiors
menys de sis anys (vegeu Ronsana n.° 32 - Setembre 1971 •         al C. O.U., en preparar eis programes, en certes matèries,
article Josep Valls), L'ensenyament preescolar no és ni          es farà en funció del sexe. També s'ha de recordar que l'an-
obligatori ni gratuit. Això vol dir que qui l'haurà rebut corres-     tic batxillerat en els instituts era gairebé totalment gratuit,
pondra a una classe social bastant determinada.              i que ara el B.U.P. no és gratuit ni als instituts.

  Ais sis anys comença l'Ensenyament General Bàsic (E. G.          Amb aqüestes paraules he intentât deixar clars els punts
B.). Aquest és, almenys en teoria, obligatori i gratuit. Tant       de la Nova Liei d'Educació que, per mi, en M. E. i P. no hi
pels que han rebut l'educació preescolar com peis que no.         deixava. Per altra banda pot ser un servei informatiu al pö-
Aquests arribaran amb desigualtat de condicions: estaran en        ble, perqué, naturalment, no deixa d'afectar-li aquest pro-
un nivell més baix. L'E. G.B. té una durada de vuit anys (di-       blema.
vidit en dos cicles) î no es pot repetir mai curs. Cada any
se salta al curs superior, malgrat s'arrossegui o no alguna         Per acabar, també us aconsello que llegiu i mediteu la
cosa.                                   Nova Liei d'Educació. A part de ser bastant econòmica, si
                                     voleu, i me la torneu, jo us la puc deixar. Entre moites coses
  Acabada l'E. G.B. els alumnes es poden trobar amb dues         veureu que la teoria de la relativitat també hi entra: eis ar-
coses: que «aprovin» o bé que «no aprovin». Ais primers          ticles són força elastics.

                                                             Josep Margenat i Escobairó

AlERCElIUil

PSEIFXJMERIA.

            G E N E R O S IDE                 INFANTI!^

            OBJETOS DE                     REGikLO

            PikPELERXi^

            JX7GXTETES

            GEMA

Plaza Ayuntamiento, 3                           SANTA EULALIA DE RONSANA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13