Page 7 -
P. 7

RONSANA - 7

    Diàleg amb un
objector de consciència

 Ens coneixem ja fa temps. Eil es un   sig. Per aconseguir-ho existeixen molts    Una de les paraules que més sovint-
noi inquiet, preocupat per la probie-   mitjans: visites personals, escrits, pe-  ment sentim i usem, és el verb APRE-
màtica sociai, responsable i bon com-   ticions, encartellats, manifestacions,   TAR. I encara que s'ha dit i repetit
pany. És cristià.             mitings... De totes maneres, no sol    moites vegades que, en català no s'a-
                     servir quan el conflicte ja ha esclatat;  preta res, es veu que tots plegats no
 La idea de fer-ii una «interviú» no   aleshores l'eficàcia no-violenta resi-   ens decidim a bandejar definitivament
li sorprèn. Està acostumat a aquesta   deix en els altres dos punts:       aquest mot del nostre vocabulari, i
mena de coses. Per altra banda, té                          l'utilitzem, a tort i a dret, sense posar-
interés en que es conegui millor el cas   La no-cooperació consisteix en refu-  hi gens de cura.
deis objectors, que molt sovint i de-   sar-se a cooperar amb la injusticia, per
gut a la manca d'informació, son des-   tant, amb l'injust. Avui dia podem veu-    Per això, avui, volem recordar que,
virtuats i ridicuiitzats:         re accions d'aquest tipus. Fixa't amb   en català:
                     Irlanda.
   Qué és l'objeccio de consciència?                         les portes, s'empenyen o es pitgen;
 —És la negació a fer una cosa de-     La desobediència civil és una acciò    les dents, s'estrenyen o es serren;
terminada per motius de consciència.   estremament poderosa que consisteix      les mans i els cinturons (alguns pu-
La forma més coneguda és la negació    en désobéir les liéis escrites que     ristes assenyalen que caldria dir
al servei d'armes.            imposen els homes. És un refús total    cinyelis) s'estrenyen;
                     a l'envaidor.                 els botons, es premen;
 —Quina dimensió té en el mon ac-                           els acceleradors, es pitgen;
tual?                    Cal, dones, perqué l'eficàcia sigui    els cargols, es collen;
                     real, que organitzem aquesta defensa.     la llana del matalàs, s'atapeeix o es
 —Va èsser a la segona guerra mun-    És fonamental que ens preparem a re-    pitja;
dial quan, el fet de negar-se uns 30.000 bre cops. Aquest treball d'estudi, de     el pas, s'apressa o s'acuita;
homes a «anar a matar gent», l'objec-   formació, d'educació pot reali tzar-se    la feina, apressa;
cio va poiaritzar per uns moments l'a-  des d'ara. Només cal que fem una       el sol, pica;
tenció mundial. Però des de llavors,   elecció, cal que ens comprometem. La     el fred, és viu;
l'objecció ha esdevingut tot una cor-   no-violència pot deixar de ser una uto-    la calor, es fa sentir;
rent de pensament.            pia.                     la gana, empeny;
                                            la frase el coli m'apreta, la substi-
 —Quin tipus de corrent de pensa-      —A Espanya, ¿com està la situació    tuirem per el coli em ve estret o bé
ment?                   dels objectors?              em tiba;
                                            la d'anar apretat al tramvia, per anar
 —En realitat n'existeix més d'un,     —No massa bé. La qiiestió està en    estret o atapeït;
tenint en compte a més, que cada per-   que no existeix una legislació al res-    en Hoc d'apreta!, direm fort!, tiba!,
sona té una manera de pensar. Gene-    pecte. L'any passat es va discutir a    encara mési;
ralment, aquests corrents de pensa-    les Corta un projecte d'estatut per als    i en compte de dir no apreteu, di-
ment soien coincidir en el concepte    objectors, però va ser retirât pel Go-   rem no empenyeu.
d'universalitat contraposat al de nacio- vern, ja que els procuradors varen      La dita, tan estesa, de trobar-se en
nalisme i en el refús de la violència.  desvirtuar-li tot sentit aprofitable. En  un aprieto o apuro, cal que la substi-
                     aquest cas, el Govern va actuar posi-   tuím per trobar-se en un destret, en
 —Aquest sentiment d'universalitat    tivament. Ara estem en la incògnita de   un mal pas, passar angúnies o triful-
110 desiliga i'objector del seu servei  si es tornará a discutir un nou projec-  gues, etc.
al pais?                 te 0 bé si sortirà un Decret-Llei que     Finalment, remarcarem que també
                     ho reguli.                 podem utilitzar, segons el sentit que
 —Per a I'objector, el servei militar                        vulguem donar a la frase, els sinò-
no és un servei al pals, sino sovint tot   El que és evident és que hi ha una   nims de:
el contrari, i la majoria estarien dis-  extrema necessitat d'una regulació le-    comprimir, premsar, estrebar, ins-
posais a fer un servei que no tingués   gal, ja que hi ha uns 220 objectors a la  tar, ataconar, urgir, entre d'altres.
res a veure amb l'exèrcit, amb la guer-  presó I no amb una condena fixa, sino
ra o la seva preparado.          que és continuada. És a dir, quan sur-                          lA.
                     ten de la presó se'ls demana perqué
  Generalment està disposât a can-    facin el servei d'armes. Si s'hi tornen a  EDICIONES • FOLLETOS
viar el servei militar per un de civil,  negar, tornen a anar a la presó, i aixi   PROSPECTOS • CATALOGOS
enfocat cap a sectors marginats, sen-   fins que s'acaba l'edat militar, als 35   IMPRESOS EN GENERAL
se cap mena de retribució (ensenya-    anys.
ment, assistència mèdica, bombers,                                    STA.EULAUAh
tercer mon, etc.).              —Qué demaneu en aquest estatut?
                       —Primer, que hom pugui acollir-se a                   INDUSTRIA flMHCA
 —Quin sentit té per a I'objector la   aquest dret tant per motius religiosos,
paraula patria?              com ètics o filosòfics. Segon, que el    Teléfono 28
                     servei civil equivalent tingui un caire   San Juan Bosco, s/n.
  —El qui sigui conscient d'aquesta   estrictament social, i que no depengui   STA. EULALIA DE RONSANA (Baicelona)
concepció universalista del mon, per   de i'exércit, sinó d'un organisme civil,
força ha de tendir a la supressió men-  public, nacional o internacional. I ter-
tal I real de separacions entre països.  cer, que la durada d'aquest servei ci-
Llavors no té sentit el defensar aques-  vil i de la pena de presó que s'imposi
ta patria, dones dintre seu no existeix. als qui es declarin inclus oposats a
                     fer-ho, no sobrepassi en cap cas, en
  —Suposa't que un grau elevat de la   un any, a la durada del servei militar
poblaciô d'un pais assoleix aquest sen-  ordinari.
timent d'universalitat i antinacionaiis-
me, i aquest pais és atacat, ¿qué pot      Un objector de consciència, ha de
passar?                  ser sempre, necessàriament no-vio-
                     lent?
  —L'efectivitat de la no-violència
consisteix en actuar abans no esclati    —No. Un no-violent és sempre un
el conflicte. Malgrat tot, si aquest es  objector, però no al revés. De fet. It
produeix, la «no-violència activa» ofe-  majoria ho són, però no pas tots. Pen-
reix unes peculiars formes de Iluita.   sa que els objectors per motius poli-
Principalment son tres: contacte-dià-   tics, poden refusar el fer el servei mi-
leg, no-cooperació i desobediència ci-  litar a, per exemple, Grècia o Portugal,
vil.                   i en canvi, estar disposats a fer guer-
                     rilles a Sudamèrica.
  Ei contacte-diàieg serveix per as-
senyalar la injusticia, per fer conèixer
la Verität, per expressar el nostre de-

                     Ginesta
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12