Page 5 -
P. 5

RONSANA-5

WBiaUOfTcNXúMAoCfM/thí üoc/^)                              Un deis grans errors histories de
                                            la monarquía és no haver traslladat
        LA LLETRA «B»         «guia». N'hi ha d'altres que en te-    el port de Barcelona a Madrid.
 La lletra B és una lletra opulenta,     nen prou amb el carnet de conduir.  Barra: Mandíbula.
de formes arrodonides i solemnes, de   Badoc: Que mira la televisió.         Per anar pel mon cal tenir molta
curvatura imperialista i dominant. Té   Badallar: Que mira la televisió.       mandíbula.
complexió de president de conseil d'ad-  Babau: Que es creu la televisió.       El preu del pa és una qüestíó de
ministració, o en casos més excessius,  BaciI: Microorganisme.            barra.
de dlda en exercici.           BacìHlforme: BaciI d'uniforme.      BruseHes: Es diu que el senyor Ullas-
 La lletra B majúscula és la que mar-  Bàcul: Crossa de bisbe.            tres Ja ha avorrit les cols de Bru-
ca paraules solemnes, situacions im-   Bagul: Educació i descans definitius.     sel-les.
portants: Banca. Bisbe, Borbó, Bar-    Balanç: Verificar l'actiu i el passiu.  Barrar: No deixar passar.
roc, Bonaparte...               Autor d'angines de pit adinerades.    Els països que ens barren el pas
 La lletra b minúscula és la dels in-  Balbucejar: Que demana augment de       al Mercat Comú, no saben el que
sults domèstics: béstia, burro, boig,     sou.                   perden. Nosaltres, en canvi, sabem
beneit.                  Baladrejar: Que nega l'augment de sou.    ei que perdem.
 La B és la segona lletra. Podria ser  Baleó: Instrument inevitable de les    Barricada: A Espanya, les barricades
una lletra protestada.            grans ocasions politiques. Hi ha po-   també están prohíbides.
 Com que forma part del bla, bla,      litics que si els hi treuen el baleó Barrila: Gresca, tabola, sopar polític.
bla, la lletra b és molt política.      i la policía es converteixen en apo- Barreo: Enfarfegat. L'estil barroc ha
 Be: És el sí dels xaís.           lítics.                  passat definitivament a la historia,
Bacallà: Avui día els que tallen el ba-  Bailador: Que balla el ball que toquen.    excepte en els discursos.
  callà no se'n diuen bacallaners si-    Home del país.            Barrut: Alguns que tothom coneix, pe-
  no tecnòcrates.            Bancari: Relatiu o pertanyent a la ban-    ro que ningú anomena.
Bacanal: Orgia tumultuosa que, en ca-     ca, és a dir, tot.          Batalla: A la batalla de Llepant, els
  sos de gent molt ben situada pot   Bany: Accio de banyar-se.           que van llepar van ser els moros.
  anomenar-se «fiesta de sociedad».     Els banys més patètics de la histo-    Perdre una batalla no vol dir per-
Babel: Confusió grandissima, que ha      ria son l'ultim bany de Séneca i el    dre una guerra, excepte en el cas
  creat uns cents de milers de llocs    de Fraga Iribarne, a Palomares.      que sígui l'última.
  de treball: els interprets.      Banya: Excrescència ossìa, més aviat
  En realitat, el problema de la torre   propia dels animals.         Bava: Saliva abundosa.
  de Babel és que tothom volia l'àtic. Bàrbar: Incívilitzat. Els bàrbars feren    Hi ha discursos molt intéressants:
  Si la torre de Babel hagués estât     moltes barbaritats.            fan caure la bava al que l'escolta
  tan alta com diuen hauria estât      Les barbaritats que s'han dit en     i al que el va fent.
  construida a Espanya.           aquest pais superen molt a les que
Baca: Part superior d'un vehicle.       s'han fet. I Déu n'hi do.       Becalna: (Veure «funcionari»).
  Animal que proporciona llet amb                         Bell: (Veure «Raphael»).
  faltes d'ortografia.         Barcelona: Ciutat molt coneguda pel    Beure: Engolir.
Bacina: EIna de trencar oracions.       seu equip de fútbol.
Baco: Porc.                  El problema principal de la Gran     Hi ha gent que beu amb vas i n'hi
  El porc té una curiosa diferència     Barcelona és precisament, el «gran».   ha que beu a galet.
  respecte ais altres animals: per     Si Barcelona arriba a organitzar una   Els que beuen a galet tenen una
  comptes de tenir cuixes, té pernils.   exposició Universal, Madrid en farà    Vida la mar de tranquiHa. Els que
  Hi ha porcs que per anar d'un Hoc     una de Sideral.              no hi voien beure, poden arribar a
  a l'altre necessiten portar una                           una tranquil-litat de trenta anys i
                                            un dia.

                                          Bipalmat: Doblement palmat, que la
                                            palma dues vegades.

                                          Bipartit: Partit pel mig, que no cobra
                                            la factura.
                                            Els bipartits estan biprohibits.

                                          Biquadrat: Que la veu ben quadrada.
                                          Bla: Bla, bla, bla.
                                          Blas: (Veure F (Fuerza Nueva). Veure

                                            C («Cristo Rey»). Veure P (Pinar,
                                            pinya).

                                                             J. Farrlol

adente de ÓQ^UtOÓ
       lùldto ptat boLckù

Principe de Viana, 2, 1.' Tel. 870 21 98                              Teléfono 5
GRANOLLERS                                     RIELLS DEL FAI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10