Page 4 -
P. 4

4-RONSANA

                        Potser encara seríem a temps a desti-   Opinions
                       nar-hi algun dels solars que queden per
                       vendre o per edificar, i així no es carre-        SOBRE LA CARRETERA
                       garien els llauners els pobres pagesos         QUE VA A GRANOLLERS
                       que lenen terres ve'ines í que quedaran     Com tots haureu pogut comprovar,
                       condemnades a ser aqüestes famoses zo-    la carretera que va de Santa Eulalia a
                       nes verdes que, llavors si que només ser-   Granollers està feta un desastre.
                       viran per a plantar-hi verdures.       Igualment passa amb la de Caldea i
                                             amb la de Lllçà. La cosa ja fa bastants
 UNA BASSA D'OLI               «S1 L A S M U J E R E S M A N D A S E N »  dies que dura. Més d'una vegada sem-
                         El mes de desembre, els nens d'una    bla que hagin près la determinació
  Real ment, Espanya des de fa molts                          d'arranjar-la, però, a part que no la
 anys és una bassa d'oli.           escola de Granada van fer una crida a    deixen massa bé, al cap d'uns quants
                       la pau a lots aquells països que estaven   dies, i prlncipalment quan plou, la
  Primer varen venir uns senyors de fora  en guerra, Aquesta crida, a més de ser   carretera és ja de nou una porquería.
 i varen ensenyar-nos la manera d'acon-    publicada en un diari d'aquella cíulat,    Ara. però, sembla que ja no ens ha
seguir oli de les olives. Després, varen   va ser enviada a cada un dels dirigenls   d'estranyar; és més, ens hi haurem
 continuar venint senyors forasters i va-   d'aquells päisos.              d'acabar d'acostumar. Die això perqué
 ren ensenyar-nos la manera de canviar                          últimament, sembla que slgui per a
 aquest oli per altres menes d'oli un xic    Com a cosa curiosa, eis unies països   justificar-ho, ens hi han posât uns in-
més aigualit. Va ser aleshores, quan va    implicáis que varen contestar la carta,   dicadors que clarament ens dìuen que
posarse de moda la frase "Ja hem be-     foren aquells en front dels quais hi ha   a tot el llarg hi trobarem sotracs. I
guí oli".                   una dona: Golda Meir, d'Israel, i Indira  aixi és d a r qua si fem malbé el cot-
                       Gandi, de la India.             xe sera pc/què haurem volgut. Arri-
  Podem assegurar que, en el nostre país,                        bats a Granollers encara trobarem els
és el liquid del que s'han fet més xistos.    No se si les dones cuiden més les re-  semàfors i ens podrem calmar.
Ara fa uns dies, ha tornai a ser tema    lacions publiques o son simplement més     Decididament. crec que és una ma-
preferit dels humoristes de torn, però el  educades, però jo voto per donar càrrecs   nera molt característica de solucionar
més original ha estai aquesta vegada el   al "sexo débil", a veure si s'aclareixen   les coses.
joe de mans que s'ha fet ais mateixos    alguns interroganis per els que fa moli         Josep Margenat i Escobairó
nassos de la "Comisaría de Abasteci-     temps eis "senyors" no tro ben resposta.
mientos y Transportes".                                         pintor industrial
                       TELEVISIÓ ÉS NOTICIA              colocación de papeles
  El que no sabem, és si el malabarista    Això si que és un iitol ben irobat.
era molt hábil o els espectadors tenien     "Televisió és noticia". I tant! Enge-               pintados
pa a I'ull, perqué fer desaparèixer quatre                           rótulos e imitaciones
milions de litres d'oli, sense que es noti  gueu el televisor i us entereu de tot el
el "truco", sincerament, ens sembla un    que passa fora d'Espanya, i de tot el que  jaime iglesias
cas digne de ser coment ai en els ¡libres  fa falta a una familia per viure bé, ser
d història.                 feliç, triomfar en la vida, el que has de      carretera de la sagrera i/n
                       menjar, beure i fer per ser més home o
  Han dit els diaris, que aquest oli havia dona, etc., etc. Podriem comparar-ho a    santa eulalia de ronsana
estât emmagatzemat a Redondela per la    la terra promesa. Eis Israelites varen pas-
Comissaria dAbasteixements i Trans-     sar quaranta anys al deseri per arribar-
ports, per equilibrar el mercat, i els    hi, i nosaitres hem de fer quaranta anys
preus, en el cas d'una collita fluixa. Es  i un dia d'hores extraordinàries per acon-
va presentar el cas i, en obrir els dipo-  seguir-ho, però, tot i aixi, qualsevol re-
sits, que diu que estaven molt ben pre-   sisteix la tempiació. Podriem dir que eis
cintáis, l'oli havia volat, i això que no  anuncis deuen ser el millor que ens pre-
és pas un liquid gaire volátil.       senta la petita pantalla, o almenys deu ser
                       el que els teenies preparen amb més in-
  Mireu que passen unes coses!       terés, buscant la manera de fer-los agra-
  És dar que, al cap i la fi, tot piegai  dables i airactius alhora, cosa que no se
valia uns cent seixanta cinc milions de   si es té massa en compte en els altres
pessetes, xifra ben insignificant, compa-  espais.
rada amb les places escolars que diu que
es crearan durant el tercer pía de des-     Alguns deis programes que més ens
envolupament.                criden l'aienció son:

QUÉ ÉS U N A Z O N A V E R D A ?        PLINIO. — Un "poli" de poblé sense
                       gràcia ni moviment, que juga a James
  Una zona verda, agafat aixi al peu de   Bond. Un altre Quixot i Sancho que es
la lletra, semblaría que és un tros de    passegen per Tomelloso en busca d'aven-
terra en el qual es planta verdura. Dones  tures.
no, és una cosa que s'ha posât molt de
moda amb això de la contaminació at-      UNO, DOS Y TRES, CONTESTE
mosfèrica.                  OTRA VEZ. — Programa pensât per als
                       esportistes professionals, que son els que
  Jo comprenc moli bé que a un senyor    guanyen molts diners sense saber gran
que per iniciativa pròpìa o per compte    cosa. Fa de bon mirar per ¡'exhibido de
d'un municipi, promou una urbanització,   mini-faldes i el que hi ha a sota. Ah!, és
no li és gens rentable destinar una pila   un programa que trenca ¡a rutina, dones,
de pams d'aquest terreny a jardins, pla-   tai com correspon a¡ seu càrrec, e¡ jurat
ces o llocs d'estar jo. Però hi ha una Ilei sempre acostumen a ser persones seriö-
sobre "Régimen del Suelo y Ordenación    ses, i allá tnés aviat sembla un tercet de
Urbana" que sembla dir que tots eis     paHassos.
plans parcials, que és el mateix que dir
totes les urbaniizacions, han de destinar    CRONICAS DE UN PUEBLO. — La
a zona verda una proporcíó de terreny    manera més correcta de fer quedar en
que no pot ser inferior al deu per cent   ridicul a un mestre, un alcalde i un ca-
del total de la superficie planificada.   peUà.

  Si això és cert, crea que valdria la     PLANETA AZUL. — Programa real-
pena de donar un tomb pel nostre pöble    meni interessant per grans i petits. És un
i mirar si això s'ha tingut en compte en   deis programes que, sense ser infantil, els
promoure les diferents urbanitzacions.    nens miren amb més goig.

                        NOTICIAS. — La manera de veure ¡a
                       violència de tot ei món, concentrada i
                       sense "rombo^'.

                        Podriem seguir, i trobaríem segura-
                       ment aigun bon programa, però diu que
                       aquesis eis fan molt tard, i jo prefereixo
                       plegar abans d'agafar massa son.

                       JOSEP VALLS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9