Page 2 -
P. 2

SUM ARI

 NUESTROS SERVICIOS                       Editorial
 RESOLVERAN SUS PROBLEMAS
Y LE AYUDARAN EN SUS PROYECTOS                 Carta a un cristia del segle 1             3
                                             LI. Ferret
CONSULTE A
                                La veu del pöble                    4
            CAJA DE AHORROS                          J. Vails
            PROVINCIAL
            DE LA DIPUTACION             Opinions                        4
            DE BARCELONA                                           5
                                Diccionari de butxacó
SUCURSAL DE SANTA EULALIA DE RONSANA                           J. Farriol
o en cualquiera de sus 101 oficinas
                                Dialeg amb un objector de cons-             7
                                  ciencia
                                             Ginesta

                                Uli viu... i fora errades                7
                                             M.

                                Sobre la Nova Llei d'Educació
                                        J. Margenat i Escobaíró

                                El factor huma en la Llei d'Educa-           9
                                  ció
                                             M . E. í P.

                                Figures de Catalunya                  10

                                                 Josep M.' I\^aspons

                                Noticies                        12

                                Noticies de cada barri                 14

                                Des del meu portal                   14
                                             J. Brustenga Etxauri      15

                                Plana Jove

                                Es ports                        19

                                Sección Agrícola y Ganadera               21

                                                 J. Margenat - J. Reig

                                Servei Meteorologie                   22
                                                            23
                                Humor

                                                 1. Bonet

          FARMACIA

Salvador Galceran

  Centre d especifics
  Elaborado de formules magistrals
  Ortopèdia
  D .eríumeria

Plaga de TAjuntament                      SANTA EULALIA DE RONSANA

Revista Ronsana: Edíció: Parroquia de Santa Eulalia de Ronsana Impressió; I. G . Santa Eulalia

Director; Joan Vallicrosa, pvre. A m b censura eclesiástica   Dipósit Legal: B - 3 9 . 8 3 7 - 1968
   1   2   3   4   5   6   7