Page 1 -
P. 1

REVISTA D'INFORMACIO I FORMACIO LOCA

ABRIL 1 9 7 2 S A N T A E U L A L I A DE R O N S A N A    39

        EDITORIAL

        Persones o coses

         És ben cert segons ens diuen eis psìcò-
        legs i eis educadors, que el nostre mon
        es va massifîcant, es va despersonalitzant.
        La tònica és el color gris 1 la realització,
        el gregarisme. És evident que les tècniques
        han progressât molt (ràdio, televisió, elee-
        trodomèstics), però l'home com a persona
        i membre conscient de la comunitat ha re-
        trocedit globalment.

         No és gens estrany, dones, que minoríes
        de jovent, químicament pur, siguí contes-
        tatari i es carregui moites coses i actltuds
        caduques, precisament perqué és net i és
        jove, quan Iluita per fer la seva Personali-
        tät humana. No vuli dir pas que en la prác-
        tica siguí prou realista i just, però si que
        gaírebé sempre té una actitud profètica
        que li fa denunciar el pecat.

          No podem pas ignorar que hi han unes
        motivacions valides í uns perills reals:

         Tenen la vitalitat no contaminada i es-
        clatant de la joventut, i massa sovint eis
        falta topar amb persones de debò. Topen
        amb maquines de fer diner, d'opressió, de
        vides tan honorables com inconscients, de
        massa aprofitats, de gent d'ordre per sal-
        vaguardar la mentida I la injusticia.

         Tenen el perill de la immaduresa i a vol-
        tes de l'orgull de l'autosuficiència, que eis
        pot fer asocials.

          Com és logie, no tenen l'astúcia que en-
        gendra la veterania del viure i no és gens
        rar que caiguin en el pecat que ells matei-
        xos denuncien. Que lluitin contra la mani-
        pulació d'uns i s'entreguin inconscientment
        a la manlpulaciô d'altres.
   1   2   3   4   5   6