Page 1 -
P. 1

'^REVISTA DINFORMACIO. I FORMACIO LOCA:

^ MARC 1^72                    SANTA EULALIA DE R O N S A N A N® 38

                      com la         L'Assemblea conjunta
                      at, una
                      es re-          Massa sovint es necessita ser un tècnic ìnterpretatiu
                      es día-       per llegir les realitats que hi ha darrera les noticies escam-
                      es reu-       pades pels mitjans de comunicació social. Sentim soroll
                      sglésía       però no sabem d o n ve, ni què és.
                      ristians
                                   La premsa nacional fa poc va disparar un castell de
          UAL              |aquesta    focs artificials 1 es van sentir els «petardos» però pocs van
          celebrem            portan-   entrellucar els colors de l'artifici, que pràcticament eren
          iana, la v            de dir   dos. L'immens vulgus del país no sabia, ni sap res de res.
          e! pecat
                       portant és     Antecedents histories:
                       però con-
                      sséncía de        L'episcopat espanyol va fer una enquesta al clergat,
                      crist sobre     que va ser contestada per més d'un vuitanta per cent, i va
                      ccíó.        saber llegir la radiografia. Va veure la gravetat de la situa-
                                ció. No hi havia cap problema dogmatic, sino d'actituds. La
  Des de      era refo                  que se'n resentia era la pastoral, tot el pöble de Déu...
•SEiva fer     XII. en la
          esurrecci                     La informado pública va ser nulla...
 lebració de'   s va insis                    El resultai, la convocatoria de l'assemblea nacional de
 Oissabte Sant   le la Vetlla P<               capellans i bisbes.
 la importancia  a Pasqua del
          menge, la ce                 L'assemblea nacional
   ui celebra  lemne, rica i
  [cíons del   le la Llum i e                  Reunió representativa de capellans de cada bisbat amb
          regó solemne                 l'episcopat, tenint per base l'enquesta i els treballs de
    olt més  a i pausada i                reflexió de cada bisbat.
 "a'^á icérimóní  aígües baptìs
 M< es fa el    igii i, per fi, i I fé              Les ponències, foren la base de la discusió, però no les
 ina lecturai lU celebració e ^                conclusions que foren el resultat de la reflexió quan ho
 !S beneeix' le  solemnítat i r íi              aprovaven dos tergos de vots.
 nfants que; hi
 áment aqiliesi                           Molts sectors de la premsa europea católica li van do-
 I seva ma^eíx                         nar, a nivell d'Espanya, la valoració en quan a importancia
                                práctica del Vaticà II.
 La Vetlla Pa ual és una» nce
ats hem cl(e r loritzar, ja q                    A c i gairebé ningú no es va enterar de les conclusions.
iS festeja:! m solerrnemen                   [La Delegació del Clergat de Barcelona n'ha fet una edició
sfenyor. Si |el ous Sant i el                  que la podeu adquirir sota el títol: «Un pas endavant amb
 ésía queda ||na, per qué                    coratge»).

  nit del bis jte Sant?                       No van faltar-hi els bombardeig de minories extremis-
                                tes lligades a interessos no evangèlics, però va tirar enda-
 ¡Pit tot ai>ò.  m sembla qu< rìp               vant.
          Pasqual com Ta slm^e missa vigl-
derar la Veti   de Pasqua. Sì per una concessió m         Les conclusions van ser presentados a Roma per a la
          Esglèsia es permet celebrar una       seva aprovació...
^ del diurne    de la vigilia de cada diumenge
 • la Sta.i'M   slebració del diumenge, el dia del      La bomba
 Ssa er Vres   s'^ d& la Pasqua a concessió és al
|||b valor ;de   o la ceiébració, de la Pasqua és         Les tendenciosos noticies que heu pogut llegir en al-
ipnyor, eni'el   , |i, fent una concessió, tahibé te-     guns sectors de premsa.
 Hés: la misi   Idbració de la Pasqua les misses ^
 ;ÌVetlla Pàsq   Ouan parlo de la Vetlla Pa^ual          La congregació romana que enten en els assumptes del
én valor de    a l'hora de la celebració, sih^3t=      clergat (no pas en la doctrina de la fe) va fer un informe
I ' diumenge.   lUna prova d'això és que en les       a espatlles del Sant Pare i del Cardenal Secretari d'Estat.
19 etti reférei  en^ei: no es fa cap de les cerlmò- ]
          je es fan a la Vetlla Pasqual.      j'    Eis incordiants xantagistes són un grup extremista de
gu contin^ut
                                dreta.
lì.^sses del idii
  s especjals                            Roma ha recolzat 1'actitud de la jerarquía espanyola (i
                                de rebot de l'Assemblea) i pràcticament ha desautoritzat
                mipMn. Jaume Abril       la resposta de la congregació dient que no té cap valor
                                normatiu.
                iiPC-V'/
                                   Ara pràcticament ja només queda algún pontífex politic
  Setmana Santa                        que intenta sembrar la confusió deis cristians.

h                                                                      Vallicrosa
   1   2   3   4   5   6