Page 1 -
P. 1

' REVISTA -D'INFORMAGIO I FORMACIO LOCAL

a b r i l 19 71              S A N T A E U L A L I A DE R O N S A N A N.^ 2 7

TE/VTRE

  «Barcelona. Teatre Capsa. "El Retau-
[e del Flautista", de Jordi Teîxidor».
Aquest és l'anunci que trobareu a la
plana d'espectacles a qualsevol diari,
des del dia de Pasqua. Efectivament, el
dia de Pasqua es va estrenar l'obra "El
Retaule del Flautista" a Barcelona. A
Santa Eulalia, si Déu voi, s'estrenarà el
dia 16 de maig. Un grup de joves de
Bigues, Llissà i el nostre pöble, prepa-
rem amb gran euforia la representació
d'aquesta mena de farsa, de ia qual a
continuació faig un breu comentari.

  L'obra (premi J. M. de Sagarra 1968],
adaptant la forma d'una farsa medieval,
intenta de sensibilitzar el public amb
una problemàtica politica i social de la
més viva actualitat. L'autor és Jordi
Teixidor.

 Val a dir, que és la primera repre-   trjei f l a u t t s i a ;
sentació que es fa en el nostre pöble,
amb caire de teatre modem. L'obra in-
tenta d'arribar a tota la gent. És a dir,
Jordi Teixidor, després d'haver man-
tingut un contacte continuât amb uns
publics que no omplen habitualment
els teatres, ha escrit aquesta peça
teatral. Aquest contacte no solament
ha influenciat la redacciô final de l'o-
bra, sino el procès, l'elaboració del
material dramàtic. Potser aigú es pot
preguntar: quin és aquest públic que
«no omple» habitualment eis teatres?
Sol ser, generalment, un públic de cu\-
tura rudimentaria, influít, evidentment,
per allò que ara s'ha donat en ano-
fnenar «mass media» o mitjants de co-

fsegue/x pàg 3j              ES PER TOTS!

Casa! Parroquial - 16 de IVlaig - 8'15 vespre
   1   2   3   4   5   6