Page 1 -
P. 1

ronsana
         REVISTA DINFORMACIO I FORMACIO LOCA

G E N E R 19 7 1          S A N T A E U L A L I A DE R O N S A N A N.°24

 Un Mestre             Parlen els nostres Consellers

  Fa pocs dies el Sr. Joan Batlle   Diumenge vinent, dia 7 de febrer, tindrà lloc el relien de consellers
i Rosa, mastre durant tants anys  a tots els Ajuntaments d'Espanya i, naturalment, també al nostre. A la
al nostre pobie, ha deixat l'esco- Redacció de "Ronsana" li ha semblât oportü formular unes preguntes
la. Una pausa ben merescuda lí   a les persones objecte d'aquest relleu, dones creiem que pot ser molt
arriba amb la seva jubilació.    intéressant de cara ais lectors i també una ocasió de manifestarse ais
                  que ara deixen o agafen el càrrec. Naturalment, les preguntes han de ser
  Pensem que el Sr. Batlle és un  ben diferents si van dirigides a uns o ais altres.
deis homes que més ha ajudat a
fer i a madurar el poblé de San-     Ais consellers que ara acaben la seva missió dins de l'Ajuntament,
ta Eulàlia. També estem segurs   després de set anys d'ocupar el càrrec, els preguntem:
que ara continuará donant la se-
va ajuda a totes les empreses       1 . — S'han complert les teves iHusions i proposits del dia que
culturáis que es portin a terme,          vares comencar la missió que ara deixes? Per qué?
i el seu bon conseil a tots.
                     2 . — Quines coses t'agrada més d'haver solucionat i quines et
  Sembla de justicia, però, apro-         dol que encara no tinguin solució?
fitar aquesta avinentesa per ofe-
rir-Ii novament la gratitud deis     3. — Qué aconsellaries al que ara et substitueix de cara a que el
seus antics deixebles I, també,          seu treball dins l'Ajuntament siguí efectiu i de résultats
Thomenatge sincer de tot el po-          positius ?
blé.
                     4 . — Tens interés en dir alguna altra cosa?
  Per això, en les planes d'a-
quest número de «Ronsana», hi    ENRIC BARBANY
trobareu un treball dedicat a
glossar la figura del mestre, i   1, Algunes sí i altres no. Perqué els que formem l'Ajuntament cada un
un ressò de l'acte d'homenatge      té la seva manera de veure les coses. Per altra part, molta gent no-
que Santa Eulalia va dedicar-li      més vol veure la part negativa deis fets.
amb motiu deis 25 anys del seu
magisteri entre nosaltres.      2 L'eixamplament del camí i les places de l'Eglésia, la instaHació de
                     Hums públics en els principals barris del poblé, les clavegueres, la
                     pavimentació d'alguns carrers, les vivendes deis mestres de les esco-
                     les del Rieral, l'esplanació i tancat del pati de les escoles de La Sa-
                     grerà, etc.
                     Em dol: el no haver-se pogut posar d'acord per construir un sol grup
                     escolar en el lloc més adequat.
                     Les clavegueres no serveixen tan sois pel fi que es varen installar;
                     dintre poc temps crec que quedaran inutilitzades. Les causes son: en
                     primer lloc, l'Ajuntament no tenia de deixar fer cap connexió sense
                     la seva revisió, i en segon lloc, la gent que tinguessin consciéncia del
                     qué fan, que no miressin tan sois les seves conveniéncies particulars.
                     Entre el poc interés i falta d'atenció que potser hem tmgut l'Ajun-
                     tament i alguns interessos particulars que es volen defensar, les pla-
                     ces de l'Església están igual que fa sis anys quan s'eixamplaren.

                   3 No em crec capacitai ni amb l'experiéncia suficient per aconsellaí.
                     En tot cas només dir que sempre es defensin les coses mirant el be
                     del poblé.

      En c u m p l i m i e n t o d e lo e s t a b l e c i d o en el artículo 21 d e !a v i g e n t e Ley d e Prensa e Imprenta, h a c e m o s c o n s t a r q u e
RONSANA. revista mensual de formación e información local, e s editada por la Parroquia de Sta. Eulalia de Ronsana.

      El íltre. Sr. A r c i p r e s t e d e La Garriga - La A m e t i l a , Rdo. Juan J. Vallicrosa pbro., a s u m e el c a r g o d e D i r e c t o r d e

la Publicación.
   1   2   3   4   5   6