Page 1 -
P. 1

éá

        RE^STA D'INFORMACIO I FORMACIO LOCAL

DESEMBRE 1970                      S A N T A E U L A L I A DE RONSANA K" 2 3

    EDITORIAL                    Bon
                            Nadal
         PAU A LA TERRA
                                 CRKTI^NAT
 Serà el missatge del eel, a la Ilum de
l ' e s t r e l l a nadalenca. Serà la ironia dels ho-                  i Feliç
mes que som massa sarnosos pel pecat.                        ^ Any Non
Obriu eis diaris, escolteu les emissores,
d'aci i d'allà. No és cap exageració, sino                          1971
una trista realitat. Fixeu-vos en un fet
simptomàtic: fa pocs dies era l'aniversari       PAU iNRDRL
^e la «Declaració universal dels drets de
l'home», per l'Assemblea General de
l ' O . N . U . I ningú no en parla. En aquesta de-
claració, que lamentablement la majoria no
han llegit, i per desgracia n'hi ha massa
que no hi creuen, s'hi troba la matèria pri-
ma que pot portar la justa pau i l'autèntic
ordre entre els homes i els pobles. Els
seus principis de moral i de dret, sintonit-
zen tant amb els principis de l'Església,
exposats en la «Pacem in terris» i la «Gau-
dium et spes», que moites vegades han es-
tât citats i refrendáis pel Papa i pel ma-
leix Concili.

 Les darreres declaracions dels nostres
bisbes no són pas altra cosa que un desig
positiu de convivència pacifica i justa, fo-
namentats en el dret i la moral. Ais idola-
tres acomodaticis, i marginats de l'amor al
proísme, aqüestes actituds els resulten in-
comodes, per més veritat que siguin. Al
•íiarge de tota moral prefereixen la revolu-
ció violenta, l'opressió inhumana o la re-
pressió diabòlica. Això es pot disfressar
amb mùsica celestial, amb menyspreu del
missatge i de la lletra del misteri nadalenc.

  cal la droga, és més necessari el mis-
satge viu i actuant del Nadal que ens com-
promet a tots. No hi ha força humana que
pugui frenar I'empenta de Déu que es ma-
nifesta en l'evolució de la comunitat huma-
is. I sempre serà una felicitació nadalenca
île part de Déu: «Feliços els qui construei-
'ten la pau». Perqué creuen en la justicia,
l'amor i la Ilibertat, elements bàsics del
Règne de Déu, que ja comença i no para
(l'actuar, fins que es manifesti plenament.
   1   2   3   4   5   6