Page 1 -
P. 1

REVISTA DINFORMACIO I FORMACIO LOCA

^AIG 1 9 7 0                 SANTA EULALIA DE R O N S A N A N.° 17

 editoria.!.                  Quan la mort és blanca

 VACANCES I E S P I A I                    No voldríem pas que aqüestes paraules escrites fossin un académie con-
                            dol a la familia Brustenga. Déu en pocs dies els ha reclamai dos flllets, que
  Parlar de vacances o d'espiai per al-        també perteneixien a la gran familia deis salvats per la mort i resurrecció
 ps pot semblar que és parlar per ais         de Jesucrist. Ens s e n t i m solidaris del seu dolor i de la necessitat de créixer
 i|ue tenen temps per perdre, pels fri-        tots en la fe i en l'esperança. Deixeu-me reflexionar en veu alta, que pot
 nì; o pels ríes... ì no és això. Molts        ser bo per a mi i per a Sta. Eulàlia.
 pvan entenent el que té d'educatiu i
 nnyivència.., la necessitat del que ja           La f e cristiana no és un i n s t r u m 3 n t d'assegurances, sino el rise d'una exi-
 (omença a ser una realitat per als nos-        gèneia divina. No tenim pas el dret de preguntar a Déu (la temptacló si que
                            la t e n i m ) . Hem d'estar a punt de ssr preguntáis i buscar raons i f o r c e s per
   infants: els «clubs d'espiai» i les        a respondre generosament.
 •colonies de vacances».
                               l\/1ireu, humanament (gairebé amb aire estoïc) podeu superar la por de
  I els grans, què?                  Déu i de la mort. Aquest no és el problema; pot ser un condicionament per
                            a ser Iliures i generosos en la fe, que és crida Iliure i generosa de part de
[ Cada dia cal dormir unes hores, a           Déu, que ens ha salvat pel seu Fili.
 ada setmana li toca un dia, i a cada
 Ey... unes vacances. No creiem que             La m o r t ha de t e n i r , pensant en cristià, una v e r i t a b l e d i m e n s i ó de f e i
 iipi un luxe, sino una necessitai per         d'ad'-3sió a Crist, Paraula del Déu Vida. Eli que ens diu que és la resurrecció
 <Dgrar una bona salut mental 1 una          i la vida.
 ba avinentesa per una promoció cul-
 tural i humana. No es tracta de cremar           IVIorir és la Pasqua de cada cristià: trànsit d'aquest mon al Pare; retorn
 Imps inútilment, o si voleu de can-          a Déu; acabament del baptisme, que ens configura a Crist mort i ressuscitât.
 'iar els clixés ordinaris, sino d'una         «Tant si yivim eom si morim som del Senyor».
 (ossibiiitat de nous aires, noves per-
 sones, noves oportunitats d'enriqul-            La nova vida que se'ns dona per la fe i la gracia de Crist, bo i estant en
 <nsnt personal i familiar. ¿Será tal volta       la Terra, ens inicia en la vida divina. Hauriem de descobrir que els batejats
 lliora de fer quelcom important, no          ja hem encetat la vida eterna, on hi ha l'amor de Déu i la seva félicitât, on
 <Aligat i de gust?                   destruirá definitivament la mort.

  Certament que les e c o n o m i e s poden         Davant la mort no parlem de fatalisme, de dolor irremeiable, de resigna-
 tenir dificultats, ja que la justicia dis-       ció estúpida, sino de sentit trascendent de tot, d'aetitud generosa, d'acte de
 Unidora no és el nostre punt foit.           culte suprem, d'intima unió a Crist.
 ^(lò tal volta també hi pesa molt la
 •lificient mentalització. ¿Creieu que és           A vosaltres esposos joves, però trempats en el dolor, us vull dir que,
 ^It ètic, humà, o digueu-ne com vui-          fruit del vostre amor i de la vostra fe, Déu està content amb dos santets
 9X0U, vendre's les vacances, com fan          de debò, que son un cant al mateix Senyor, i a la seva saivació netament
 "lilts? Voleu dir que no ens venem           gratuita. Vull dir-vos que el vostre esforç no ha estât inútil, ja que heu glori-
 ^assa? SI és per absoluta necesltat,          ficat Déu i ens heu edificai a nosaltres amb la vostra enteresa pietosa, i
 l>assl; si és per ganes de tenir més...        amb la vostra fe. «Donem gracies al Senyor perqué és bo i és etern el seu
 '^és aviat dirla que és una deformado         amor».
j^Hasocietat de consum. Cai ser més,
 i'ins i tot tenir menys Metres que fan                                                      J. J. Valllcrosâ, pvre.
 N a cua... perqué siguem més bé-
 licos?                    V

  ^ previsió de les vacances podría     ^omenatge
   una escola d'estalvi. Se'n gasten
                       a la Vellesa
 'ants de diners per bestleses! Podriem       •
   un estalvi més honest que el que
                       ES C E L E B R A R Á
   molts. Ser conscient, fer-se, no
 »endre's, saber invertir el résultat dels  (A.D.) EL P R Ò X I M
 Wforços, pot ser el fruit de pensar se-
 ""sament sobre les vacances í l'es-     DIA 14 D E J U N Y
   1   2   3   4   5   6