Page 1 -
P. 1

REVISTA LOCAL D^^ifeoRMACIO        FORMACIO

   S A N T A E U L A L I A DE R O N S A N A GENER 1969

"EN

dos Com han provai les festes? Com us va el sei-
                                                                xanta non? Com li va a Santa Eulàlia?

   editorìa.!   Dones, moli igual que l'any passai, segurament.
         Tothom va trebàllant amb la seva feina, com l'any
         passai. El «Ronsana» també «va fent», com l'any
         passai.

           L'Editorial serveix per dir algunes coses, inté-
         ressants peí pöble, per informar. Avui el deâi-
         quem a informar sobre la marxa del periàdic.

           En primer Hoc hem de dir que el segon número
         s'ha venui molt mes que el primer. No se si és
         perqué ja es coneixia, perqué el primer havia
         agradat, per la seva portada o perqué era Nadal;
         la qüesiió és que el poblé ha respost i el conseil
         de redacció s'ha animai. Gràcies a iots per la
         vostra acceptació. Gràcies també a tois eis llocs
         que l'han veñuda.

           És possible que a aigu no H hagi agradat prou
         perqué se la imaginava diferent, perqué hi falten
         o hi sobren coses o per altres causes que nasal-
         tres no sabem. En aquest cas demanem que ens
         ho dieu. Totes les opinions i suggerències ens se-
         rán utils i ens orientaran.

           Per exemple, ens és molt útil saber que a algu-
         na gent no li va semblar bé que donéssim noti-
         cies o poséssim noms sense preguntar-ho abans
         a la persona o persones interessades. D'acord, de-
         gut al poc temps que fa que poriem una revista,
         no tenim encara Vexperiencia que voldríem. Per
         aixà és normal que cometem alguns errors, i per
         aixà US demanem que eis sapigueu comprendre i
         ens disculpeu.

          Parlem ara de les subscripcions. Eis que ja
         s'han subscrii, aquest número el rebran a casa
         seva o. el podran recollir en el domicili del res-
         ponsable de cada barri —que relacionem en un
         altre lloc de la revista—, perqué ja forma part
         deis dotze que rebreu aquest any.

          Eis que encara no ho han fet i volen fer-ho
         s'han de dirigir a Vesmentat représentant de cada
         barri o bé a un membre del conseil de redacció.
         No obstant les subscripcions, les botigues del po-
         blé el seguirán venent com han fet fins ara.

          Bé, prou per avui. Seguiu acceptant el nostre
         «Ronsana».
   1   2   3   4   5   6