Page 1 -
P. 1

Any 2.ón                    Granollers, 4 de Febrer de 1917           N." 14

                                                  Preus de sotscHpció
                                                   Un mes, 50 cents. Huinero solt, 10

                                                  A n u n c i s (Preu per mensualitats)

                                                   i^'·'plaiía.Bptes. :6.',4|te8.·IZ.',

                                                  Intercal lats i remitis, a preus convinguts

Periòdic setmanal, poríaueu de la 3oi)entuí Wacionalisía Republicana Soclalisía (en constlíiició)

Els treballs se publiquen baix la sola i única REDACCIÓ ADMINISTRACIÓ               Tots els treballs són de reproducció lliure, in-
     responsabilitat dels autors No's                                   dicant tant sols la procedència
                        CLAVÈ, 3 PRIM, 6 0
         retornen originals

        DA BEI. DIUMENGE

El míting d'afirmació republicana constitueix un èxit sorollós per a la nosira «Joventut»

Ei poble de GranoHers aclama a en IHarcelí Domingo, que pronuncia un sensacional discurs

Brillant commemoració del 17 de gener de 1875 : En la vetllada de L'Unió Lliberal, són

      frenéticament aplaudits l'Àngel Samblancat i en Marcelí QpiíU^gò

[| liiitioD lel i t i              Alfred Canal                     mirable que'is pobles àl'Iiatsestàa realitzant

  Bella manifestació del sentir del        Començà Tacte a un quart de dotze, baix     amb ocasió de la guerra.
nostre poble — lliberal per tradició      la presidència del nostre digne director, don      Té paraules 'd'admiració i d'homenatge
— varen ésser els actes celebrats el      Alfred Canal
passat diumenge. Deures contrets                                   vers aquella gent, sedenta de llibertat i lluita-
pels nostres amics del «Bloc Auto-          Aquest, en el séu discurs d'obertura, esplicà  dora incansable en la defensa dç les seves llars.
nomista Republicà», que segueixen        la finalitat del miting, manifestant que no era
iota la Catalunya escampant els         altre que la de continuar la campanya efi favor     Xardorosòs aplaudiments coronaren la lec-
ideals renovadors que informen el        dels seus ideals de Nacionalisme, República i    tura de l'admirable i encoratjadora carta.
nostre credo polític, ens obligaren       Socialisme, empresa ja pel setmanari RENOVA-
a celebrar el miting d'afirmació repu-                               Albert Carsi
blicana'l dematí. I, are, ja podem        CIÓ
dir-ho: temi'em un fracàs; ens inquie-                                 Parlà després aquest fogós propagandista.
tava'l record d'altres mitings, cele-        Feu una bella apologia d'aquests lemes.      Digué que'ls arrivats a Granollers per Tacte
brats en aquella hora, apar de l'apla-        Recordà l'historiu dels velis partits nacio-
nament ideològic que pesa sobre del       nalistes, fent ressaltar que en el temps actual,  que's celebrava, portaven fa veu de la protesta
nostre poble. Més, l'èxit fou escla-      amb la noble aspiració del Nacionalisme hi     i el crit de la Revolució.
tant, sorprenent. La sala de «L'Unió      van lligades, també, les de República i Lliber-
Lliberal» s'omplí en sa totalitat d'un     tat.                           Recordà'ls fets vandàlics comesos pek' caï-
públic conscient, que escoltà amb          Amb eloqüents paraules, va enaltir les     linsen aquesta vila i moltesaltresde Catalunya,
fervorositat a tots els oradors i, so-     creencies republicanes, i censurà, a rensems, als  celebrant que's mantingués vivaja protesta en
bre íoí, la paraula càlida, vibrant,      diputats que, renegant de la seva historia, han   contra d'aquells fets, propis només de les hor-
                        claudicat per a passar vergonyosament a en-     des salvatges. (Ovació )
enèrgica d'en Marcelf Domingo. Els       groixir les fileres de la monarquia
republicans granollerins, responent         Manifestà que devem donar vigor als ideals   Pere Vegué
a la nostra crida, ompliren l'ample       Socialistes, que són els que imperaran un Cop
sala, i amb els seus aplaudiments        passada l'actual guerra. Fustigà durament als      S'aixecà a parlar aquest nostre volgut com-
subratllaren els valents discursos que     que han malmenat el nostre poble durant qua     pany, l'ex mestre de l'escola lliure de «L'Unió
's pronunciaren.                ranta anys, i se mostrà satisfet de la bona mar-   Lliberal». Amb paraula fàcil i amb senzilla
                        xa de l'administració actual; emperò digué     posse, digué qiie tU no entenia pas de politíca;
  Després, els actes que se cele-                                 però que's condolia de la situació indiferent
braren, organitzats per «L'Unió Lli-      també, que no n'hi ha prou de que a la Casa     en que's mostra'l nostre poble, en tot el què
beral», foren com una continuació                                  significa vida col lectiva.
del grandiós miting.              de la Vila se fjssi administració, s'han de Con
                                                    Posà de relleu el mancament d'instrucció i
  Estem satisfets, orgullosos, dè       reuar, també, els ideals polítics; i, en apoi    Cultura, base fonamental del ressorgiment.dels
l'èxit aconseguit amb el primer acte
de la nostra actuació,             d'això, ens havem d'interessar tots i havem de   pobles.
                        dirigir hi nostra campanya, ja començada.
              * *^                                     Fustigà íoitament les petiteses i convenièn-
                          El senyor Canal acabà la seva brillant pe-   cies partidistes, llamentant-se de que sigviin
                        roració,-—que li va valer no pocs aplaudi-     els que més prediquen en favor d'una deter-
                        ments de la Concurrència, que anà augmentant    minada cosa, els qüe més se n'allunyin.
                        per moments; fins a omplir el local per com-
                        plet, — cedint ia presidència al digne diputat      Exposà la necessitat de crear-se unes esc;oIes
                        per Tortosa, en Marcel! Domingo, que fou re-    graduades, millora a que Granollers ïé dret, i
                        but amb una ovació que durà llarga estona.     s'ocupà també de la manera poc conforme- en
                                                  que's,troba l'escola de segona ensenyança; re-
                        Una carta d'en Montana               cordà'ls dolents resultats que oferí'l col·legi
                                                  antecessor de Tactual, en el qual hi figuraven
                          Seguidament fou llegida una hermosa carta    ja com a professors alguna de|s,qoe^«uatrf*nt
                        que'l nostre volgut company, redactor corres-    senten plaça de mestres.
                        ponsal a París en Francesc IVlontafià, ens va
                        enviar des de la capital francesa, associant'se a    Preguntà pels títols acadèmics d'aqüests.
                        Tacte.                         1 acabà afirmant que no devem estar con-
                                                  formes en que assumptes com els dí la segona
                          En la mateixa, que sentim üo poder publi-    ensenyança se solucionin en rintimitat de ma-
                        car, el nostre amie posa de relleu l*esfor§ ad-   jories i minories, Nosaltres — digué — és per

                                                  mò que posarem d^manifest tot el que tio'ns
   1   2   3   4