Page 1 -
P. 1

Any 2.ón                    Granollers, 28 de Gener d e ' l 0 l 7         N.° 13

                                                  Preus de sotscrlpció

                                                   Un mes, 5 0 eènls. liúmero solt, 1 0

                                                  ,AnunCÍS (Preu per mensualitats)

                                                  " 4.'"'ii1ana,'ítÉs. B: 6.', 4 Ples.: ]2À-2 pla

                                                   Iiitircal líiib 1 ren.iiis, a preus convinguts

     Periòdic setmanal, poriaueu de la joueníoí ífacionaiisía Republicana Socialista (en consíítíídd)

     Els treballs se publiquen baix la sola i única REDACCIÓ ADMINISTRACIÓ          Tots els treballs són de reprodiJccIó lliure, in-
         responsabilitat dçls autors No's                              dicant tant sols la procedència
              retornen originals      CLAVÉ, 3 PRiUÍI, 6 0

                                                  REPUBLICANS: Acudiu, iots,

                                                  al miting, per a segellar amb la.vos-

                                                  tra presencia i els vostres aplaudi-

                                                  ments, l'acfuacjó yale'nía dels homes

                                                  fionidis que parlen al poble amb cl

     El desig, sentit amb iota la força un fort contingut espiritual en les mateix llenouaige qúe acuíien/càra

     de la. nostra jovenesa, d'impulsar nostres lluites polítiques, mancades a cara, a'ls que des delgovern, labo-

     en aquesta vila'ls principis ideolò- temps hà de toia idealitat; anem a ren per a ensorrar alrègim.

     gics que commoren l'humanitat,         fundar un^ Geníre, que sia balíiarí irREBALLADORè: 'ÀçuduiÏQts
     fent-la caminar cap al Pi'ogrés i cap      dels joves que per, un igual sentim.} a senl·ir a l'esforçat dipuííit que en
     al seu perfeccionament, volem que        l'amor a la nacionalització de la ple Congrés.ha. dit,.senseatenuants
     esclati potent, vibrant; volern que la     nostra Catalunya, comIÍÍ necessitat parldtnenh'ti 5:'cóní-'eKV goyernaiíís
     nostra aspiració sia, a l'ensems, la      de lluitar fms a implantar la Repúbli- ofeguen les vagues ,a .-qïie'ís Qb'fcrs
     la de tots els que no s'avenen amb
                             -£à, i la d'assentar, sobre; principis han de JCiiÇt;-se,.per a no morir-se

     l'estat d'inercia que'ns degrada i en- me's hunians, l'actnai organització de misèria.-' •.   •• •

. 1 '•' vileix.                     social. •••• ' • •. \ . •'•','         JOVESr Gií'kiibLLÉRINS! A
       Anem a constituir, a Granollers,       . Per a dir els nostres anhels af po-  vosa.ires, m-s que a nmgu, vos de-
                                                  manem qi.e-^ ciidiual nostre miting;
     una agrupació que haurd d'aportar        ble de Granollers, l|em. organitzat un

                                                  .'que e's ainb <• ?ní jove i conscient còm

                                                  volem fer cl Osíre partit, per a opo-

                                                  sar la forca ' 'una joventut sana de

                                                  cos i d'cs;)'^r , a les astúcies i ma-

                                                  rrulierícs de's professionals de la

     pera pi, M W , iizsÉlilíiilsalidglliilliri política,                      ,• ,

     Prendran' part en aquest acte, que de la política local^els infadigables          jjAi miting, granolIerjHSÍÍ

                                                   .*

     ha de niarcar una fita en l'historia propagandistes republicans              Aquesia .jo.ventuí assistirà a la

                             ai®'   • \t r& . *           manifesta^^ió cívica i a la 'vetllada

                                                  que,«-L-üi.'í'> ''.J:beral»''ha organitzat

                                                  X>zv a avui,'"en remcmbrança de la

     Els noms prestigiosos d'aqucsís ens deshonra, i ^incansable dipu- tràgica jornada.dcl·17 de gener de

     correligionaris nostres, és prou per tat del poble republicà,de Gaíalunya,' , 1875. Toi^i,els que'condcjxipnén efs

     a qíjé tots.els homes d'idees avcnça- l'actiu- director de IM tucha, don' horrors cauí ais eh aquella nií per

     des siguin ,al miting: Serà, aquest, Marcelí .Domingo,-íeguint l'apos- les hosts del carlisme, ens tenen al

     com una halenada dels,aires renova- tolat que'ls fa adinií'cir de tots els re- seu costat,,. ;'QÍS els-cfue abominen

     dors'que comencen a .senfir-se; serà" publicans d'Espanya, exposaran a úé la política de violències, han de

     un acte niés .dels que \ cücn r^alitzai^f la vindicía pública als lladres de la. fer acte de presència a la protesta

     per tot,Catalunya els aj)o'·k:)ls de la nació; anomenaran pel seu' propi que'l nostre poble realitza en re-

     Veritat i-de la Justicia. De llabis de, nom als que porten al nostre jovent cordança de la salvaVjà'da comesa

     aquesísdiomes',honrats, sortiran' les a morir-se al.Marroc, \)z\' a- eMs" se- aquella nit de dol, que mai me's s'ha

     més valentes frares, cís ••iics "enèc-     guir la gran disbauxa i als que s'a-    esborrat de la memòria dels grano-
     gics dicíeris.condempricirit la pcufica     pi'oíiivn de i'Iiora trtíídca actual,,per llerins.
     de disbauxa de! regim actnaK          a eunquii- se amb la suor d'un poble
                             que vol viure i el fan morir de fam i       Cu'cinollerí, 2ò de. gtner de 1917
       El yaignf pei·iodisíarex'oíucionari     de vergonya.
     l'Angel Saniblancaí, perseguit de                                    La Joventut Nacionalisía

                                                         Republicana Socialista

     íoís els faritzeus de l'oligarquia (|ue                          £1 seímanari "Renovació"
   1   2   3   4