Page 1 -
P. 1

A n y 2.ón                   Granollers, 21 de Gener de 1917         N.° 12

                                                Preus de sotsçrípció
                                                 Un mes, 5 0 cents. Número solt, l o cents.

                                                Anuncis (Preu per mensualitats)

                                                 4."* plana, ptes. 8: e.',4ptes.: lZ.',Zpta
                                                Intercal lats i remitis, a preus convinguts

Periòdic setmanal, portaveu de la Douentut Nacionalista Repul)licana Socialista (en constitució]

Els treballs se publiquen baix la sola i única REDACCIÓ ADMINISTRACIÓ             Tots els treballs són de reproducció lliure, in-
    responsabilitat dels autors No's                                 dicant tant sols la procedència
        retornen originals       CLAVÉ, 3 PRIM, 60

                                                II F A F À S T I C 1!

A.ls martres del 1*7                  ABANS MARLET                Vcrdadcrament fa fàstic el quadro que pre-
 de gener de 1 8 "7 5                                      senta actualment Espanya. Governada per
                        Carrer d'en Prim, 7 firanollerii        un govern que's diu lliberal, presenta raspecte
  El prop passat dimecres, compli-                              de l'Espanya del segle xvi, en temps de l'ab-
ren quaranta dos anys que les turbes       ••••••aBHan·a···i • • • • • • • • • • • • • • solutisme i l'inquisició, de jou i d'esclavatge.
carlines assaltaren, de la manera                                Ningú pot parlar clarament al país, perquè és
més ignominiosa, la nostra aimada        civilitat, demostrés fins a quin punt      empresonat, el que tal cosa fa. 1 tots els qae
vila.                      sabi'a despreciar la vida, quan de de-     senten el séu cap escalfat per una idea noble,
                        fensar la llibertat se tracíava, írepií-    se Febellen contra l'absolutisme del segle xx.
  Quaranta dos anys que'ls nostres      jada en aquells èpics moments per        Els obrers, són mcnaçats per la força bruta,
antecessors, agens a tota escomesa,       monstres sedents de sang i d'honres;      quan aixequen la seva veu contra alguna de les
estaven gaudint de les delícies del       per éssers incivils que, invocant el      moltes injustícies que pateixen i els fusells
ball, en celebració de la clàssica fes-     nom de coses sagrades, desbordaren       dels civils surten a relluir, a la més petita pro-
ta de Saní Antoni, quan de prompte       íoíes les males passions i comeíeren      testa. La por, governa, i mides tiràniques són
els sorprengué oir crits, amb veu        els feís més viíuperables, deshonrant      preses contra'ls ciutadans que protesten d'a-
agitada per l'esglai, poc més o menys      el paríií, en nom del qual deien llui-     quests últims esbufecs d'un règim corromput.
en aquests termes : «jEls carlinshan      tar, per tota l'eternitat.
cntratt», «jja són aquí, a les nostres                               Un dia, l'Urzàiz — un dels seus —r va dir
portes!» «jSe'ns han venut!»; se-          RENOVACIÓ, que amb gran honor        que'ls séüs companys d'altres dies prcvarica-
guint als esmentats crits la natural      blassona de defensora de les causes       ven en els valors d'altri, a ells confiats, i el
desesperació, acompanyada de co-        justes, creuria fer traició als ideals     soroll de panderetes i postizos, ofegà la veu
rredices, plors, blasfèmies i impro-      que sustenía des de llurs columnes,       de l'home honrat. (Pobre pafs!,..
peris de tota mena; puix la gravetat      si en aquesta data remembradora del
de l'aconteixemení ho justificava tot.     feí més culminaní de l'hisíoria de         Un valent caíalà, un esforçat diputat, re-
                        nosíra vila, no dediqués un seníit re-     presentant a tota la Catalunya que aspira a re-
  Era cert; les turbes d'en Savalls,     cord als martres de la llibertat, a       cobrar les llibertats robades, parla clarament,
Tristany i demés santons de la bar-                               des dels escons del Congrés, dient que la
bàrie carlinesca, acabaven de posar       nostres abanspassats que, amb llur       guerra del Marroc és solament un dels més
els peus en nostra desprevinguda vi-                              escandalosos negocis, una de les pàgines
la, en aquesta lliberal població on els     sang, escrigueren una pàgina imbo-       més tràgiques de l'historia de vergor\yes del
fanatismes i l'absolutisme no han        rrable en els anals de l'historia de      règim i sols a Calalanya troben ressò les se-
poguí prendre mai increment.          Granollers.                   ves paraules i un sentiment d'ira mou a tota la
                                                joventut catalana, que no vol deixar-se sacri-
  Lo que feren els exercits mono-         Siguin, doncs, aquestes ratlles       ficar per a quc'n gaudeixin tant sols quatre
políízadors del Déu, Pàtria í Rei, no      com ofrena d'admiració als defen-        sangoneres.
hem pas de descriure-ho. Tots hem        sors de la Llibertat i de la Pàtria;
seníií coníar-ho difereníes vegades.      puix si bé sos cossos gloriosos per-        Això ens anima i ens encoratja. Ens dóna
                        maneixen entre la terra, son esperit      fortalesa, veure'ls esperits esforçats que llui-
  Sols volem repeíir que la seva       perdura impregnat en el pensament        ten contra l'Espanya negra, contra l'Espartya
entrada en nostra pacifica vila, fou      de llurs successora, com ufanosa        del «tant-sc-me'n-dóna>, contra l'Espanya ofl^
prou per a que'l pànic I la desolació,     corona de semprevives.
en son grau màxim, s'ensenyorfs a                                cial, contra l'Espanya que sent el séu cap Jbuid
l'instaní de iots els cors, fent que
rius de llàgrimes brollessin en toies                              d'idees i calla, convertint al país en un im-
les llars.                                           mens cemeniiri, on els cadàvers s^aixeqüen
                                                automàticament, í's passegen silenciosos pel
  Emperò, diem-ho amb orgull, feU                               roillo que'ls hari assenyalat.
íambé que*l nosíre poble, donant
proves d'heroisme exemplar i de gran                                País migrat; de titelles, d'arnes i de mortl,..
                                                El que pensa, ha de callar; i d'aquell que par-
                                                la, ningú'n fà cas.

                                                  Arc's diu que aviat tornaran a obrir-se les
                                                Corts — el safreig nacional.— Els ministres, hi
                                                aniran carregats de projectes i d'esperances,
                                                prometent l'o/tJ i QI moro; però cap a l'istiu,
                                                encare estarem de la mateixa manera. Cap pro-
                                                blema s'haurà resolt, i els senyors de dalt se
                                                n'aniràn a les platjes del Nord a gaudir de la
                                                frescor de l'aigua, completament néts de con-
                                                clcncia, com els homes més honrats del món.
                                                1 np's recordaran que mentrcs ells han gover"
   1   2   3   4