Page 4 -
P. 4

RENOVACIÓ

lalIfliiHlÉiiixlspanol S A B A T E R I A                             iOtiB; iva
                                               de
                                                 Carrer Anselm Clavé, 16
Companyia d'asegurances reunides N. Valls i fill

    CINCENDIS I VIDA)

Representant a Granollers:          Calçat sòlid i elegant               ORAN ASSORTIT
                         a preus reduïts                en Postals, Objectes d'escriptori
José Casado Muriel
                        CARRER DE SANT ROC, 5                    i Perfumeria
     ALFONS IV, 26
                                                 Eigurins:
                                                 París Eléeant i La Femme chic

                             spana ITitalícia

                       COMPANYIA DE SEGURS SOBRE ENFERMETATS

Retrats al bromur              m e t g e Reppeseotaot : DON flüpRED GRNAü

  50 per 60 centimetres des de             TAULA DE SUBSIDIS

5 PESSETES                  Categories PRIMES                 S U B S I D I S D I A R I S SUBSIDI

                             De 10 a 42 anys De 42 a 68 Medecina Ciruj. Major Ciruj Menor DEFUNCIÓ

                       1.'     0-60   0 95 1 50 . l'50 100                12 50

                       3."     ri·eioo i-35              S'OO 300   2^00 25 00
                                                 4 00 4'00   2'50 35 00

                       4.' 2·10 260 5'00 5'00 300 4000

                       NOTA IMPORTANT : El subsidi per defunció pot augmentar-se fins a 200 ptes. satisíent una
                       sobreprima de 0*20 ptes. cada mes.

                                                 c1 1

•«««^••«••«•«••«••««••«•«•••«•««•««•••«••** *•«••«•**«*«••••••••****•«•••*•«••««•*•****«•«*«

CALklTAT BikTI^A SÜPBI^IOH                                    TRANSPORTS

Vendes a l'engrós i al detall ^ Exportació a províncies                     CARRER DEL REC, J5

             CARRER D'EN PRIM, 8 7                          Barcelona

|No hi hà més, senyors!... Quan tinguin sed, no demanin

CLOTETaltre cosa que les Begudes Qaseoses, Sifons 1 Aixarops
DEPOSIT DE LA CERVESA D A M M                                  Carrer de Barcelona, 16 i I8

                       SASTRERIA                           t

PLAÇA DE LES OLLES, 14                          de

  Oran assortit              J. Sitj es F r e i x a s Societat de SeQurs contra Incendis a Prima fina
                                               Domiciliada a Barcelona
           en
                                                 Rambla Catalunya, 15 i Corts, 264
Articles de Pisa,
Bateria de cuina               ;: Confecció esmerada de trajos i Agent amb cartera
 Flors artificials              tota classe d'abrics (gabans,etc) a Granollers i son Partit

                                                 Pere Novellas Valls

                       PlQÇa CÚQiopt 2 7                  Carrer d'Alfons IV, 30

                                                                   •iJI
   1   2   3   4