Page 3 -
P. 3

Renovació

  — I si fessin vostès una campanya periodís-    ròtul que cncare s'ostenta, amb ambdós noms,       UNA PREGUNTA. — En ocasió de la reu-
tica?                         en l'entrada de l'antiga administració. ^El se-    nió general que, per a aprovar son reglament
                            nyor Pallarès, no podria posar-hi esmena en cl    interior i elegir els nous vocals del «Comitè
  — Els diaris de Granollers, en lloc d'apor-    sentit de que en el lloc que diu Correus hi fi-    d'Acció», celebrà diumenge passaf r«Orfeó
tar-nos alguna ventatge, perjudicarien bastant     gurés l'anunci del Telèfon de l'Estat?        Granollerí», un admirador del susdit «Orfeó»
:a la classe obrera.                                             ens va pregar que preguntéssim als seus caps
                              PER AL SENYOR ARCALDE. — Dema-          visibles, si l'cmitat choral s'havia adherit a
— Coneix algún periòdic d'aquesta vila?        nem que, tota vegada que s'ha efectuat la nu-     l'homenatge al músic-poeta en Josep Anselm
  — Sí; «EI Demòcrata, «Clarito», i algún      meració de tots els carrers, cosa per demés      Clavé. Traslladem la pregunta al mestre, en
                            beneficiosa per a tot-hom, se procedeixi a la     Martí Llobet, bo i ampliant-la en cl sentit de
altre periòdic setmanal.                rotulacíó dels mateixos, ja que molts d'ells no    preguntar-li si r«Orfcó» estudia cap composi-
                            ostenten el nom que tenen. I, a propòsit, ^què    ció de l'immortal mestre. Creiem que fora de
   — Coneix RENOVACIÓ?                hi hà dels carrers d'en Pi i Margall, Robert i    raó i iuslicia que així's fes, tota vegada que és
  — No, senyor. Puix no fa més que un any      Guimerà, que varen ésser obiccte d'una moció     un dels pocs orfeons que a Catalunya osten-
que visc a Granollers.                 al consistori pel conceller senyor PaulíTorras?    ten el títol de lliberal i és de tot-húm prou co-
  — Podria donar-me algún dato cert de lo                                 neguda la significació de l'obra d'en Clavé.
succeil amb motiu del miting o de ses conse-        CANVI DE PERSONAL. — Han deixat de
qüències?                       formar part de l'anomenada orquestra «La Ca-                             ••••
   — El company Roca, fou detingut el dis-      talana>, d'aquesta vila, els professors de fis-
sabte, crec jo que a conseqüència d'ésser un      corn i contrabaix, senyors Amadeu Sitja i son       FUNCIONS PER A NADAL. - T o t e s les
obrer que reclama els seus drets, i intenta de-    fill Jaume. Sabem que per a substituir als indi-   societats se preparen per a divertir a sos res-
 mostrar als seus companys la necessitat de rei-    cats senyors, s'estàn efectuant gestions per a    pectius socis en aquestes diades. Al «Casino»,
vindicar-se, a fi de no viure com esclaus, sinó    que entrin a formar part de l'esmentada or-      la companyia que dirigeix en Bafbosa hi re-
com persones que, reconeixent el principi de      questra el jove compositor i professor de fis-    presentarà «Un casamiento por apuesta», djà^
justícia, volen ésser respectats. Referent al     corn, en Joan Vila Ayats, ja prou conegut i es-    Icc xamós i «La ràfaga»; comèdia dramàtica.
company Batista, sols puc dir que tingué ne-      timat a la nostra vila, i l'intel·ligent mestre de  A «L'Alhambra», després dels consabuts i
cessitat d'amagar-se, a íí de fer fallida la seva   contrabaix, en M. Bafaller, de Castelló d'Am-     lluïts balls, preparen una funció d'ignocents
detenció I tocant al company Seguí tingué la      puries. Ens congratularem de que aitals ges-     per a la diada de Sant Esteve. Al Coro, hi acT
 mateixa sort que en Batista. No obstant, dec     tions siguin afortunades; puix no dubtem que     tuaràn els aficionat de la casa; al «Centre Ca-
dir-li que no hauria cregut mai que'ls obrers     hi guanyaria molt «La Catalana».           tòlic», també i a «La Violeta Catalana», hi farà
de Granollers fossin tant poc amics d'exigir                                 funció una companyia de Badalona. Les dia-
 sos drets, que amb tanta desaprensió usurpen                                des s'ho porten.
 les autoritats, faltant a tot princici de justícia i
 fent un abús exagerat del càrrec que desempe-
 nyen.

NOVES                                                 ••••   EL DARRER MERCAT. — Mereix consig-
                                                       nar-se que fou dels grossos que hem vist a
  EL NOU DEGÀ DEL VALLÉS. — Per al            CURSA ARGENTONA GRANOLLERS.-           Granollers. Les Iransaccions, foren moltes i
dia 31 del corrent està anunciada la cerimònia     El dimecres passat tingué lloc, en l'hostatge     bones i els preus també. Vàrem veure pagar
oficial de prendre posessió el nou Rector de      del «Centre Excursionista de Catalunya», la      30 pessetes per un parell de pollastres. Les
Granollers, mossèn Clotct. Per endavant ha       vetllada explicativa d'aquesta important cursa    subsistències decididament van de baixa.
enviat ja, cl nou pàrroco, una bona quantitat     celebrada darrerament. Se projectaren foto-
amb destí a beneficència i te promès un àpet      grafies dels diversos indrets del recorregut,                             ••••
extraordinari als presos i pobres. Benvingut      que acompanyaven i il·lustraven la ressenya
sia el nostre pastor espiritual.            que en Joan Danès feu de la cursa. Després,        ^RECURS? — Se sent qualque/ü/n/y/o de
                            se repartiren els premis, en mig de xardoro-     que un bon nombre de contribuients tenen ga-
             - ••••            sos aplaudiments.                   nes de presentar un recurs en contra del prc-
                                                       supost municipal per a l'any 1917. Lo de sem-
  BONA MILLORA. — Dcfitiitivamenf s'ha          Per cert, que hem sentit a dir que'l «Centre»   pi-e; feina negativa.
insíal·laf ril·luminació elèctrica en el carrer    de Barcelona té l'intent d'apoderar-se de la
del Migdia (o de l'Arpa). Felicitem als veins     Copa per a fer-la guanyar definitivament, amb     PER AL SENYOR TORRAS ( P . ) - C o f h
de l'indicat carrer, per aital millora, àdhuc que   arreglo a un altre itinerari que no és el d'Ar-
fem present a les autorilats, que hauria valgut    gcntona-Granollers. Posem aquests rumors a      a president de la comissió d'enllumenat, devem
la pena de que, tof passant, havcssin fet llum     la consideració i coneixença dels joves entu-
als nombrosos habitants del carrer del Mar-      siastes del nostre «Centre Excursionista del     fer-li avinent que'l prop passsat diumenge els'
quès de Montroíg (barri anomenat de can FIo-      Vallès», per a que's posin sobre avís, respecte
reníí), puix creiem que no han d'ésser de pitjor    a aital intent, si aquest se vol portar a la pràc-  llums del carrer del Condestablc varen brillar
co-ndició que'ls demés habitants de la vila.      tica.
                                                       per la seva fosquetat, causant, amb això, mo-
                        ••••                ****
                                                       lèsties als concurrents a «La Violeta Catalana»
  QUÈ FA L'ARQUITECTE MUNICIPAL?             UNA OBRA CONVENIENT. - Fora pre-
— Dics enrera dirigírem ja tina censura contra     cís que, per part de l'arcaldía, se donessin Ics   i als veins de l'indicat carrer. Fem aquesta
la feina (?) del nostre arquitecte municipal.     ordres més apremiants pzv a que s'habillés un
Avui, ja és un conccller que diu que'l trempat     lloc decent on traslladar-hi'l nostre arxiu mu-    nota, perquè hi va haver algú que hi volia veu-
senyor cobra mi/ pessetones a l'any i no fa      nicipal, en l'actualitat abandonat a les golfes
feina per deu. De tota conformitat, senyor Es-     de la casa de la vila. Es una vergonya per a     re segones intencions en ün fet que, a ben s e -
trada; apreti, i caigui'l que caigui.         tots, que'ls bocins de la nostra historia's vegin
                            de tal manera abandonats, deixant que les hu-     gur, fou circumstancial. ~
                            mitats i la pols SC mengin els restes de les
                            nostres escriptures. Aimant com és de Grano-     ••••
                            llers, el nostre simpàtic batlle, creiem que's
X É S ACERES. — Ja tampoc som nosal-          donarà ànsia per a subsanar tal deixadesa.        CAIXA D • ESTALVIS. - La sucursal de
                                                       aquesta població ha rebut per imposicions,
tres quc'ns queixem de l'estat llastimós de les                            •••» durant la prop passada setmana, la quantitat
                                                       de 22,465'55 pessetes i ha reintegrat 3,232'08
aceres de la nostra vila. Són quasi tots els        RENOVACIÓ DE J U N T E S . - E n la reno-     pessetes; havent obert 5 llibretes noves.
                            vació anual de càrrecs de les respectives jun-
                            tes, foren elegits ! al «Casino de Granollers»,      Ens prega atentament, el dclcgaí, qiic
                            el senyor en Magí" Anglès, per a president; en    consignem, per a coneixement del públic, qiíc"
                            Josep Llobet, per a vocal; i reelegit per al cà*   amb motiu del balanç anyal que fa la «Caixa»
                            frec de depositari, en Paülí Torras. À r«Orfeó    no s'obriràn les oficines els dies 50 i 31 del
                            Granollerí» foren aclamats per a formar parí     mes que som.
                            de son «Comitè d'Acció», els senyors BassaS,
Conccllcrs, que en la darrera sessió se'n quei-    Pascual, Puigrodón i Macià. A «L'Alhambra»,
                            s'aplaçà la reunió fins a segona cotivocaíoria,
xaren i demanaren que s'obrés prompte, per-

què fos un fet el complet adob de les matei-                                 Renovació

xes, Molts dels que en l'actualitat ja han fet                                          SE VEN A LA

tnés d'un petó a terra, els ho agrairan; i els                                   BOTIGA NOVA

que han titigut la miraculosa sort de no caure,                                  \Af. c i g. OíBspA X .iíJMJroyj»!

íambii

    •••*

  P S E C . — Cridem l'atenció dels dignes se-
jlyors quefcs de Correus i Telègrafs* sobre'l
   1   2   3   4