Page 2 -
P. 2

2 : Renovació

a les més diverses expansions, puix que la dia-        SECCIÓ OBRERA                   entre aquests, havem de comptar-hi, per a
da s'ho porta. A les adorables donzelles, per                                   dissort, a Granollers. Talment semblem eu-
                                                         nucs, els que habitem la nostra vila; som un
brindar-se'ls ocasió per a estrenar ses airosos                                  poble de gent sense estómac, que no'ns havem
                                                         donat compte encare de que patim gana; que
E l 1 8 de desembretrajos, i lluir-los en els extraordinaris saraus                        ens manifestem talment com si fóssim una colla
que amb tota pompase celebren amb motiu de                                    de galifardeus mal-farts i que si no ens dignifi-
la gran festa. A les persones de sentiments re-          Ja ha passat la data temuda pels governants  quem, ens excluiràn de Catalunya, pel bon
ligiosos perquè la gravetat de la festa del Nai-        espanyols. Novament aquests han tingut ocasió   nom de la regió.
xement del Redemptor, els condueix a rendir          de fer-se mal veure amb les seves ridiculeses,
fervorós culte a les místiques funcions que          filles únicament de la basarda que'ls suggereix    Som gent que no sentim; que tot ens escau
amb tota esplendidesa celebra la església catò-        sempre, en quant s'agiten les mases obreres,    bé, encare que'ns ofegui, aplastant-nos; que
lica...                            amb aire de protesta.               volem tenir amo, perquè no havem après ni
                                                         pensat mai en ésser lliures, que no entenem en
  Més, com totes les coses tenen les seves ex-          Va bastar que'ls obrers acordessin plegar se  progrés i que sols trovem joliua la terra, igau
cepcions, malgrat i ésser la diada més grossa de        de braços durant 24 hores, per a que esdevin-   dim el fruiment de la vida quan aquesta és
l'any, no hi manquen tampoc, en mig de tan-          gués per la nació espanyola un dia d'aspecte    amenitzada per cacics o pels ensotanats, cab-
ta alegria i fastuositat, les notes negres, els ca-      bèl·lic. Un dia en que'ls carrers de les pobla-  dills d'aquells nuclis reaccionaris que'l com-
sos tristos de nostra perturbada existència;          cions que senten més la fam, varen veure's in-   pany Sarroca va qualificar de caga-Jerro de la
puix no devem ni podem oblidar que mentres           vadits de guardià civil, armada fins a les dents; societat.
privil·legiatS de la vida estaran en llurs taules,       de guàrdies de seguretat, que han lluït altre
gaudint de tots els apetits quc'ls permet la          vegada les odioses terceroles que estrenaren      Formem un poble que, per lo gran qu2 és,
seva opulència; mentres nostre jovent rendirà         quan la tràgica i gloriosa setmana de juliol; de  deuria significar se en quelcom, i solament se
pleitesía a la deua bullanga, i en tant les sim-        forces de l'exèrcit, que patrullaven arreu, dis-  ens coneix per inverossímíls.
pàtiques donzelles se dellectaràn dançant al sò        posades a fer foc contra del poble; de guàrdies
de quisqun Jox-trot o tango argentí, hi hauran         municipals, que ja per a tot son litils; i dels    Talment sembla que tots tirem per senyors
famílies en les quals hi regnarà la més espan         policies amb garrots; d'aquells que contínua-   Estepes. Els de dalt, predicant la democràcia,
tosa misèria, on l'horrible tristesa deixarà veu-       ment mostren la seva habilitat per a descom-    assessorant-se amb el rector; i els de baix, no
re sa odiosa silueta i on per a celebrar la gran        pondre tantes aspiracions com per al bé propi   essent cuca ni aucell.
diada del Naixement del Senyor, no entrarà           intentin portar a cap els obrers.
                                                         [Pobres granollerins! Ja ens comencen a
en llurs boques més que un rosegó de pa ni             Varen mobilitzar-se totes les forces disponi-
mullarà llurs llabis altre líquid que l'aigua,         bles: les tropes que no sortiren al carrer, esta- conèixer Ja gairebé se'ns té llàstima, per po-f
més o menys cristal·lina, barrejada amb qual-         ven acuarteladas per a córrer la pólvora al pri-
ques llàgrimes, que sens dubte els farà brollar        mer avís; les ametralladores i canons estaven a  bres d'esperiti... •
l'observar els terribles contrasts de nostra mí-        punt per a anorrear les ciutats i el castell de
sera vida.                           Montjuïc deixava que'l poble de Barcelona       Per al bé de Granollers i per a que quan
                                                         torni a venir el moment de mostrar al govern
                                ovirès les negres i temudes boques de les peces  la nostra fe de vida, laborem tots pera aconse-
                                de la seva artilleria.               guir l'emancipació dels obrers.

  Té raó d'ésser, això? ^Es lògica tal desi-           Tot estava a punt per a combatre al poble     Treballem, els joves, per a que la corda del
gualtat?                            que, empès per la fam, s'aixecaba en sò de pro-  nostre poble vibrí fortament, i així, quan arri-
                                testa enèrgica i serena.              vi l'hora de fer prevalèixer els nostres drets,
  Parlant de l'astre rei, s'acostuma a dir que                                 sabrem quins són, i emparant-nos en aquells,
quan surt a banyar-nos amb sos raigs re-              Malgrat totes aquestes provocadores pre-    podrem portar-nos com a homes; farem culte i
fulgents, ho fa a tots per un igual. Per què,         caucions, que'n diuen mides preventives els    gran el nostre poble, i no'ns trobarem, com
doncs, l'alegria no ha d'impregnar se alhora          nostres governants, que significaven una greu   aquesta vegada, que amb el nostre covard pro-
dins el cor de tots els mortals, anc que fos tant       ferida a la personalitat digna de l'honrat treba- cedir, havem greument desmerésCut del grat
sols en festes com la de Nadal, evocadora de          llador, s'ha patentilzat la protesta i no ha pas- record que deixaren els nostres abans-passats,
la pàgina més gran de la vida?                 sat res.                      d'esperit lluitador, com de bon català; els quals
                                                         ens maleiríen, segurament, si podessin heure
                             LI.                           esment de la nostra covardia.

                                Quan el dilluns, els corns i les sirenes dels

RÀPIDA                             centres industrials anunciaren que ja era arri-            AMADEU B A R B A N Y
                                vada l'hora d'entrar al treball, l'obrer se mos-

                                trà sord davant la crida.

EL BELL GEST D'EN ROMANONES.                  NingiJ hi acudí Tot-hom feu vaga, per a      Interviuant a un obrer

-"No Ja molls dies que l'enrevesat comte de Ro secondar aquell moviment amb que'l poble              interessat en el miting

manones, únic títol que veig que iot-hom està de afrontava al govern, per a demostrar li la seva         del diumenge passat

acord en aplicar-li, va tenir la gosadia de posar-       disconformitat, en la manera totalment xorca      — Còm va anar el miting?
se enjront de tota la gent clerical del Congrés de       amb que procedeix per a capejar les circums-      —- Se sospengué: millor dit; no's va poder
l'Estat espanyol, obligant a la seva majoria a         tancies anormals que pesen sobre Europa.      fer.
rebutjar la demanda dels bisbes de que s'aug-                                     — Per ordre governativa?
mentés el sòu del clero rural. Va tenir un arran-         La protesta fou ressonanta. El proletariat     — Si... i no. Segons noticies, més o menys
que- que fins va fer tremolar les barbes d'en         demostrà que si no està perfectament organit-   verdaderes, crec que a l'anar a prendre bitllet
                                zat li resten sentits encare i amor propi; i ben  a l'estació de Barcelona, algun dels que havien
                                palesament s'hauràn convençut els buròcrates    de dirigir la paraula al públic i no havien sigut
                                                         agafats el dia abans, un agent de l'autoritat els
MaUra, representant, en aquells moments, del          de l'oligarquia centralista, que si aquesta vega- va detenir, entretenint-los fins que, havent-se
clericalisme espanyol. La gent lliberal el va sa-       da la pinya obrera s'ha format en forma co-    assegurat que'l tren ja era fóra, els va deixaren
ludar, Jent-li la mitja rialleta de satisjacció, con-     rrecta i silenciosa per a demanar el què és de   pau, privant així que pugessin a Granollers.
vençuda coni està'de.iue l'augment de sòu dels         justícia, també esdevindrà un dia que, en cas
petits capellans l'haurien de resoldreUs mateixos       de que no se l'atengui, sabrà aixecar-se en re-    — Es vostè part interessada amb la classe
bisbes, acabant així amb l'indecorós espectacle        volta, anorreant lo existent i prenent se per la  obrera?
                                força el què bonament no se li haurà volgut
                                                           — Soc un explotat.
que ojereixen els palaus en que s'hostatgen, o.i donar.
                                                           — Creu que'l no efectuar-se el miting, pot
sempre s'hi veuen aquests clergues rurals, de-           Quan són la raó i el dret a la vida'ls motius perjudicar moral i materialment als obrera
manant una gràcia de caritat per l'amor de           que inspiren a l'home, en la mateixa forma     granollerins?
Déu..                             que's plega de braços, empunya una eina per
                                a defensar sos drets en ple carrer.          — Baix el punt de vista social i instructiu,
                                                         sí. Primer, perquè'l poble de Granollers té ne-
Doncs, bé; saben com pa retornar aquest sa           Catalunya, especialment, va atendre, en      cessitat de saber en quina verdadera situació
                                                         econòmica's troba; i, segon, perquè a Grano-
lut, l'entremaliatcomteP Ananise'n a confessar         forma admirable, als iniciadors del moviment.   llers 11 convé molt que algú's preocupi més de
al Senat, en la capelleta de l'arquebisbe de Tole       Gairebé totes les seves poblacions contribuïren  fomentar le§ entitats polítiques econòmiques i
do i desjent tot lo Jet en el Congrés, pér por,        totalment a l'èxit que significava per al prole-  tiienys de les societats recreatives.
sens dubte, a les pena eternes de l'injerti          tariat espanyol la gloriosa jornada del 18 de
                                desembre.
  jjLos hombresÜ
                                  Pocs foren els pobles que restafefl quiets

        * * eníront de tant grandiosa i raonable pfotístaj
   1   2   3   4