Page 1 -
P. 1

Any l.er                      Granollers, 24 de Desembre de 19-16                        N.° 8

                                                    Preus de sotscripció

                                                    Un mes, 5 0 cents, número solt, 1 0 cents.

                                                    A n u n c i s (Preu per mensualitats)
                                                     4."' plana, ptss. 8 : 6 . ' , 4 ptes.: 12.', 2 pta.

                                                    Iniercal lais i remilis, a preus convinguts.

Periòdic setmanal, poríaueu de la Doüeníuí Nacionalista Republicana Socialista (en constitució)

Els treballs se publiquen baix la sola i única   REDACCIÓ ADMINISTRACIÓ              Tots els treballs són de reproducció lliure, in-
     responsabilitat dels autors No's                                     dicant tant sols la procedència
         retornen originals        CLAVÈ, 3 PRIM, 6 0

Flessorgiment                    L'Orfeó G-ranoUerí                 que entengués en tot el què atany a compres
                                                    d'obres, realització d'excursions, conferencies,

                                                    etc, i els acords d'aquest comitè deuria apro-

En aquestes hores de dolorós detallimcnt           Àlcriíorn d'una reunió var-los o esmenar-los la administrativa.

per a l'abans potent partit republicà; en aquest  Parlemne de l'aprovació del nou regla-         No cal, doncs, justificar la raó de nostra
                                                    proposta; puix, enlloc més que a Granollers
temps de desercions dels seus capdevanters, que                            hem vist confondre la gimnasia amb la mag-
un dia arbolaren la bandera de la llibertat ment per què s'ha de regir r«Orfeó», i de la        nèsia; 0 sigui, en aquest cas, la part de propa-
dient creure en una pàtria forta i poderosa a constitució de sa nova Junta. Érem en bon        ganda artística i cultural que deuria fer un
base del govern del mateix poble, és un conhort nombre els socis protectors que acudírem a       Comitè d'acció de l'«Orfeó» (que ja ho diu la
i àdhuc una esperança per a l'avenir, la recons- «L'Unió Lliberal», freturosos de constatar les    mateixa paraula: acc/onar^ — qual glòria seria
titució que's comença per bona part de la jo veritats que, com greus rumors, s'acolliren dies     del mestre i els seus deixebles i en el que'ls so-
ventut que pensa, puix són molts els estols de passats, referents a que determinats elements      cis protectors no hi entrarien per a res, — i la
joves que s'agrupen en noves societats, donant oríeonistes intentaven separar-se d'aquesta ca-     junta administrativa, amb igualtat de drets i
l'escalf de la seva jovenesa a una idea que hi hà sa, per ajConstituirse en lloc independent.     deures els socis tots, choristes i no choristes;
qui la creu utòpica per a governar un dia nos- . Sabut ai.\ò, havem de fer evident que         puix tots haurien de poder ésser electors i ele-
                          no'ns enganyàrem de molt, al creure que en-    gits.
tra pàtria.
                          care trobaríem l'atmosfera caldejada i asfixiant    Els senyors Torras i Montafíà pagaran ca-
  Arreu de Catalunya se funden «Joventuts»    de rencunies i odis personals, de quals petite-  ra la relliscada, més endevant; ja que are l'o-
i's publiquen diaris, amarats tots d'amor a la   ses se feu víctimes, per haver-se decretat la se- portunitat els brindava posar fi a tanta desi-
pàtria i representatius de les idees que tot just  va expulsió temporal, a dos estimats companys   gualtat. ^Voldrien contar-nos els anomenats
germinen en els esperits purs dels que mai han                             senyors, lliberals i demòcrates, per què no ha-
                          nostres.                      vem de tenir els mateixos drets tots els socis i
figurat en el pessebre politic.                                    qui va ésser el cap cèlebre que va batejar l'ano-
                            Es clar, doncs, que degut a la manca de    menat Comitè d'acció, que no ès res més que
  Un que altre esperit noble, parla clarament   germanor dels choristes amb certs elements     una junta administrativa?
al pals, enfortint les creencies dels que encare  protectors, havia d'ésser inútil la nostra tasca
dubten i agafant de mans dels que claudiquen    empresa i la bona fè que'ns guiava, al portar     No us oposeu mai més a sos designis; puix
la sagrada bandera de l'ideal, la fan onejar en   certes esmenes al reglament, a fi de que, d'are  aquests elements, triomfants, s'han imppsatí
braços joves, plens de virilitat i animats per les en avant, no fossin possiblt aitals divergèn-   es desvergonyiran en cercar vots d'allà on pu-
creencies que bullen en cervells verges, do-    cies.                       guin, com han fet ja, i llur menaça pesarà
nant'els-hi fermesa per a sostenir-la ben enlaire                           com llosa de plom damunt vostres espatlles,
                          Nostre admirat amic, el mestre Llobet, ens
tant enlaire, que ja no hi arriva'l llot que salta
quan en la bassa política hi cau un altre far- perdonarà certes aclaracions a la nostra manera
sant. de procedir; que si ben mirat les manifesta-

  Això demostra que endare hi hà, per sort,    cions fetes per nosaltres, foren d'oposició als si no voleu que la separació absoluta de r«Or-
aimants dels seus drets, que volen aguantar     desitjós que ostentaven la majoria de socis, no feó» amb la casa, afirmi el motiu d'aquest ar-
l'ensenya que trertiolava en tíians d'esperits fe- obstant, esperem que'l temps ens donarà la ticle.
bles que han caigut en la tentació d'abjurar    raó i us Convencerà a vos, oh, mestre! que tot
dels seus ideals.                                           I are tols vosaltres, socis protectors, ja ho
                          quant esposàvem, fou per a vetllar en bé del
  Marxa la carn podrida, sense saba» per a    vostre prestigi personal i de l'enaltiment de la sabeu: en r«Orfeó Granollerí» no hi teniu cap
donar pas a la carn jove, a la que sent, dintre   massa choral, temcrosos a l'ensems que en un dret, més que'l d'ésser paganos, com molt bé
d'ella, la sang ardenta d'una joventut esperan •  plac no molt llunyà se podés veure minvada va dir l'il·lustre soci senyor Oriol.
Çadora, que pensa en un endemà plè de felici                                Per fi, fem constar la nostra més enèrgica
tat per a la seva aimada pàtria, apoCada avui    l'autoritat moral, que, com a mestre, nosal-    protesta perquè si el senyor Torras hagués
per les concomitàncies personals de llurs di-    tres, més que cap altre, desitjàvem revestir    tingut la rectitut de caràcter de que tant ha
rectors.                      d'una gran valor.                 gallejat altres vegades, hauria acabat, en'la
                                                    sessió passada, amb aital absurde. I consti què
  Aquest despertar, és bell. Es et deixondi-     Malhauradament, no ha estat així, i han    essent modificable, el reglament, no haurà de
ment d'una raça, adormida pels cops que fa     vençut, un cop més, els escrúpols de capelleta   manCar-nos oportunitat per a recabar eisuos-í
anys l'han baldada. Es una esperança per als    i el pasteleig.                  tres drets.

                            El nostre director. Impulsiu, enèrgic en la

que no han perdut la lè, una resposta als que Veritat, va donar el crit d'alerta amb tota Ileal»
se l'han Venuda, rient-se del poble que deiert tat, allunyant se de les mesquines Componen
defensar i un crit per a que's desperti aquest des que s'esguardaven i quiscuns altres, molt
esperit almogàver que jeia en la postració d'un poCs per cert, ens sumàrem a la seva idea, fent
N A D A Lsón de desenganys.
                          obstrucció, ja que ne's volia entrar en la raó i

Té la fermesa de la joventut i la puresa del obligant a votar l'article del reglament que
                          proclama Vocal nat del Comitè d'acció al mes* Altra volta ha arrivat la gran diada de Nadal;
primer IdeaL

Els bons Catalans creiem en ell; perquè tfe.                              la dolça festa de la llar. Festa que omple'l

Veíetíl sa noblesa i, al Veure l'esforç que co-   S'anomena, també. Comitè d'acció al què cor de joia a tots els mortals. Els infants, per

mença tant fecdnd, somniem en dies de ventü- és una junta administrativa; aquesta és la dife^ ésser-los permès, com a festa grossa, abusar

fa per a la nostra pàtria, llibertada ja del jou rencla essencial que nosaltres sosteníem El un xic de les llemiaadures pròpies de la diada.

que l'anorrea.                   mestre. Com a funcionari, no deu entrar en Al jovent, sobre tot el masculí, perquè l'im-

                          aquesta .juntaj no obstant, deuria existir un poftancia de la festa, el convida a disírutar

        EsTfiVE SARROCA Comitè d'acció, essent-ne president el mestre, amb buUangues de tota mena, donaui·Ii lloc
   1   2   3   4