Page 1 -
P. 1

Any l.er                      Granollers, 12 de Nuvcmbre de 1916                               N." 3

                                                             Preus de sotscrípció
                                                             Un mes, 2 5 cèiits. Itóniero solt, 1 5 cents.

                                                             Anuncis (Preu per mensualitats)

                                                              4."'plana,4ptes. : 6.',2ptes. :12.Mpta.
                                                             Intercallats i remitis, a preus convinguts

Periòdic quinzenal, portaveu de la Joventut Nacionalista Republicana Socialista (en constitució)

Els treballs se publiquen baix la sola i única   REDACCIÓ     ADMINISTRACIÓ                    Tots els treballs són de reproducció liiure, in*
     responsabilitat dels autors No's                                             dicant tant sols la procedència
         retornen originals        CLAVÈ,      PRIM, 60

                            D'uquest principi, en parlarem en el vinent           vous! Mefiervousl Les oreilles ennemies votis
                          número, car tenim por de que ja haurem om-              écoutent». y que el humorismo galó ha tràns-
                          plert la columna de que disposem.                  formado en «.Raise^-vousl Marie{-vousl Les
                                                             oreillers amis, vous attendent», escribió Clemen-
                                              ESTEVE SARROCA        ceau, en «El HombreEncadenado», estàs ar-
                                                             dientes paiabras:
               I
                                                             «No, no. Hablad, franceses. Hablad en
  En l'ús de les paraules, moltes voltes se
confonen e!s termes Nació i Estat, essent com    ASPECTES DE LA GUERRA                        voz bien alta, y que toda la bocheria haga co-
és i contra la raó de les coses, molt diferent el
séu significat.                                                     rro para escucharos. Decid sin miedo todo lo

  Nació, vol dir l'acoblament d'homes que                                       què os dicte el corazón. VosotrOs no tenéls
viuen les mateixes costums, usen la mateixa
llengua mare i tenen un marcat tipus psicolò-    Los ojos y las orejas                        nada que ocultar, porque creéis en Francia y
gic i íisic, que'ls separa de les demés agrupa-
cions socials. I per Estat, s'entén aquell aco                                      en vosotros mismos no menòs Britiàmente
blament polític d'homes que's regeixen per les
mateixes lleis.                   del enemigo                             que los que estan en el campo de batàría. No

  D'aquestes dugués definicions, se'n desprèn                                     desconfiéis de nadié, porque el enemigo no
que. co la vida política dels pobles, s'hi poden
doii;):' tres casos :                          N. de la R.—Respectuosos amb           puede oir de vuestros labios nada que no sea
                                    el pensar agè, deixem en el pro-
  l'rimer ; Qu.'!'R'-lat se conlongui a<nb la             pi idioma que s'ha escrit, el tre-        noble, nada que no sea bello, nada que no sea
Nació; i aquèsti és la forma mc.s completa, car             ball amb que honora les planes
els governants dicíen lleis per a tot l'iílstat i            de RENOVACIÓ, el batallador pe-         bueno, nada que no sea mortal para él y con-
com que aquest se compon d'individuos de la               riodista aragonès.
mateixa nacionalitat i tenen, per lo tant, les     La guerra ha exacerbado en todas partes la            solador para la pàtria.» : ,j.
mateixes nece.ssitats que responen a un mateix   espiomanía. Los gobiernos y los ciudadanos
tipus psíquic-íísic, és ben perfecta la compene-  de los Estados beligerantes se forjan una idea              Estc lenguaje, refresca. Este íeriguajé refri-
tració entre governants i governats.        absurda de la extensión y de la profundidad y            gera ylava. Lava la ««jiedad que sfi le pega a
                          de la eficàcia del servicio de información del            uno leyendo tonterías Ese lenguaje,i es digno
  Spfjón ,às : Que la Nació estigui sub.iivida  adversario, y ven en todo extranjero un sospe-            del alma altiva, del almaquijotesca, rjílaíidesca
en diversos Esta's. Allavors Ja riquesa i les for- choso, y en toda facha rara la pinta de un              y bayardesca de Francia. Francia habla cotho
ces totals de la Nació, queden dividides en     agents del enemigo Lo que se gasta en con-              Clemenceau, no como MillerandyDaudet.
parts tnés petüc-, corresponents als Estats go-   traespionaje monta muchos millones. Nada
vernants. No cal dir que aquesta forma poií-    mas la censura postal requiere un ejérciío de              A los ingleses, en matèria de espionaje,
                          empleados y cuesta sumas fabulosas. Las car-             también los dedos $& les antojai)'huéspedtes.
                          tas llegan con retraso y con el consabido letrc           ^Qué clase de brujerías y de stíperstictón esesa
                          ro. Oppened by censor. Se molesta a la gente.            que ha logrado romper la flema de. esta gente
                          '^'· '? perj"d·'''ci y r"para nué''                 y poner terablor^cn el corazón de la islaincon-
                                                             movible? Al eni^ >r en Inglaterra, le choca y le
                          - ï i OÍ:'{.{• í 0 1 ' Ls.w^ c o e i i i q „ e e r          ofende a uno el interrogatorio inq'jisitorial
                                                             qüe le hacen sutrir en Newhaven o en Folkes-
                          1 \ " , " I ••r'l a 11 ]-JT ^r)n 2sa                 tone. Però eso no es nada. Lo mas goido, vie-
                                                             ne luego H OIÍO dia regresabamog de. Leed.'-;
                          j ' u.^ í - la u )t ii. dc olfa-                   dos espaiíoies, í'.; militar, que nos Oyó hablar
                                                             en castollano, sc,;;os acercó y nos pidió ics pa-
                          " L -. b ! j ' 4è p. t.jo largas                   saportes. Mas exí. ano aun es eslo.-Cicrta tarde.
                                                             me csiaba yo r^ raqdp con unos geme.'os el
                               í*" ' '•- . i > t j L' íjUlgí t r a s           palacio de lvçnsii;;;ton. Una viçjaque me vió,
                                                             llamó a un guaraia y ine quisa hacer detener
                          ' . " " 2 itc i>,i Iia,Kt lO ladrafa                 Kl guardià, oyó ortésmente mis cxpUcaciones,
                                                             y se L\:hó a reir. i'ero, lavieja insistia en que
                                   ' \T t, de qut.                   yo era sospechoso Tuve necesidad de cagàr-
                                                             mcle rn la f'arsii'ia y de Ilamarla pendejo, en
                            r ,r     ^ ' ' c i i II t j ,^ i m i o d i . -        cuatro lenguas, p ira que me dejira eu paz.
                                                             Hace Cüairo o ciuco noches, se presento en mi
                                   fi t-st) 1 t^ifcctor de               cuaii!} una chamber-mnid y nie d i j o : - - « D e
                                                             S^irte de VA seàora, que h^g. ÍIÍ,W Í el f^ivor de
          , -i                                                 córrer bien ia veni.iM:!. quc.lu v^aulo u.; hom
                                                             bre .àmenazandri c JÜ denu CJÍ\', ,J ja ;,o!icía..
                                   1 Ji                        porque de esta habitación sale un hilo.ic'ii;z,
                                                             que él pretends; que es dlguiM ïcíuil p;;:a I!;-
                            10'     V. l a ,..t.^) „                  !nar a los zepeiírjes.•',>—- .., ^:.

                          i-    ' '-0 I .1 v l ' L > UV ' .

                            '. t 1 -^ !t ' J lï n r ^.. iei.ll

qi i t. li,                        , ^ « . . w c U i . , ^r.í., j L IP. j j d i t - . ' · l O }   Hi sidc nccesarb que Àieniania-lle^'afa al
                                                             'iiundo a esta guerra iin . piedad.'-parí^que en
     1 1 .( í                 ^' ' i '.ntui.v-ntc ^ u». i ^rbeza                  inglaterra pasen estàs cos:;s. Na'utros, no las
                           I- - - (i , , - >• u .ti ' _„i l'jj os, c;             coníamos para cen.surar a la p.atris de ía libef-
                                                             tad; sino.par^ qufsg.vea íxm» qué piuito^cstü
                                      1 1'

                                                                                     »
   1   2   3   4