Page 1 -
P. 1

Any l.er                      Granollers, 29 d'Octubre de 1916           N.° 2

                                                     Preus de sotscripció
                                                     Un mes, 2 5 cents. Número solt, 15 cents.

                                                     A n u n c i s (Preu per mensualitats) |

                                                      4.'"^'pl8na,4ptes.: B.',2pte8. :12.Mpta.

                                                     Intercal lats i remitis, a preus convinguts

Periòdic quinzenal, poríaueu de la Doueníuí Nacionalista Republicana Socialista (en constitució)

Els treballs se publiquen baix la sola i única   REDACCIÓ ADMINISTRACIÓ               Tots els treballs són de reproducció lliure, in-
     responsabiütat dels autors. No's                                      dicant tant sols la procedència
         retornen originals        CLAVÈ, 3 PRIM, 60

jlots per [atalunya!                 nescudes al sol escalf del sagrat amor a la pà-     Més, ja que és aquest fet el que domina
                           tria i a Ics seves reivindicacions i aplegant a   avui en nostre actuar en defensa dels drets i
   Avui, que nosaltres, joves, hem començat    son entorn a tots els catalans, fossin quines    reivindicacions de la nostra pàtria catalana,
a entrar en la vida social activa i, no sols hem   fossin ses idees polítiques, religioses i socials.  fem que cada hú dintre dels seus, exerceixi el
decidit entrar-hi, sinó que'l nostre pensament    Baix aquest sol i únic objecte, s'aplegaren els   ilur apostolat. I ja que en l'actualitat, sembla
volem que sigui escoltat i discutit, puix que    catalanistes a Manresa, Reus, Balaguer, Olot i    que no's pugui éssser catalanista sense perte-
no hihà cap dupte que per la nostra jovenesa,    Girona, en quals assamblees sols s'hi del·libe-   néixer a la «Lliga», per la fútil raó de que és
 molt ens toca encare apendre, del què ha sigut,   raven les qüestions administratives interiors    aquesta l'organització patriòtica que compta
és i esdevindrà en el món, en el què toca als    de Catalunya i amb relació amb la contribució    amb més nombre d'afiliats, esíorcem-nos en
problemes que indubtablement han de rege-      de l'Estat espanyol, partint sempre de la base    propagar les idees lliberadores de l'humanitat,
nerar-lo, proclamem, per endevant, bo i dis-     autonòmica, proclamada inicialment en la cè-     assimilant les a l'essencia nacionalista; que per
cutint, l'intangibilitat de la nostra idea nacio-  lebre Assamblea de Manresa, l'any 1892.       aquest camí farem obrir els ulls a la classe tre-
nalista.                                                 balladora, que jamai s'uniria am,b la gent reac-
                             Vingué tot seguit l'execució i pràctica de    cionaria, i privem, fent-li comprendre'l perquè
   Fa anys ja, que l'idea de Catalunya-Nació,   aquest ideals, nomenats, per a millor assimil-    de l'existència del nacionalisme, base de nostre
vibra i plasma en el pensament col·lectiu cata-   lar-se a la política general espanyola, regiona-   llibertat, de que falsos redemptors els enganyin
là; i, encar en fà més que's mantén cobejada     listes, i en l'Assamblea de Terrassa, l'any 1901,  miserablement, amb promeses que no poden
individualment i sense exterioritzar-se en cada   les del·liberacions s'acomodaren a ja forma i    complir i ni els mateixos redemptors han som-
un dels cervells catalans; més, com que els     manera que s'havien de fer les eleccions mu-     niat mai.
ideals tots, no poden deslligar-se de les cir-    nicipals, provincials i llegislatives. Foren a-
cumstancies de temps i acció en els diferents    quests temps els més moguts per la propagan-       Veus-aquí la feina a fer, començada en la
moments polítics, pels quals un poble forçosa-    da per Catalunya, de la nostra causa nacional,   Assamblea de Tarragona i admirablement
ment ha de romandre tal i com se trobi cons-     fins a la cèlebre declaració de l'Assamblea de    propagada per l'eminent mestre del naciona-
tituït en aquell respectiu moment històric que    Barcelona, l'any 1904, en que començà a dis-    lisme, el doctor Martí i Julià, definint i orien-
passa, és per això que'l moviment nacionalista    cutir-se la qüestió social, iniciant-se, d'ensà de tant el nacionalisme «vers al món»; segons
de Catalunya, ha aparegut, unes voltes mort,    aquest fet; la diferenciació en la manera de     gràfica expresió d'ell, coordinant l'esforç que
que, més que mort, ha estat esmortuit; d'al-     pensar i sentir el nacionalisme, dels diferents   l'humanitat, a ben segur, farà, per la seva prò-
tres, indefinit, en raó de la diversificació de   pensadors i mestres del catalanisme. Malgrat 1   pia redempció, acabada que sigui aquesta gue-
Concepcions que cada agrupament o tendència     que la declaració de l'Assamblea de Barcelona,    rra gran, segadora de tantes precioses vides,
nacionalista ha cregut per ver nacionalisme; i,   en la que s'hi constatava que «tots els catalans   amb l'exaltació del sentiment pur i exclusiva-
per fi, que és com se troba en l'actualitat, des*  tenien el dret i deure de cooperar a l'obra de    ment català, orientat en les doctrines socialis-
orientat, en el sentit de que l'afitual naciona-  r«tJnió», qualsevulga que sigues llur pensar     tes -» que no cal confondre amb les anarquis-
lisme se troba estrictament lligat amb els im«   en matèries religioses, polítiques i socials»,    tes i ni tant sols sindicalistes. — úniques que's
portants problemes politic, social i religiós.   prompte s'iniciaren les divisions i subdivisions   poden prendre en serio en l'actualitat, si de la
                          en altres tantes Colles, totes definidores de    nostra regeneració espiritual, per a la perfecta
  Quan en temps de la cristallització del nos-  l'essencia del nacionalisme Català, pel vici,    harmonització amb les demés nacionalitats del
tre moviment nacional, en la vida pública es-    probablement, d'haver-se confós massa amb la     món, se tracta.
panyola, que s'escaigué evidentment amb l'a-    política general espanyola, corruptora dels
ssoliment de la llibertat dels Cubans, després   més bells ideals i aspiracions.              Cal que, prenent exemple en les actuacions
de la brega amb els Estats Units d'Amèrica, ei                              dels altres pobles de la terra, enrobustim l'es-
pensament catalanista no era altre que'l d'aple-     D'aquí n'ha resultat tot l'espectacle que fa  sencia nacionalista de la nostra col·lectivitat,
gar tots els cors catalans vers a l'allistament en uns quants anys està donant el catalanisme.     per a que comprengui que, siguin quines si-
les rengleres del catalanisme, aprofitant el des-  Per un cantó, la gent reaccionaria de Catalu-    guin ses idees, posin per devant l'aspiració su-
crèdit que l'Estat espanyol s'havia guanyat, de   nya, aplegant-se en gran part sota'ls plecs de    prema de la reivindicació de la Pàtria Catala-
resultes de la pèrdua de les colònies cubana i   la bandera que inicialment aixecà ben alta 1     na, constituïda en nacionalitat mundial, sense
filipina, i fins explotant el sentiment egoista   sola la «Lliga Regionalista», arrivant fins a    que hagin d'abdicar per res de les seves més
Col·lectiu que en l'industrialisme català s'havia  voltes a desvirtuar la seva verdadera acció pa-   heterogènees concepcions; ancs bé, conresant-
desvetllat amb motiu de la supresió i pèrdua    triòtica, claudicant en sos principis en llaor a   les amb amor i creixent entusiasme, puix que,
definitiva d'aquells mercats. Es d'allavors ensà  la conveniència política de quiscún influient    a la fi, tots hem de trobar-nos en el camí del
que també'l ressorgiment literari prengué ufa-   afiliat, i menyspreuant, moltes vegades, als     nostre total ressorgiment, no preocupant-nos
na esplendorosa, circumstancia que fou causa i   que, de soca-arrel nacionalistes, no varen te-    tant de combatre'ns, no gastant nostres ener-
efecte alhora del desvetllament de la concien-   nir a bé'l desfer-se de les seves idees lliberals.  gies amb llargues, inacabables lluites intesti-
cia catalana, fins allavors adormida.                                  nes, que no fan més que entrebancar el nostre
                            El cas de l'eminent patrici Tlldefons Suííol   viarany cap a la consecució de nostra aspiració
  Es d'ensà aquells temps, que després de ce*   i Casanovas, retirant-se del Congrés espanyol    nacional.
                          després de la rèplica d'en Cambó, en temps de
lebrades les assamblees, organitzades per l'en-   aquell moviment de Solidaritat Catalana, 1        Deixem que'ls regionalistes s'entretinguin
                          aquesta mateixa Solidaritat, són dos fets que
titat Capdal del Catalanisme, r«Unió Catala-    proven d'una manera evident, que fins amb el     en fer propaganda per les terres gallegues i as-
                          matei.t pensament patriòtic, no poden soldar-
nista», que nasqueren en els diferents indrets   se dugués tendències socials, Completament      turianes, talment com si a casa nostra tingués-
                          oc
(ie la pàtria catalana, les entitats catalanistes;                            sim acabada llur missió patriòtica i social.

                                                     Deixetti·los també'l pas lliure en sa actuació

                                                     tiadonal espanyola, que qualques vegades ha
   1   2   3   4