Page 1 -
P. 1

ACIÒ

MANIFEST AL POBLE

  La «joventut Nacionalista, Republicana i      Nostre programa, com el íi'tol de la «jo-
Socialista» d'aquesta vila (en constitució), a-   ventut» indica, és un tríptic generós que en-
plec de joves, tots deslligats en absolut d'in-   carna totes les aspiracions a que pot assolir
terès partidista local, amb el cor ple d'ideals i  un poble.
amb l'ànima esperançada en un dolç benestar
i pervenir de nostra població i, per extensió,     Nacionalisme, o sigui aquella aspÍFàció
de nostra Pàtria catalana, llença a la publici-   tant humana i fondament sentida per tots els
tat aquest nou periòdic, que apareixerà'l pro-   pobles de la terra, àdhuc els de més baixa
per diumenge, dia 15, i que, còm expressa'l     cultura, de regir-se i ells mateixos gover-
seu nom, no tindrà altre objecte que'! de reno-   nar-se.
var, amb tot el nostre esforç, la manera d'é-
sser del viure social dintre npstra vila, per sa    Republicanisme, o sia govern del poble
dissort, tant mancada d'ideals generosos; àd-    pel poble; aspiració real i únicament demo-
huc que'l d'espargir — entre'1 jovent amb pre-   cràtica a base dels drets indivi<%als qne a ca-
dilecció — les concepcions ideològiques de     dahú li pertoquin.
Pàtria, Cultura i Progrés.
                             Siocialisme, que vol dir organització per-
  Les societats, que avui resten esma-per-    fecte de l'humanitat tota, basada en els drets
dudes i mancades de fortes vibracions d'idea-    i deures de l'home social, tenint en compte la
litaí engendradora del progrés humà, deguí al    seva llegítima llibertat, personal i col·lectiva-
trasbalsament de les passions que ha desen-     ment considerada.
 cadenat la guerra mundial que amara de sang
 els camps d'Europa, han sofert un gran sotrac     Heus-aquf, doncs, en poques paraules ex-
 en el desenrotllament de les idees progressi-   posada, la nostra manera de pensar. Ajudant
 ves. Quasi bé's pot dir que moltes col·lectivi-  a fer pàtria i practicant-la a casa nostra ma-
 tats fien tant sols en la força natural de l'es-  teix; propagant la forma democràtica del go-
 deveniment i progrés de les coses, força que    vern del poble, única racionalment acceptable
 ni la guerra ni les passions podran destruir ni  en els temps moderns en que vivim; i acelie-
 anorrear, puix és innata en l'ànima col·lectiva  rant el desenrotllament d'aquestes idees, vers
 de l'humanitat. En aquesta cruenta lluita euro-   a la consecució d'una perfecta organització
 pea que segarà en flor les intel·ligències més   social, empenyent constantment les dents de
 preuades, és el jovent de tot arreu que'n rebrà   l'immensa roda del progrés de la Societat.
 més les tristes conseqüències, és la Civilitza-
 ció, en una paraula, que's veurà estroncada,      En quant a la política particular i sens
, per un període determinat de llustres, sense    ideal que ve seguint-se a la nostra vila, de fa
 intel·ligències creadores, sense idealitats po-   molts anys, poques ocasions tindrem d'ocu-
 sitives, sense doctrines meditades i perfecta-   par-nos'en. No vol dir això, emperò, que re-
 ment estudiades.                  gategem els nostres aplaudiments a qui s'ho
                           mereixi en bé dels interessos de Granollers;
   Es, doncs, baix aquest punt de vista, que    com tampoc hem de deixar de censurar tot
\ fem la crida al jovent de la nostra vila, als   acte i fet que menyspreu-hi o sigui en i||rju-
\ companys d'idees, per a aplegar-nos i sumar    dici de nostra estimada vila.
i nostres energies, i als que encar no les tin-
r guin, perquè s'entreguin a la meditació i estu-           Granollers, 7 d'octubre de 1916

 di de les mateixes, fugint de l'inacció, de l'en-  El Comitè de Redacció: A. Canal : V. Turu
 sopiment, de l'abandó d'ells mateixos, causes
 totes del poc avenç moral i material de la       J. Llegeí : F. Salvadó : Joaquim Mo-
 nostra col·lectivitat.
                             gas : A. Barbany : F. Montafià : E.

                             Sarroca.
   1   2   3   4   5   6