Page 1 -
P. 1

PSC

                             Berga

PORTAVEU DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE BERGA • Núm. 4 2 PRIMAVERA 2 0 0 2

El PSC rebutja                                  obra. Podem estar realment segurs
                                         que aquest projecte que comença ara
la peixera coberta                                será el definitiu? O el retocaran un
                                         altre cop d'aquí a quatre dies?
> Els regidors              troba en un estât lamentable, haurien  A més, els socialistes berguedans
socialistes a              de ser prioritats per davant d'aquesta destaquen, un cop més, les nefastes
l'Ajuntament es neguen          obra", ha afegit Camps. També el    conseqûències d'aquesta actuació en
a assistir a la             paviment dels carrers o de les voreres les finances municipals i els
coi-locació de la            reclamen a crits que algú se'n faci   perillosos efectes que pot tenir so-
primera pedra de la           càrrec, però CiU i ERC ja han deixat  bre el sector privat, que ja ofereix
nova infrastructura           ciar que ells no ho faran.       aquest servei a la nostra ciutat.
                     D'altra banda, 1'equip de desgovem   En definitiva, eis représentants del
Conseqüents amb l'opinio         de la ciutat ja ha modificai diverses  PSC a la ciutat de Berga van decidir
     manifestada sempre en     vegades el projecte inicial d'aquesta  plantar aquesta nova escena del vo-
     relació amb el projecte de                       devil dramàtic en què CiU i ERC han
construcció d'aquesta infrastruc-                        convertit aquesta legislatura, a cau-
tura, cap dels regidors del Partit dels                     sa de la seva desorientació absoluta.
Socialistes de Catalunya (PSC) a
l'Ajuntament de Berga no va assistir
a l'acte de coMocacio de la primera
pedra de la peixera coberta, que va
tenir Hoc el dia 25 de gener al
migdia.

Els représentants socialistes al     La piscina coberta no hauria de ser la prioritat de i'equip de govern.
consistori berguedà no van voler par-
ticipar en un acte trist per a Berga.  L'embolie del finançament
La inauguracio va posar de llarg una
gran despesa innecessària i       Si la piscina coberta ja era una    falten 63 que l'Ajuntament
compromet grans quantitats de      obra molt discutible, la gestio     pensa finangar venent uns
diners en el futur, atès l'elevat cost  del seu projecte la fa encara més    terrenys que encara no té,
de manteniment de la instaMació.     difícil.                segons va dir Talcalde de la
L'Ajuntament de Berga es troba en    Les previsions de finangament      ciutat, Josep IVIaria Badia, en un
una greu situacio econòmica, que no   comptaven amb una subvenció       pie municipal.
se solucionará pas gastant diners a   de la Generalitat, a través del Pia   Aquesta historia no comenga a
mans plenes en actuacions com      d'Esports, de 168 milions de      assemblar-se a la de Thotel-
aquesta, "Es això el que Berga més    pessetes. Com que la Gene-       escola de la caserna? Algú sap
necessita ara?", ha preguntat el     ralitat només n'ha donat 105, en    quant ens acabará costant?
portaveu del PSC a l'Ajuntament,
Ramon Camps. "Només parlant de
l'àmbit esportiu, la tan reclamada
pista d'atletisme o bé les obres de
millora al camp de fútbol, que es
   1   2   3   4   5   6