Page 1 -
P. 1

ÜOBREliAT

PKEUtí DE SUSURIPCIO PeriódAiNcY.dIecenSa.l,FeilinuddeepLelnodbreensat,t 1c0oMmaaigrc1a90l,9 cienNtúíMfi.c1-0literaNroi 's retornan els origináis.
Per San Feliu i Provincies al mes, 0'2ó                                              De 'Is trevalls ne serán responsables
pésetes. —Extranger, 0'50 ptes.—Número
solt, O'IO ptes.-Id. atrassat, O'15 ptes. REDACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ: Carretera Reial, núm. 195, 2.\ 1 /              els seus mateixos'autors.

EL RESULTAT                         facilidad que se dá vuelta á una media; era una pana-          Es impossible morir sense haber pecat. La carn i P
                               cea general de nuestros males, el paño que enjugara         ánima necesitan desvetllament: la llei natural, qu' es
  Heus-aquí els cnncejals que '1 diumenge 2 del co-    tantas lágrimas; con ella Cataluña de nada carecería,        vida, qu' es destí, porta a terme la imposició impres-
'^rent sigueren el-legits oom a tais:            ni nada podría desear...                       cindible qu' adquirim al naixer. Del estat del pecat s'
                                                                 arriva, gradualment, a n' el de la gracia. Cuan comen-
 I D. Salvador Ribalta                     En suma, todos prometen el bien, todos se desve-         9ém a pecar, P embrió de P ignorancia agonitza, ago-
   D. Jaume Mulá                     lan, todos se sacrifican por aquello que cada día vá         nitza, flns que la Iluita fineix ab la victoria de la mort.
   D. Andreu Ximenis                    peor y resulta que entre tiros y troyanos, España no
                               tiene crédito, ni camisa, cada día más agobiada, menos          El pecat es sublim. Tothom pecador es. Es sublim.
       (Republicáns autonomistas)           considerada y así como el enfermo crónico, desespera-        Tothom té de purgar la materia qu' atresora un esprit.
                               do, exclama: ¡Muerte cuándo vienes! yo digo: ¡Pueblo,        El pecat consegueix fer semblantes: el cós pesa i P
   D. Ignaci Ravenlós                   cuándo acabarás de ser... crédulo!!                 ánima no pot per menos que fer lo mateix... I P ánima
                                                                 té tendencia a espiritualizarse mes que '1 cós, puig
             (Liberal)                                            Yo.   sempre es senyora de puresas.

   D. Damiá Cussó                                     ^                    Ño 'ns sápiga greu que '1 materialisme pequi; pera
                                                                 aixó es feu. Procurém deslliurar P ánima: aquesta es
             (Carlista)             Psicológica                             lá qu' ha de viurer.

  A tots ells, cuatre paraules volém dil-si, recullju^                        LA SUBLIMITAT DEL PECAT.   I cuan la mort de la vida s' apropi, si aixó fóm. el
les ja que vos les endrecen vers amics: pe '1 bé del po-                                     cós i P ánima serán un esprit puríssim... El cós també
blé, per les bones reformes i,per la bona administrado      El pecat fá P hom; P hom fá '1 pecat. Aquet, com         es causa... i P ánima ens regeix... Ella mana...
aneu a nostres Cases Consistorials com vers germáns,     P au fénix neix de les cendres.
trevallant am fé i constancia, tots uníssons per 1' en-                                        El pecát es sublim: fá viurer amb esperances de
n-randiment i prosperitat de nostre poblé; tinguen vos-     La carnalitat humana es ei cós del delicte; P ánima       que P idéálitat ha d' ésser realitat.
tre ideal ja que tot hom ha de tindrer el seu, empró no   geu ensopida, endormiscada i li correspón, també,
vos deixeu dominar per ell, aquest lia d' ésser una     quiscun bocí de cástic, de penitencia, d' empenedi-                                        Jo.\N MAEIÍN.
partícula de la política com si dlguessim part secun-    ment.
daria: sigueu bons reformistes i almants de la recta                                       Excursió i miseries de la vida
administració, puig qu' aixís conseguireu que tot el       Temem i aixó no es obstacle pera que '1 pecat tingui
 Poblé \os a i mi i respecti.                acullimenten nostre modo d' ésser.                    Uns quants joves surtiera a fer una excursió a la
'"'^n^afltLÓBfiEG.ivT amb lo que les seves esCasses forces                                    tConrería de Montalegre» perqué es nostre afany con-
 » permetin el tindreu al vostre costat disposat a ser-      El pecat es sublim: després de satisfer nostre prohi-      templar i estudiar les belleses que guarda en ses mon-
 "^ir-vos sempre i quant. vetlleu per la prosperitat i en-  bit desitj. ens fá hereus del remordiment i el cumpli-        tanyes nostre mare Catalunya.
 grandiment de la poblarió, no seráaixís si vos separen    ment do la penitencia csborní la maltat que poseeixi la
 totalment de lo ants exposat.                malifeta comesa. Castiguém el cós i martiritzém P áni-          Sigue aqueixa molt profltosa, puig no sois varem
                               ma ab el temor. Som orudels, pero el pecat es sublim.        veurer montanyes i boniqueses qu' enjoiaven nostre
   El día 18 del pasado Abril en el «Centro Tradi-                                       esperit sino també quelcóm que dona lloc a pensar molt
 •cionalista, don Leopoldo Negre, conferenció poniendo      El pecat es dó per la materialitat creat. Ell comet       i detingudament!...
 ^e relieve la bondad de sus ideales políticos, dedicados  delicte pero reconforta nostre existencia ab metódics
 ^ proteger la clase proletaria, á instruir, educar el pue- escarments. Ell ens fá gosar moral i materialment...           L' amic Percerisa ha caigut, pero com no ha sigut
blo; obtener la autonomía, etc., etc. De tal modo ha-     L' ánima peca... ¡i aixó es molt injust, irracional!;..       res seguim fent vía guiats per un práctic del terreny:
 ^*' tal dijo, que en verdad, oyéndole, sentíamos no                                       per nostre volgut amic Pedrerol, que tot caminant ens
 ^6r carlistas y hubiéremos con placer visto á don Cár-     Una época de pubertat constitueix el pecat. Qai baix       conta la vera historia d' aquellos altures, que havíen
                               son domini estigui, aprén a ésser lo qu' encar no és i        sigut regades ab sang deis nostres avis pera defensar
  *^^ ''copando el trono español.              té d" ésser. Qui peca sap lo qu' es mal i a quí aixó sap       la Uur patria i Uibertat mal prou estimades!...
                               arrivali jorn que detesta tot lo que bé no sia; puig qui
                               coneix a n' el mal coneix a n' el bé. Son dos bessóns          ¡Quines vistes mes hermosos!... Desde els cims d'
                               que, veientlos per P exterior, en realitat, son iguals,       aquellos montanyes uns gaudien mirant P horitzó i P
                               bessóns; imaginemnos veurels son interior i aquella         inmensitat del mar; altres, contemplant els aucellóns
                               aflnitat desapareix tant prompte ens adoném de la no-        qu' enjoguessats i refllant saltaben per los tendres
                               table diferencia.

  El día 25 del mismo mes, los republicanos habla-      12 AMARGURAS T FELIC DAD                     DE USt SECRETO       9
ron en un miting y el programa expuesto, fue her-
'Ooso: autonomía individual y regional, protección al     —¡Oh! No: le conozco bien; esi' hombre.               En aquella casa vivía Adelaida.
proletario; instrucción, educación del pueblo, recta ad-   —decía Adelaida—¡nos perseguirá mien-                 La reja que ésta utilizaba en sus colo-
ministración,... oyéndoles nos vino el deseo de gritar:   tras viva!—resbalando silenciosas lágri-               quios con Miguel, daba & una estrecha
¡Vívala República!!                     mas por sus encantadoras mejillas...                 callejuela que desembocaba en la plaza.

  Hace años, el socialista Iglesias, en sus discursos,    Miguel, apoyado con su diestra en la                 Aquella reja, tapizada de pasionarias
nos presentó una España grande, poderosa, rica, de      reja, y dando espaldas á la plaza, mira-               y madfreselvas que hacían veces de mis-
instruido pueblo y elevado el proletario hasta el piná-   ba estático la belleza de su rica prometi-              teriosa, fresca y poética cortina, era la
-culo de sus aspiraciones; en fin, al oírle, no podíais por da, á quien aquella muestra de dolor ha-               discreta confidente de ardentísimos amo-
menos que exclamar: ¡Qué hermoso el socialismo!       cia más ideal, más interesante todavía.               res.

  Los liberales, con Moret á la cabeza poseían, hace     A distancia, un mortecino faroL alum-                A la hora del crepúsculo, cuando la
años, un programa con el cual, todos quedaríamos en     braba aquél idilio.                         luz del cielo luchaba con las sombras y
España satisfechos y en las entonces nuestras coló -                                       la artificial aún no lucía, aún no impor-
nias el amor á la madre patria cimentado, durade-       De pronto, Adelaida, frunció el ceño;               tunaba con mortecinos rayos la oscuri-
ro, eterno, sólo que nos salieron desagradecidos y los    miró más fijamente en dirección de la                dad de la calleja,—de ordinario solitaria
americanos nos dieron un palizón descomunal y ahora     plaza; clavó sus ojos, para cerciorarse               -Adelaida y Miguel, se buscaban á tra-
nos presenta un programa único, indispensable para la    mejor, y exclamó:                          vés de la cortina de follaje, á través de
salvación de España y si lo ponen en práctica... ¡Dios                                      los tupidos rizos con que las trepaderas
nos coja confesados!                      — ¡Miguel: veo un resplandor rojizo...               perfumadas enredábanse á la reja, y allí,
                               parece ser de un incendio!...                    en apasio.iados diálogos llenos de embe-
   Maura, según sus manifestaciones, nos conduce por                                      leso, fanteseaban planes y propósitos pa-
 tan buenos derroteros, su política es tan perfecta, que    —No lo creas; serán las bengalas que                ra un suspirado porvenir; cambiaban mi-
dentro poco, España, y particularmente Cataluña, no     los obreros de nuestra nueva casa tenían               radas de celestial ternura que expresa-
 precisarán más que... sarna para rascar.          preparadas para celebrar la fiesta...                ban el vivísimo deseo de llegar á reali-
                                                                 zar todos sus ensueños, todas sus espe-
   Lerroux, ¡oh, Lerroux! este señor es, sin compara-    En esto sonaron pitos de alarma; un                ranzas de dicha y de felicidad.
ción, mejor, mucho mejor para el país, y ha de apor-     gentío apareció corriendo por la solitaria
tar más beneficios á España que el Mesías al pueblo     calleja en dirección á la plaza; las cam-               —Ya lo vés, Adelaida de mi vida,—de-
judío.                            panas de las torres hicieron oir sus redo-              cía Miguel;—el palacio se halla construí-
                               blados tañidos...                          do; enseguida me presentaré á tu pa-
   La Solidaridad, nada digamos, la Solidaridad, era                                      dre... y le pediré sa consentimiento.
el desiderátum, ella Volyería á España con la misma      —¿Que novedad ocurre?-Preguntó ya
                               preocupado Miguel, á un transeúnte que
                               caminaba con acelerados pasos.
   1   2   3   4