Page 8 -
P. 8

FESTA DE CULTURA POPULAR

A les 9 del vespre
Al castell palau medieval, inauguració de l’exposició de puntes al coixí, flo r natural í moble de bambú.

Organitza: Associació de Puntaires de la Bisbal.
Col·labora: Flors Sant Jordi, Bambú-Bambú i Brodats Carme Fabrellas.

Tarda,ales 8
A l’església parroquial, celebració de la m issa en m em ò ria dels m ú sics i sardanistes difun ts.

Nit a 2/4 de 10
Inauguració de l’exposició de bonsais i Patchwork.
Organitza: Am ics dels Bonsais i Escola-Taller Meus Bahí.

Nit a le s 10
Al Mundial, concert de música de cobla, a càrrec de La Bisbal Jove.

Matí, a les 10, al passeig Marimon Asprer
C om ençam ent del XLVII APLEC DE LA SARDANA (* )
XVI TROBADA DE PUNTAIRES - 1a TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA

Matí, a le s 11 i tarda, a le s 5
V isites guiades al nucli antic de la Bisbal, am b JORDI FRIGOLA i ARPA
Matí, d’onze a una i tarda, de cinc a set, en el recinte de l’Aplec (davant de la biblioteca):
Petit ta lle r d ’iniciació a tre balls de costura i labors, a càrrec de Neus Bahí (El Taller).

A 2/4 d’una del matí
CONCURS DE COLLES IM PROVISADES (4-6 parelles). Cal in s c riu re ’s prèviam ent.

Al castell palau medieval
Exposició de puntes al coixí, flo r natural i m oble de bambú.

Al Mundial
Exposició de bonsais, Patchwork i labors.
(Les tres exposicions romandran obertes el dissabte i el diumenge).

(1) Enguany, el proper dia 6 d’agost, es compliran vint-i-cinc anys de la m ort del recordat periodista l’amic EUGE­
  NI MOLERO i PUJÓS. Nosaltres en fem memòria i aquesta sardana que li van dedicar, ESTIMAT AMIC és dels
  compositors ENRIC VILÀ i QUIM FERRER.

(2) Aquesta sardana L'ÚLTIM ADÉU, del com positor MANUEL SADERRA i PUIGFERRER, es va interpretar de
   conjunt a la tarda del dia 9 de juny de 1985, com a recordança del benvolgut amic. L’autor li va dedicar junt
   amb aquestes sentides paraules: “Eugeni: sé que et mereixes m olt més que aquesta petita obra, però en ella
   h i ha tota la sinceritat i afecte d ’un home que, amb gran sentiment, ha hagut de donar l ’ÚLTIM ADÉU a un
   gran am ic”.

(3) Sardana guanyadora del sisè Premi CONRAD SALÓ i també del premi popular, celebrat el passat 30 de novem­
  bre, del renombrat com positor FRANCESC TEIXIDOR.

(4) Aquesta sardana del recordat mestre CONRAD SALÓ, serà interpretada per La Principal de la Bisbal, com a
  recordança del benvolgut sardanista i amic en RAMON FONT.

(5) Per felicitar efusivament a la cobla ELS MONTGRINS, que celebren enguany el seu 125è aniversari, ens oferi­
  ran a la tarda l'estrena de la sardana TORROELLA 1884, del mestre JORDI MOLINA.

(6) Per finalitzar l’aplec escoltarem, interpretada de conjunt, la sardana A L’EUGENI MOLERO, del popular com po­
  sitor FRANCESC MAS i ROS.

- COL·LABOREU en les despeses d’organització del nostre Aplec tot adquirint butlletes dels sorteigs que efectuarem.
- Tal com és costum i mercès a les cases anunciants, els bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana de la Bisbal

   i Comarca podran recollir gratuïtament els llibres de l’Aplec al recinte del Passeig.

ENTRADA GRATUÏTA

organitza: Comissió de l’Aplec de la Sardana
Patrocina: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13