Page 8 -
P. 8

FESTA DE CULTURA POPULAR

A les 9 del vespre
Al ca ste ll palau m e d ie v a l, in a u g u ra c ió de l’e x p o s ic ió de p u n te s al co ix í, flo r n a tu ra l i m o b le de b a m b ú .

Organitza: A ssociació de Puntaires de la Bisbal.
Col·labora: Flors Sant Jordi, Bam bú-Bam bú i Brodats Carme Fabrellas.

Tarda, a le s 8
A l’església parroquial, celebració de la missa en m em òria dels m úsics i sardanistes difunts.
Nit a 2/4 de 10
Inauguració de l’exposició de bonsais.

Organitza: A m ics dels Bonsais.

Nit a les 10
Al Mundial, concert de música de cobla, a càrrec de la cobla, La Bisbal Jove.
(1a part en m em òria del mestre Joaquim Serra).

Matí, a les 10, al passeig Marimon Asprer
Començament del XLV APLEC DE LA SARDANA (*)
XIV TROBADA DE PUNTAIRES - FIRA DE PRODUCTES ARTESANS
Matí, a les 11 i tarda, a les 5
Visites guiades al nucli antic de la Bisbal, amb JORDI FRIGOLA i ARPA
Matí, d’onze a una, en el recinte de l’Aplec:
Petit taller de pintura amb pigments i dibuix amb ceres per a la mainada. Us hi acompanyarà
Núria Vancells, professora de dibuix.
A 2/4 d’una del matí
CONCURS DE COLLES IMPROVISADES (4-6 parelles). Cal inscriure’s prèviament.

Al castell palau medieval
Exposició de puntes al coixí, flo r natural i moble de bambú.
Al Mundial
Exposició de bonsais.
(Les dues exposicions romandran obertes el dissabte i el diumenge).

(1 ) Enguany es c o m m e m o ra el centenari de la sardana LA SANTA ESPINA, d ’ENRIC MORERA.

(2) També es fa m em òria del centenari del naixem ent del m estre JOAQUIM SERRA, i nosaltres el recordarem
     am b la in terp retació de tre s sardanes seves.

(3) Es com m em ora, a m ès a m és el centenari del naixem ent del mestre DOMÈNEC MONER.

(4) R ecordem la p e rso n a lita t del m estre M AX HAVART, m o rt el passat dia 1 d ’a g ost de 2006,am b
     la in te rp re ta c ió de la sa rda na BISBALENCA, que ens va d e d ica r a l’any 1983.

(5) Fem m em òria del nostre benvolgut am ic RAMON PONSATl i CAMPS, i al m atí, de conjunt, les tres cobles
     in te rp re ta ra n la sa rda na del seu pare Ja u m e Ponsatí LA CANÇÓ DEL LLIR I DAIGUA.

- COL·LABOREU en les despeses d ’organització del nostre Aplec to t a d quirint butlletes dels sorteigs que
     e fe c tu a re m .

- Tal co m és co s tu m i m ercès a les cases an u n cia n ts, els bisb a le n cs i s o c is dels A m ic s de la S ardana de la
     Bisbal i com arca podran re collir gratuïtam ent els llibres de l’Aplec al recinte del Passeig,

ENTRADA GRATUÏTA

(* ) En cas de mal tem ps se celebrarà al Pavelló Firal

Organitza: Comissió de l’Aplec de la Sardana

Patrocina: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13