Page 10 -
P. 10

Cavallers, 16      Carrer Ample, 23 - Tel. 972 64 04 88
   Tel. 972 64 03 30         LA BISBAL D’EMPORDÀ
LA B ISB A L D’EM PORDÀ

                 Perruqueria
                        Estètica

                   Home - Dona       Ctra. La Bisbal - Cruïlles Km 1
                                   Tel. 972 64 34 65
                 c/Amor Filial, 19, local 2      Fax 972 64 24 59
                   Tel. 972 64 20 79        C R U ÏL L E S (Girona)

                 LA B ISB A L D’EM PORDÀ

TALLER M ECÀNIC          CASTELL

COMPRA-VENDAVEHÍCLES                        Plaça del Castell, s/n. - Tel. 972 64 10 26
NOUSI D’OCASIÓ                                        LA B ISB A L D’EM PORDÀ

       cl Salvetat, 11   SUBMINISTREI COL·LOCACIÓ DE VIDRE, PARTICULARS I INDUSTRIALS
     Tel. 972 76 90 31   Solidaritat, 52
     P A R L A V À (Girona) Tel. 972 64 55 81 - Fax 972 64 55 82 L A B IS B A L D ’E M P O R D À
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15