Page 3 -
P. 3

Vista panoràm ica de la Bisbal. (Foto: Rierc

                    S a l u t a c ió

El mes de ju n y ens porta un com prom ís re cu rre n t però no per això menys agradable:
la celebració, aquest any, del nostre Aplec en la seva XXXIX edició.
Es el m o m e n t o p o rtú per fe r balanç de l'any tra n s c o rre g u t i ce rta m e n t hi tro b e m m o tiu s de
satisfacció i esperança. En p rim e r lloc el fe t que l'Escola de Cobla Conrad Saló gaudeix fin a l­
m e n t d'un espai estable, adequat i c o n fo rta b le a l’ala dreta del cinem a El M u n d ia l. I, seguin
am b l'Escola de Cobla, és in qüestionable la positiva tasca que duu a term e, com ho demos­
tra el fe t que d u ra n t aquest darrer any ni més ni menys que cinc dels seus alumnes,
i no vo ld ria o b lid a r-m e 'n de cap, (l'Eduard Prats, en Josep B o fill, en Ferran Miàs, l'A lb e rt
Cordobés i en Jack McGee), s’han in te g ra t com a professionals a les cobles Vila de Roses, els
dos primers, i a la Cobla Fom ent de la Sardana i a la Principal de Porqueres la resta. S ort i
enhorabona a tots.
En segon lloc, no puc deixar d'esm entar el fe t que la Cobla la Principal de la Bisbal, actuà
da va n t del Papa Joan Pau II el 19 de gener passat o fe rin t un m a g n ífic co n ce rt de música
de cobla amb m o tiu del 90è aniversari de l'In s titu t P o n tifici de Música Sacra, fe n t palès el
caràcter universal de la sardana.
Són to ts aquests, te stim o n is de la v ita lita t de la música de cobla i de la vigència del
missatge de germ a nor que es desprèn de la nostra dansa.
En nom de la c iu ta t us convido a tots, ciutadans i forasters a g a u d ir d'una diada que ens
perm et ésser protagonistes d ’una de les més tra d icio n a ls i preuades expressions de la
nostra cultura popular.
Benvinguts i per m olts anys!

                                      Ramon Romaguera i Amat

                                                 A lcalde
   1   2   3   4   5   6   7   8