Page 8 -
P. 8

D is s a b te , 1 0 d e ju n y

Tarda, a le s 7
A la sala d e l’Esplai, inauguració d e l’exp o sició del 15 è aniversari d e la Colla Sardanista Joan
de Margarit.

Tarda, a le s 8
A l’esg lésia parroquial, celebració d e la m issa a la m em òria dels m úsics i sardanistes difunts.

N it, a le s 10
Al castell palau m edieval inauguració de:
• EXPOSICIÓ DE FLORS I PLANTES, organitza: Floristeríes i centres de jardineria

• EXPOSICIÓ DE PUNTES AL COIXÍ, organitza: Associació de Puntaires de la Bisbal

• EXPOSICIÓ DE BONSAIS, organitza: Am ics del Bonsai

• ACTUACIÓ MUSICAL, organitza: Ajuntam ent de la Bisbal

                      NOTES

- Enguany com m em orem el centenari d e la m ort del m estre JOAN CARRERAS DAGAS
  (1 8 2 3 -1 9 0 0 ) i fem recordança de la seva gran personalitat am b un exhaustiu article del
  com positor Lluís Albert, que a m és ens ha d ed icat la sardana Troballa, que serà estren a­
  da per la cobla M ontgrins.

- El passat dia 7 d e m arç ens d eixà l’estim at m estre MANUEL SADERRA i PU1GFERRER
  (a.c.s.); nosaltres li retrem un record ben sincer, interpretant les sev e s sardanes, en e sp e ­
  cial Somni, que e s tocarà d e conjunt al matí.

- Tam bé el nostre sentit record pel bisbalenc JOSEP PUIG i CASTELLÓ “M ORENO”, tras­
  passat el passat dia 19 d e setem b re, i ens plau oferir-vos la sardana El M oreno i el Ros-
  set, del com positor Emili Saló, “Pau M arons”.

- C om m em orem tam bé aqu est any el 7 5 aniversari d e la mort del m estre JULI GARRETA,
  insigne com positor, i l’honorem am b un com p let treball literari d e l’am ic Jaum e Nonell.

- A la tarda es lliuraran els prem is del 1r Concurs d e Cartells del nostre A plec d e la Sarda­
  na.

- Tal com é s costum i gràcies a les cases anunciants, els llibres d e l’A plec e s podran re co ­
  llir, gratuïtam ent, al recinte del Passeig, per als bisbalencs i socis dels A m ics d e la
  Sardana d e la Bisbal i Com arca.

- Us com uniquem que podeu disposar d ’ampli aparcam en t als seg ü en ts carrers d e la
  nostra ciutat:
  L’A lgüeta, Paral·lel, M arq u ès d e Cruïlles, M as C larà, A gustí Font, Solidaritat, d els
  Tarongers, del Pedró, plaça Nova 1 darrere Torre Bisbal.

- COL·LABOREU a les d esp e ses d ’organització del nostre A plec adquirint butlletes del
  sorteig d ’un viatg e a M allorca.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13