Page 3 -
P. 3

Vista aèria de la Bisbal. (Foto: Joan Guitart).

A banda de significar-se com el p rim er del nou m il·len n i, a q u e st 3 8 è Aplec de la S a rd a n a de la
B isbal coincideix a m b diverses efem èrides q u e cal recordar. E n p rim er lloc, h e m d 'e s m e n ta r que
e n g u a n y es com pleix el cen ten a ri de la m ort del m estre Joan C arreras Dagas que va viure vin t
a n y s a la nostra ciutat. A m b a q u e st m o tiu , ja s ’h a n celebrat diversos actes c o m m em o ra tiu s.
T a m b é coincideix en a q u e st a n y 2000 el 7 5 è aniversari de la m ort del com positor Juli G a rreta i
la celebració dels 150 a n y s de la tenora. E n relació a m b a q u e st darrer e sd even im en t, és obligat
d 'e s m e n ta r dos tenores que van form ar part de La P rincipal de la B isb a l: X A lbert M a rtí, del 1901
al 1921, i en Ricard V iladesau, del 1950 al 1970, am bdós considerats dels m illors q u e han
existit. S ó n referents tots ells q u e testim o n ien la ja llarga i alhora viva història de la sardana.

T a n m a teix és u n bon m o m e n t, des d 'u n a perspectiva bisbalenca, de deixar constància de la
progressió de la cobla La B isbal fove, a ix í com de felicitar-nos per la tasca q u e du a term e l'Escola
de Cobla C onrad Saló, q u e com pta e n tre els seu s professors a m b l'a ctu a l i ja reco n eg u t tenora de
La Principal de la B isbal, Josep G isp ert i V ila. U n a i altra, Cobla i Escola, són exem p les q u e en s
p erm eten co n tem p la r el fu tu r de la sa rdana a m b esperança.

D es d'aquesta expressió de confiança i desig alhora, que sens dubte tots com partim , us convido a
g audir i a participar a m b alegria de la diada sa rd a n ista qu e, un a n y m és, us ofereix la nostra
ciutat. Per molts anysl

                                     R am on R om aguera i A m a t
                                     Alcalde
   1   2   3   4   5   6   7   8