Page 8 -
P. 8

DISSABTE, 8 DE JUNY

Tarda, a les 8:
A l'església parroquial, celebració de la missa a la m emòria dels músics
i sardanistes difunts.

                  NOTES

  Tal com és costum i gràcies a les cases anunciants, els llibres de
  l'Aplec es podran recollir, gratuïtam ent, al recinte del Passeig, pels
  bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca.

  Al m atí s'interpretarà, de conjunt, la sardana del mestre Francesc

  Mas Ros, L'AMIC ABSENT, com a hom enatge a l'am ic PERE COLL i

  MARTÍ.

  A la tarda s'estrenarà, per la cobla Principal de la Bisbal, la sardana

  ESPERIT DE PRINCIPAL, del mestre Josep Cassú i Serra, dedicada a

  la m em òria del nostre recordat com pany PERE COLL i MARTÍ "PERE
  N O D O ".

  Col·laboreu a les despeses de l'organització del nostre Aplec adqui­
  rint butlletes del sorteig d'un viatge a Mallorca.

  Podreu adquirir, a preu popular, Pin's i litografies del nostre Aplec,
  am b disseny de l'artista JOAN ABRAS, i tam bé cassets, C.D. i el llibre
  del 25è aniversari de l'Agrupació d'Aplecs Sardanistes de les com ar­
  ques gironines.

        APLEC ADHERIT           COL·LABOREN:         PATROCINA'          O R G A N IT Z A :
A L'AGRUPACIÓ D'APLECS SARDANISTES   GENERAUTAT DE CATALUNYA -  AJUNTAMENT D E IA BISBAL Comissió de l'Aplec de la Sardana

           DE LES       DEPARTAMENT DE CULTURA.                    i Amics de la Sardana
     COMARQUES GIRONINES    DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA                  de la Bisbal i Comarca
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13