Page 8 -
P. 8

Dissabte, 11 de juny                        El proper dia 6 d'agost es compliran deu anys
                                     del traspàs del nostre estimat amic l'EUGENI
      Tarda, a les 8                        MOLERO i com a testim oni de recordança
                                     s'interpretarà al matí, de conjunt, la sardana del
  A J 'E s g lé s ia P a rro q u ia l,                 m estre Francesc Mas Ros, A L'EUGENI
  c e le b ra c ió de la M is s a                    MOLERO.
  S o le m n e a la m e m ò ria d e ls
  m ú s ic s i s a rd a n iste s d ifu n ts .              Enguany celebrem el 25è aniversari de
                                     l'A grupació d'A plecs Sardanistes de les
       APLEC ADHERIT            COLIABOREN:      Comargues Gironines, i ens complau programar
  A L'AGRUPAdÓ D'APlfCS SARDANISÏÏ5                   la sardana gue ens va dedicar l'admirat mestre
                    GENERAUTAT D€ CATALUNYA -    Manuel Saderra i Puigferrer titolada VINT-I-
   DE l£S COMARQUES GIRONINES     DEPARTAMENT DE CULTURA.     CINC ANYS JUNTS, i gue fou estrenada el 27
                   DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA   de juny de 1993, a l'Aplec de Núria.

      PATROCINA:               ORGANI1ZA:       També ens complau anunciar-vos gue, en el
                   Comissió de l'Aplec de lo Sardana transcurs de l'audició de la tarda, tindrem el goig
  AJUNTAMENT D€ LA BISBAL                        de retre un senzill acte^de sim patia i
                       i Amics de la Sardana    reconeixement als amics LLUÍS TURET i JOAN
                      de la Bisbal i Comarca    SADURNÍ, amb motiu d'arribar l'any vinent a la
                                     jubilació i acomiadar-se de la seva professió
                                     musical gue tan dignament han desenvolupat a la
                                     cobla-orguestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL.

                                     Els llib re s de l'A plec, tal com és costum i
                                     gràcies a les cases anunciants, es podran
                                     recollir, gratuïtament, al recinte del Passeig pels
                                     bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana de
                                     la Bisbal i Comarca.

2
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13