Page 9 -
P. 9

ju n y 1990             NOTES

plec de la Sardana    * M olt ens com plau d estacar la participació d e la cobla
               "La B isb al J o v e ”, d o n cs tot i q u e es va e s tre n a r e l dia 3 d e
 Josep Capell       m arç, podem dir que farà la seva presentació en un aplec.
 Conrad Saló
 Marcel Sabater     * A ix í doncs tindrem en g u an y ia col·laboració d e cinc
 Antoni Giner       cobles, que interpretaran quaranta sardanes dels m és
 M. Saderra Puigferrer   destacats autors.
 Ricard Viladesau
 Conrad Saló      * M olt ag raïm al benvolgut m estre com positor M artirià Font
 Vicenç Bou        la gentilesa de dedicar-nos una sardana que estrenarem
 Vicenç Bou        en el nostre aplec, am b el sim pàtic nom de "Sardanistes
 Pau Sicart        bisbalencs".
 M. S. Puigferrer
 Ricard Viladesau    * C om a repetició d e la sard an a d e conjunt d e la tarda i com
 Conrad Saló        a c lo e n d a d e l X X V lilè . A p le c , s ’in te rp re ta rà "La S a n ta
 Conrad Saló        E s p in a ”, d e l m e s tre E n ric M o re ra .
 Ricard Viladesau
 Enric Sans       * E ls llib res d e l ’A p le c , ta l c o m é s c o s tu m i g rà c ie s a le s
 Pere Fontàs        c ases anunciants, es p odran recollir, g ratu ïtam en t, a l re ­
 Jaume Vilà         cinte d el p asseig pels bisbalencs i socis dels A m ics d e la
 Josep Vicens “Xaxu”    S ard an a d e la B isbal i C om arca.
 Conrad Saló
              COBLES: B.J. = LA BISBAL JOVE
 Rafel Cabrisas             J.S. = JOVENÍVOLA DE SABADELL
 F. Martínez Comín            C.G. = CIUTAT DE GIRONA
 M. S. Puigferrer            MON. = ELS MONTGRINS
 Ricard Viladesau            P.B. = LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
 XXX
 Josep Saderra
 XXX
 XXX
 XXX
 Emili Saló
 Josep Auferil
 Martirià Font
 Martirià Font
 Francesc Cassú
 Conrad Saló
 Jaume Bonaterra
 Francesc Camps
 Florenci Trullàs
 Ricard Viladesau
 JOSEP M.a SOLER
 ENRIC MORERA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14