Page 8 -
P. 8

Dissabte, dia 10        Diumenge, dia 11 de

Tarda, a les 8           ALPASSEIGMARIMONASPRER, XXVIIè

A l’Església Parroquial,      Matí, a les 10
celebració de la M issa Solem ne
a la m em òria dels sardanistes    1 .-C .G . Tortellà
difunts, i en especial pel       2. -J .S . L ’erm ita dels À ngels
mestre Emili Saló.           3 .-M O N . Renyines d ’enam orats
                    4. - P.B. Abraçada
                    5 .-C .G . Angelina
                    6 .-J.S . Aniversari
                    7. - MO N. El b ru e l de Pals (oblig. 2fiscorns
                    8. - P.B. Carm e
                    9 .-C .G . Nova Ciutat
                   1 0 .-J.S . De Sant Feliu a S’Agaró
                   1 1 .-M O N . Cel rogent
                   12. - P.B. En Ram on i la Rosa
                   1 3 .-C .G . Nit estelada
                   1 4 .-J.S . Nuri gentil
                   1 5 .-M O N . Mas-Sabole
                   1 6 .-P.B . En Nela i el Gat Vell
                   17. - C O N JUNT: A SALTAR

                  Tarda a 2/4 de 5:

                   18. - C.G. 75 A n ive rsa ri
                   1 9 .-J.S . La festa de san M artirià
                   20. - MON. El g a llin e r e s v a lo ta t
                   2 1 . -P .B . X X X (obligada)
                   22. - C.G. La ca p ita n a (obligadatenora)
                   23. - J.S. La Pedrera (obligadatenora itible)
                   2 4 . -M O N . X X X (obligada)
                   25. - P.B. EI m o re n o i el ro s s e t (obli. tib. if
                   26. - C.G. O ce lle ts e n jo g a s s a ts (obli flabiol)
                   2 7 .-J.S . Al·legoria
                   2 8 . -M O N . M ARTA (estrena)
                   29. - P.B. Palau del vent
                   3 0 .-C .G . El vell Daró
                   3 1 .-J.S . Una rosa i un petó
                   32. - MON. Mercè
                   33. - P.B. Les noies de la costa
                   34. - CONJUNT: FESTA ANYAL
                   REPETICIÓ CONJUNT: LA SANTA ESPINA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13