Page 3 -
P. 3

D IA D A DE L'ANIVERSARI

             22 de m arç 1988. A l Saló de sessions de l'A ju n ta m e n t de la Bisbal,
       el m estre EMILI SA LÓ a c o m p a n y a t dels com p o n e n ts de la P rin cip a l de la Bisbal.

 Salutació

E l segon dium enge de juny, com cada any, per l’A plec de la Sardana, la Bisbal
té l ’ocasió d'obrir les seves portes al m ón sardanista. E nguany celebrarem el
X X V IIè Aplec, i això és un esdevenim ent im portant per a la població.

La Comissió Organitzadora va tenir l’encert, en el seu m om ent, de dedicar
cada A plec a un fe t im portant relacionat am b la sardana, i això li dóna una
empremta especial.

Enguany serà dedicat a l'Emili Saló i R a m e ll, e.p.d. Ens ha deixat un com po­
sitor virtuós, que feia de la seva feina un art, l’art musical. Recordarem sempre

les seves obres, difícils d ’interpretar, però am b una gran categoria musical.

A m b ell hem compartit tots plegats esdeveniments importants que tindrem
sem pre a la m emòria.

E n nom p ropi i del Consistori dono la benvinguda a tothom . L ’esforç de la

Comissió per tal que tot sigui un èxit, ja hi ha estat posat, ara la participació

depèn dels ciutadans d ’arreu. Q ue trobin a la Bisbal i en el seu A plec allò que
tots desitgem: compartir una bona diada cultural i sardanista.

L a Bisbal d ’Em pordà, ju n y de 1989.

                               A lbert Vancells i N oguer

                                                      A lcalde de la B isbal
   1   2   3   4   5   6   7   8