Page 10 -
P. 10

més de mig segle de dedicació
    ens recolza com a

 capdavanters del servei als
  ciutadans de Catalunya

JOSEP M.aTERRADELLAS

          ECONOMISTA
    ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

       Carrer Cavallers, 38,1 ,er ■Telèfon 64 19 00
                   LA BISBAL
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15