Page 5 -
P. 5

DIUM ENGE, dia 13 a l p a s s e i g m a r i m o n a s p r e r

CelebraciódelXXè.GranAplecdelaSardana

      M a tí, a les 10 i ta rd a a 2/4 d e 5

TARDA, a les 6: Festival Infantil patrocinat per la Caixa de
   Pensions per a la Vellesa i d ’Estalvis «LA CAIXA»

      Programa de Sardanes

MATÍ:

1 . — J.S. M aria Neus  ........................................................ Manuel S. Puigferrer

2 . — M l. S a b a d e l l ........................................................................Joaquim Serra

3. — M O . La Bisbal 1906 ....................................................... Joan Pons

4 . — P.B. Adéu, C o n r a d ........................................................ Emili Saló

5 . — J.S. Am ics de M ataró . ........................................Conrad Saló

6 . — M l. A b r a ç a d a ................................................................ Conrad Saló

7 .— M O . C o n f i d è n c i a ................................................................ Conrad Saló

8. — P.B. Bona l l a v o r ................................................................ Conrad Saló

9. — J.S. Esclat d ’a m o r ........................................................ Josep Vicens «Xaxu»

10. — M l. X X X ( O b l i g a d a ) ...........................................X X X

11. — M O. Les mimoses de Sant P a u ................................. M artirià Font

12. — P.B. T’enyorem (dedicada a C. Saló) . . . Manuel S. Puigferrer

13. — J.S. M e n u d e t a ................................................................ Josep Saderra

14. — M l. En Nela i el Gat V e l l ...........................................Pau Marons

15. — M O . Les campanes toquen per tu (estrena) . . Pau Marons

16. — P.B. Dilecte M e s t r e ........................................................Josep Cassú

1 7 .— Conj. BENVQLENÇA A LA BISBAL . . . . Conrad Saló

TARDA:

18. — J.S. Cam í d ' A p l e c ............................................ M iquel Tudela

19. — M l. Am ic Conrad (2on. premiJ. Serra 1981) .   . Jaume Cristau

20. — M O . A G u i s o n a ................................................................Joaquim Serra

2 1 .— P.B. Recordant a Conrad Saló (estrena)      . Enric Casals

22. — J.S. L’A lbert i en C e s c ................................................ Conrad Saló

23. — M l. Cant de coratge ( t e n o r a ) ................................. Conrad Saló

2 4 — MO.  X X X ( o b l i g a d a ) ............................................X X X

25. — P.B. X X X ( o b l i g a d a ) ............................................ X X X

26. — J.S. Torroella, C iutat P u b i l l a .......................................... Josep Font

2 7 .— M l. Tota una h i s t ò r i a .................................................. Carles Santiago

2 8 .— M O . Pic, repic i repicó (trom peta i fiscorn) . Ricard Viladesau

29. — P.B. F a l l e r a ......................................................................... Conrad Saló

30. — J.S. És la M a r g a r i d a ..........................................................Francesc M as Ros

31 .— M l. Noves arrels .......................................................... A lb ert Taulé

32. — M O. Palafrugell i Tamariu            . Conrad Saló

3 3 .— P.B. L’Aplec de t a r d o r .................................................. Conrad Saló

34. — Conj. ELS OCELLS ET C A N T E N .......................... Conrad Saló

— Com a rep etició de la sardana de conjunt de la tarda, s ’interpretarà LA SANTA ESPINA
   del mestre Enric Morera.

— Els llib re ts de l ’Aplec es podran a d qu irir al recinte del Passeig.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10